Het springforum kwam op maandag 14 november voor de vijfde keer in 2016 bij elkaar. Het belangrijkste bespreekpunt was het besluit van de Ledenraad om het inschrijf- en prijzengeld vrij te geven vanaf 1 april 2017.

Nieuw forumlid

Regio Zuid-Holland heeft een nieuw forumlid benoemd in de persoon van Laura van de Graaf. Laura is nationaal en internationaal jurylid en wordt door het forum van harte welkom geheten.

Deregulering

Donderdag 10 november jl. heeft de Ledenraad in het kader van deregulering diverse besluiten genomen. Onderdeel hiervan is het vrijgeven van het inschrijfgeld en prijzengeld per 1 april 2017. Het merendeel van het springforum is verrast door dit besluit en vindt het demotiverend dat hun inbreng niet geleid heeft tot resultaat. De forumleden kunnen dit niet aan hun achterban, de springruiters, uitleggen. Tijdens de forumvergadering legde KNHS-bestuurslid Max Bentum de procedure uit die gevolgd is om tot het besluit te komen.

De Ledenraad heeft het KNHS-bestuur opdracht gegeven voor deregulering en vervolgens zelf een commissie ingesteld, die voorstellen is gaan uitwerken. In december 2015 is er een Ledenberaad georganiseerd met een brainstorm over deregulering. Daarbij werden de nu aangenomen voorstellen ook besproken. De commissie deregulering heeft vervolgens een voorstel gemaakt met quick wins. Deze voorstellen zijn besproken, op papier gezet en in de Ledenraad van juni 2016 behandeld. De Ledenraad had in eerste instantie te weinig tijd om de voorstellen met de achterban te bespreken en met name het springforum heeft dit aangezwengeld. In de Ledenraad van september is geconcludeerd dat de feedback op de quick wins zo verschillend is, dat het onmogelijk is om tot een voorstel te komen dat aan alle wensen voldoet. Er is vervolgens besloten om in de novembervergadering schriftelijk voor of tegen het voorstel te stemmen “as is”, dus zonder mitsen en maren, waarbij alle Ledenraadsleden conform de gebruikelijke weging stemrecht hadden. Dit besluit is onvoldoende duidelijk teruggekoppeld aan de diverse springforumleden, waardoor deze forumleden verrast waren door het besluit in de novembervergadering.

In het springforum is geconcludeerd dat de democratische weg is gevolgd, maar een tussentijdse terugkoppeling van Ledenraad met haar achterban was zeker wenselijk geweest. Het merendeel van het springforum vindt het verder frustrerend dat diverse besluiten van het afgelopen jaar weer teruggedraaid worden. Ook wordt het als oneerlijk ervaren dat andere Ledenraadsleden dan de regiovoorzitters ook een stem hebben gehad, omdat deze wijzigingen hun tak van sport amper raken. Daarnaast zijn de aanbevelingen en nuances, aangedragen vanuit het veld, niet meegenomen om het dereguleringsvoorstel te verbeteren. Het springforum stelt voor om een verplichte verhouding tussen inschrijfgeld/prijzengeld of prijzenschaal op te nemen in het disciplinereglement. In de decembervergadering van het springforum wordt een definitief voorstel van deze reglementsaanpassing verwacht.

NB: De besluitvorming van de Ledenraad was voor vier leden van het springforum reden om hun functie neer te leggen. Dit betreurt het springforum ten zeerste: allereerst omdat er veel expertise en inzet verloren gaat en omdat het dereguleringsissue buiten de invloedssfeer van het forum ligt.

Overleg met het spring-, dressuur-, en eventingforum

Onlangs zijn twee leden van het spring-, dressuur- en eventingforum op uitnodiging van de KNHS bijeen geweest om te praten over onderwerpen die alle disciplines aangaan. Zo is gepraat over harnachement, kleding en bitten. Het streven is om dit voor alle drie discipline zoveel mogelijk gelijk te houden en daarmee duidelijkheid te creëren voor de ruiters. De bijeenkomst werd als waardevol ervaren en krijgt een vervolg. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat regels over het zomertenue gelijk worden voor alle drie disciplines. De voorstellen worden verwerkt in de reglementswijzigingen per 1 april 2017 .

Aantal starts BB

Sinds 1 oktober wordt het aantal starts in de klasse BB bijgehouden. In oktober waren bijna 5000 starts geweest. De klasse BB lijkt dus een waardevolle aanvulling op onze sport.

Volgende vergadering

Door de lange discussie over deregulering wordt een aantal agendapunten doorgeschoven naar de vergadering op 12 december 2016: de reglementswijzigingen, het werven en opleiding van springjuryleden en het leveren van een bijdrage aan het meerjarenbeleidskader Springen.

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum.