Verslag springforum 12 September 2016

Het springforum kwam op maandag 12 september voor de vierde keer in 2016 bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten waren de doorstroom en opleidingen voor springjuryleden, de evaluatie van de Hippiade en vaststellen reglement voor de indoorkampioenschappen en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe klasse BB.

Doorstroming Springenjuryleden

Het forum heeft besloten om komend jaar springjuryleden voor internationaal en voor categorie 1 te werven. Er worden voorwaarden vastgesteld (aantal jaren actief als jurylid, minimum aantal jurymomenten in de laatste 2 jaar, ervaringseisen enz). In het selectieproces moet met name aandacht besteed worden aan de softskills. De uitschrijving vindt eind 2016 plaats.

Tevens zal er een bijscholing voor alle springjuryleden worden voorbereid. Dit programma wordt over een periode van 2 jaar aangeboden. Het is een verplichte bijscholing voor alle springjuryleden.

Inhoud bijscholing “Stijlbeoordeling springen”

Het forum heeft goedkeuring gegeven aan het opleidingsplan voor rijstijljuryleden. Alle juryleden worden hiervoor uitgenodigd. Om aan de opleiding mee te kunnen doen moeten juryleden eerst een online toets afleggen. Alleen met de geslaagden wordt verder gegaan. Deze opleidingen zullen in 2017 plaatsvinden. De huidige stijljuryleden die er voor kiezen om niet aan de opleiding deel te nemen of niet de toets met voldoende resultaat maken mogen nog in 2017 de stijlbeoordeling doen. Per 2018 zal er gebruik gemaakt worden van een nieuwe officiallijst.

De nadruk zal bij de opleiding liggen op de toelichting op de beoordeling en het invullen van een protocol waar de deelnemers een toelichting via de omroeper op de beoordeling kunnen vinden met tevens enkele tips waarmee men thuis mee aan de slag kan. Daarnaast wordt er gewerkt aan een reguliere bijscholing voor alle springjuryleden.

Evaluatie Hippiade 2016

Zowel de pony als de paarden Hippiade is succesvol geweest. Met name bij de pony’s was veel publiek en een goede sfeer. In het forum is de vraag gesteld over de moeilijkheidsgraad van de verschillende parcoursen voor het verenigingskampioenschap. Het forum besluit dat de parcoursen voor het verenigingskampioenschap gelijk moeten zijn voor alle klasses met uitzondering van de hoogte. Ook is opgemerkt dat de tijd tussen de 1e en 2e manche bij het ZZ-springen lang was.

Indoorkampioenschappen 2017

De indoorkampioenschappen zullen in dezelfde volgorde worden gehouden als afgelopen jaar: Vrijdag 17 maart B-pony’s (later op de middag)
Zaterdag 18 maart L, M, Z en ZZ pony’s
Vrijdag 24 maart B-paarden (later op de middag)

Zaterdag 25 maart L, M, Z en ZZ paarden.
Het kampioenschapsreglement wordt vastgesteld en de enige wijziging is (in het kader van deregulering) dat een pony met 2 deelnemers mee mag doen aan de kampioenschappen mits het maximum aantal toegestane starts wordt gehandhaafd. Dit mag ook in de reguliere wedstrijdsport. Dit is in lijn met de dressuur.

Stand van zaken BB springen

Uit de gepresenteerde tabel met de aantallen aangevraagde springrubrieken blijkt dat er bijna net zo vaak BB als B wordt uitgeschreven. De organisatoren beschouwen BB in de meeste gevallen als een reguliere wedstrijdrubriek.

Reglementswijzigingen

De reglementswijzigingen zullen op 14 november behandeld worden. Er is al diverse input gegeven. Bepalend is ook wat de FEI besluit eind oktober. Hier zitten vergaande wijzigingen tussen die we in het forum goed moeten bediscussiëren voordat we deze in het KNHS-reglement overnemen. De FEI stelt de volgende wijzigingen voor:

– Afschaffing sloot

  • –  Verbod op telefoneren te paard
  • –  Bij losspringen grondlijn achter de hindernis verbieden
    Na advies gevraagd te hebben van de springkaderleden heeft de KNHS bij de FEI aangegeven geen voorstander te zijn van het afschaffen van de sloot. Wel zouden de eisen aan een sloot aangescherpt moeten worden.Volgprijzen op springwedstrijden

    Op enkele springwedstrijden zijn de volgprijzen niet toereikend. De regel dat een volgprijs minimaal 2 maal het inschrijfgeld moet zijn geldt voor alle wedstrijden. De KNHS controleert hier echter de vraagprogramma’s niet op. Gekeken wordt of het plaatsen van een disclaimer hierin verbetering zal brengen.

    Overige zaken

– –

– –

Er hebben zich 25 kandidaten aangemeld voor een nieuwe cursus parcoursbouwen. Er zijn 22 intakegesprekken gehouden waarvan 15 toegelaten. De cursus gaat nog in september van start. Stand van zaken deregulering: De KNHS heeft een overzicht gekregen van de meningen van de regio’s over de deelvoorstellen en deze zullen eind september in Ledenraad besproken worden. Meningen zijn zeer verdeeld. Bestuur zal nog overwegen hoe dit gepresenteerd gaat worden en wat aan de Ledenraad wordt voorgesteld.

Het forum wil niet dat hoofstelnummers verplicht worden. Indien een organisatie dit wenst kan men dit in het vraagprogramma aankondigen. Voor juryleden, ringmeester en andere deelnemers is het handig dat er hoofdstelnummers worden gedragen. Het wordt door het springforum dus wel gestimuleerd.

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met 2 vertegenwoordigers uit het spring-, dressuur- en eventingforum. Naast onderwerpen in het Algemeen Wedstrijdreglement die alle 3 disciplines aangaan zullen ook hulpmiddelen, kleding etc. aan de orde komen.
De afmetingen van springringen moeten vanaf nu in het FV rapport ingevuld worden na een jaar zal gekeken worden of er structureel afgeweken wordt van deze minimale afmetingen of dat het een incident betreft. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een verdere actie nodig is. De KNHS zal de afmetingen nogmaals onder de aandacht van de wedstrijdorganisaties brengen.

Er wordt opgemerkt of het zinvol is om het aantal wedstrijd op dezelfde locatie voor juryleden te limiteren. Er zijn juryleden die het hele jaar bij dezelfde wedstrijd zitten. Deze zijn niet meer onafhankelijk t.o.v. de organisatie. Moet dit in het reglement geregeld worden? In een volgend forum zal dit verder worden besproken

Het springforum maakt zich zorgen over het feit dat veel parcoursen niet meer aangepast worden (lijnen) voor verschillende klassen. Resultaat is dat B lijn te moeilijk is en de Z lijn te makkelijk. Met name op de avondwedstrijden met kleine rubrieken gebeurt dit.

In 2016
reglementswijzigingen per april 2017 besproken en de stand van zaken met betrekking tot deregulering en opleidingen (stijlbeoordeling, reguliere bijscholing juryleden, werving juryleden cat 1 en internationaal). De laatste bijeenkomst van het jaar in december staat in het teken van communicatie. Hoe kunnen we als springforum onze achterban beter bereiken en wat kunnen we doen aan marketing van onze sport.

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum.