Verslag dressuurforum 6 juni 2016

Het dressuurforum kwam in juni voor de derde maal bijeen in 2016. Deregulering, opleidingen en kampioenschappen waren de belangrijkste onderwerpen.

Kampioenschappen en kampioenschapsreglement

Naar aanleiding van de advisering over de bepalingen voor de outdoorkampioenschappen tijdens de vorige vergadering waren een aantal wensen geformuleerd waar tijdens deze bijeenkomst in juni opnieuw over werd gesproken.

Vorig jaar werden de klassen B en L aan de kampioenschappen toegevoegd. Tijdens de Hippiade 2015 zijn deze klassen voor het eerst toegevoegd en is geprobeerd om de afvaardigingsaantallen voor de overige klassen zo min mogelijk te wijzigen. Naar rato zoals ook met de andere klassen het geval was, mochten er ook 60 deelnemers in zowel de klasse B als de klasse L1 worden afgevaardigd bij de paarden. Binnen het forum is gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot minder starts tijdens de Hippiade. De ideeën hierover zijn divers. Het forum zal een advies uitbrengen richting het bestuur om het aantal starts tijdens de pony Hippiade gelijk te houden aan die van vorig jaar maar

ziet wel eventuele mogelijkheden om het aantal starts tijdens de paarden Hippiade, naar rato, heel licht terug te brengen. Het bestuur zal hierover een besluit nemen.

In het kampioenschapsreglement is op dit moment opgenomen dat een paard maar door één deelnemer mag worden uitgebracht tijdens de kampioenschappen. Een pony mag wel zowel bij de paarden als bij de pony’s worden uitgebracht, mits dit met twee verschillende deelnemers is. In het kader van stimulering van de ponysport stelt het dressuurforum voor om deelname door verschillende kinderen op één pony tijdens de kampioenschappen toe te staan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het maximum aantal starts per dag. Dit zal worden voorgelegd ter advies aan het springforum.

Opleidingen

Door de forumleden is een inventarisatie gehouden binnen de regio over het aantal beschikbare juryleden per klasse. Naar aanleiding daarvan zal een advies uitgebracht worden over het aantal nieuw op te leiden juryleden.

Deregulering

Het projectteam deregulering heeft veel onderzoek gedaan hoe de sport toegankelijker gemaakt kan worden. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het vrijgeven van de wedstrijdtarievenlijst en de wedstrijdkalender? Ook kan er gedacht worden aan minder federatievertegenwoordigers op een bepaald soort wedstrijden en vereenvoudigingen van de administratieve processen mbt. wedstrijden. Het dressuurforum heeft over een aantal zaken discussie gevoerd om een advies te geven aan de werkgroep. De adviezen van het forum worden meegenomen in de Ledenraad waar hierover besluitvorming plaatsvindt.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 19 september 2016. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de Hippiades worden geëvalueerd en gekeken worden naar verbeteringen in de kampioenschapsbepalingen, zal de procedure rondom het goedkeuren/ toevoegen van bitten en hoofdstellen aan de orde komen en zal deregulering ook weer een belangrijk onderwerp zijn.

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum. Hier vind je meer informatie over de verschillende fora.