WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)

Alle paardensportverenigingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan een nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen, die noodzakelijk is na een aantal incidenten (financiële problemen, zelfverrijking bestuurders, fraude, diefstal). De wet stuurt op het vastleggen van nieuwe basisregels voor bestuur en toezicht. Lees hier meer over wat dit voor jouw vereniging betekent en hoe we hierin ondersteunen vanuit de KNHS.


WEGWIJZER VOOR SPORTVERENIGINGEN BIJ INVOERING NIEUWE VERENIGINGSWET


Taakvervulling bestuurders
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. In de wet is expliciet opgenomen dat bestuurders van een vereniging zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon/organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk.

Impact
: Dit heeft geen invloed op de huidige modelstatuten van de KNHS-verenigingen, maar moet vooral in de praktijk worden nageleefd.

Tegenstrijdig belang
De WBTR bepaalt dat een geconflicteerde bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het relevante onderwerp. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de ALV het besluit, tenzij de statuten anders bepalen. Vanaf de inwerkingtreding van de WBTR worden oude statutaire tegenstijdig belangregelingen voor niet geschreven gehouden.

Impact
: Dit heeft geen invloed op de huidige modelstatuten van de KNHS-verenigingen, maar moet vooral in de praktijk worden nageleefd.

Ontstentenis- en beletregeling
De statuten van de vereniging moeten voortaan een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis (bv. door disfunctioneren of ontslag) of belet (bv. door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders. Een dergelijke bepaling kan er als volgt uit gaan zien: “Voor ieder bestuurslid kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet van een bestuurslid de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen”.

Impact: In de modelstatuten van de KNHS-verenigingen wordt een soortgelijke bepaling opgenomen. Een vereniging moet op grond van de WBTR een bepaling hierover opnemen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Zodra de aangepaste modelstatuten gereed zijn, worden ze gepubliceerd en gecommuniceerd naar de KNHS-verenigingen.

Meervoudig stemrecht beperkt
De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig. Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft.

Impact: In de KNHS modelstatuten voor verenigingen staat geen meervoudig stemrecht bepaling, maar is bepaald dat ieder bestuurslid één stem heeft.

Aansprakelijkheid in faillissement
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders van verenigingen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Impact: Dit moet je als vereniging dus zelf goed regelen, afspreken en naleven met elkaar.

Dit wijzigt in de KNHS modelstatuten van de vereniging
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging aangepast worden. Dat kan eerstvolgende maand zijn, maar ook pas over een jaar. Dit wordt aangepast in de KNHS modelstatuten (publicatie en communicatie volgt):  De KNHS modelstatuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders en/of toezichthouders. Deze wordt toegevoegd en binnenkort gepubliceerd voor gebruik.

Ondersteuning KNHS
Wil je als vereniging ondersteuning bij het aanpassen van de statuten en/of de organisatie, dan kunnen de KNHS accountmanagers je hierin wegwijs maken. Vanuit NOC*NSF worden de sportbonden gesteund door de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Het WBTR stappenplan (download) legt de WBTR verder inhoudelijk uit en kan doorgenomen worden voor verenigingen die met de WBTR aan de slag gaan. Dit is met name geschikt voor de kleine en middelgrote verenigingen.

Ook op WBTR.nl wordt een stappenplan en juridische ondersteuning aangeboden middels een af te sluiten abonnement, dit is met name geschikt voor grotere sportverenigingen met een meer complexe structuur. WBTR.nl is een initiatief van non-profit koepelorganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteunen.

Webinar I.V.B.B. bekijken
Op 3 december 2020 heeft NOC*NSF i.s.m. het I.V.B.B. een webinar georganiseerd om deze nieuwe wet, die van groot belang is voor sportbestuurders, nader toe te lichten. Deze kan je middels onderstaande link in een uurtje nog eens rustig bekijken. Bekijk hier het sport specifieke webinar over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Stichting Vereniging & Recht i.s.m. Service Organisatie Nederland Sport
De Stichting Vereniging en Recht heeft een WBTR webinar gemaakt met alle ins en outs van de nieuwe wet en het ondersteuningspakket dat zij aanbieden aan verenigingen. Verder is het mogelijk gebruik te maken van hun stappenplan, presentatie WBTR, Q&A en kan de behoeftetekst bestuurdersaansprakelijkheid worden gedaan.

Zeker in Sport biedt vanuit NOC*NSF daarnaast een aanbod voor (collectieve) bestuurdersaansprakelijkheid. <<<

Bron:Bovenstaande informatie is mede tot stand gekomen vanuit de informatievoorziening van NOC*NSF en haar partners, mede te lezen op de site: clubbase.sport.nl.

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/verenigingsbesturen/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr