Reglement Licenties
Hippische Instructie en Officials per 1-1-2017

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) hanteert een licentiesysteem voor instructeurs en officials in de paardensport. Het licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sportaanbod zoals dat bij de KNHS aangesloten verenigingen en aan bij de KNHS aangesloten paardensporters wordt aangeboden. Het licentiesysteem ziet niet alleen op kennis en vaardigheden maar ook op een professionele houding en correct gedrag.

Het licentiesysteem heeft tot doel de kwaliteit van hippische instructeurs en officials te waarborgen en te verbeteren. Daarnaast biedt de KNHS door het hanteren van het licentiesysteem paardensporters en concoursorganisatoren een vindplaats voor kwalitatief goede instructeurs en officials en biedt het de licentiehouders (m.n. de instructeurs) een ‘keurmerk’ waarmee zij kunnen aantonen over een bepaald diploma te beschikken, ervaring te hebben en bijscholingen te volgen. Onderdeel van het licentiesysteem voor officials vormt de gedragscode voor officials. De gedragscode voor officials biedt duidelijkheid welk gedrag wel en niet wenselijk is om een prettige, veilige en sportieve sfeer te bereiken en te borgen. (Let op: niet van toepassing op instructeurs.)

Het licentiebeleid zoals uitgevoerd door de KNHS is bedoeld als kwaliteitsmaatregel. Een licentie wordt afgegeven op basis van een instructeursbevoegdheid of officialkwalificatie verkregen via een technische opleiding van de KNHS (ORUN) of gelijkwaardige scholing. Een licentie is derhalve persoonsgebonden.

Uitgangspunten voor het licentiesysteem

De KNHS draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid van haar verenigingsleden en paarden en voor faire sport. Het licentiesysteem voor instructeurs en officials levert een bijdrage aan de kwalitatieve verhoging van het sporttechnisch aanbod en daarmee aan het welzijn en de veiligheid van paardensporters en paarden. De ORUN is als exameninstituut voorstander van een licentiesysteem voor instructeurs en officials.

Daarnaast spelen normen en waarden een belangrijke rol bij het creëren en borgen van een veilige en prettige omgeving. Officials hebben te maken met een veelheid aan regels en voorschriften waaraan zij zich moeten houden. De KNHS stelt via het licentiesysteem eisen aan houding en gedrag van officials, door als licentie-eis de ondertekening van de gedragscode en de naleving van de gedragscode op te nemen. De gedragscode voor officials laat zien waar de KNHS voor staat en schept duidelijkheid. De gedragscode heeft de status van een reglement in de zin van het verenigingsrecht en bindt alle officials.

Een licentie blijft eigendom van de KNHS en kan door het KNHS-bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ingetrokken.

De registerperiode loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019, en zal daarna worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Artikel 1 – Begrippen

KNHS

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de enige door de FEI, het NOC*NSF, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende paardensportorganisatie van Nederland.

FEI

Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie, waarvan de KNHS lid is.

Geschillencommissie van de KNHS

De Geschillencommissie van de KNHS, die bindende uitspraken doet in beroep over besluiten genomen op basis van het Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials.

ORUN

De Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland, zijnde het exameninstituut van de door de KNHS verzorgde opleidingen.

Licentie

Een persoonsgebonden, door het KNHS-bestuur afgegeven registratie, die de bevoegdheid aangeeft van de houder van de licentie tot het geven van hippische instructie en/of begeleiding of het fungeren als official.

Licentiehouder

Het lid van de KNHS dat rechtsgeldig over een licentie beschikt.

Theoriepunten

Punten die behaald kunnen worden door het volgen van door de KNHS daartoe aangewezen (bij)scholingsactiviteiten.

Praktijkpunten

Punten die behaald kunnen worden door het uitoefenen van uw officialfunctie.

Instructeur

Een persoon, die in het bezit is van een door de KNHS afgegeven of door de KNHS erkend instructeursdiploma.

Instructeursdiploma

Een bewijsstuk van een opleidende organisatie voor het met goed gevolg doorlopen van een door de KNHS erkende opleiding tot instructeur paardensport. Een overzicht van deze opleidingen maakt onderdeel uit van dit licentiereglement.

Official

Een natuurlijk persoon, die is benoemd door het KNHS-bestuur om tijdens wedstrijden conform de reglementaire bepalingen een functie te vervullen en in het bezit is van een door de KNHS afgegeven officialkwalificatie.

Officialkwalificatie

Een door de KNHS afgegeven en door de KNHS beheerde bevoegdheid voor het uitoefenen van een officialfunctie.

Artikel 2a – Licenties instructeurs (HI-licenties)

De KNHS kent de volgende typen instructeurslicenties:

 •   HI-2 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 2.
 •   HI-3 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 3.
 •   HI-4 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 4.
 •   HI-5 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 5.
 •   HI-6 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 6.

Er worden verschillende instructeurslicenties onderscheiden, die worden verstrekt op basis van het door de aanvrager behaalde instructeursdiploma. Een overzicht van de verschillende licenties en de diploma’s op basis waarvan de licenties verstrekt worden, is te vinden in bijlage 1 bij dit licentiereglement.

Instructeurs die meerdere opleidingen in verschillende disciplines gevolgd hebben, kunnen meerdere licenties aanvragen. Hiervoor worden per registerperiode slechts eenmaal licentiekosten in rekening gebracht. Instructeurs die meerdere opleidingen in dezelfde discipline gevolgd hebben, ontvangen de licentie die hoort bij het hoogst behaalde diploma.

Artikel 2b – Licenties officials (HO-licenties)

In het licentiesysteem worden verschillende niveaus onderscheiden, aansluitend bij de profielen uit de Kwalificatiestructuur Arbitrage. De KNHS kent de volgende typen officiallicenties:

 •   HO-3 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 3.
 •   HO-4 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 4.
 •   HO-5 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 5.

  Er worden verschillende officiallicenties onderscheiden, deze worden verstrekt op basis van de door de KNHS geregistreerde officialkwalificatie. Een overzicht van de verschillende licenties is te vinden in bijlage 2 bij dit licentiereglement.

  Artikel 3 – Aan de licentie verbonden niveau

 1. 3.1  De houder van een HI-2 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie op basis van door anderen opgestelde lesschema’s, ofwel onder supervisie van een instructeur paardensport op hoger niveau.
 2. 3.2  De houder van een HI-3 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan recreatieve paardensporters en paardensporters uitkomend in de basis-wedstrijdsport (breedtesport).
 3. 3.3  De houder van een HI-4 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan paardensporters uitkomende in de hoogste klassen van de basis- wedstrijdsport.
 4. 3.4  De houder van een HI-5 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan

  paardensporters uitkomende in de nationale of internationale (sub)topsport.

 5. 3.5  De houder van een HI-6 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan

  paardensporters die uitkomen voor de KNHS op internationale wedstrijden (bondscoaches).

 6. 3.6  De houder van een HO-3 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de breedtesport.
 7. 3.7  De houder van een HO-4 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de nationale sport.
 8. 3.8  De houder van een HO-5 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de internationale

  sport.

Artikel 4 – Geldigheid licenties

 1. 4.1  Een licentie is alleen geldig indien en zolang de licentiehouder lid is van de KNHS.
 2. 4.2  De registerperiode loopt gedurende drie jaar. Men kan op elk moment een licentie

  behalen/aanvragen. De registerperiode is voor iedereen hetzelfde.

 3. 4.3  Een HI-licentie wordt verlengd met een periode van drie kalenderjaren wanneer binnen de

  geldigheidstermijn het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor

  het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en).

 4. 4.4  Een HO-licentie wordt verlengd met een periode van drie kalenderjaren wanneer binnen de

  geldigheidstermijn het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) n wanneer binnen de geldigheidstermijn het vereiste aantal praktijkpunten is behaald en de licentiehouder de gedragscode heeft ondertekend.

 5. 4.5  Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 6. 4.6  Een licentie is geldig tot het moment dat een licentie vervallen is verklaard en/of tot intrekking

  van een licentie is overgegaan.

Artikel 5 – Vervallen en opnieuw verkrijgen van de licentie

 1. 5.1  De licentie vervalt indien geen verlenging op de in artikel 9 genoemde wijze wordt toegepast en/of de licentiehouder geen lid meer is van de KNHS.
 2. 5.2  Na het vervallen van een licentie kan deze opnieuw worden verkregen, indien binnen twee jaar na het vervallen van de licentie het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) en mits de gedragscode is ondertekend en wordt nageleefd. Indien men herregistratie van een HO-licentie aanvraagt en de betreffende licentie minder dan 2 jaar inactief is geweest, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een technische test. Na het slagen voor deze technische test, wordt de licentie weer geactiveerd.

  Is de betreffende licentie langer dan 2 jaar inactief geweest, kan herregistratie alleen

  plaatsvinden door het gehele examen opnieuw te doen (technische test + praktijkexamen)

 3. 5.3  Het opnieuw verkrijgen van de licentie op gronden zoals beschreven in artikel 5.2, geldt alleen

  voor die licentie waarvoor de bijscholing is gevolgd of het examen opnieuw is gedaan en voor officials indien daarnaast ook de gedragscode is ondertekend.
  De licentie voor officials vervalt wanneer de gedragscode niet is ondertekend of niet wordt nageleefd.

Artikel 6a – Aanvraag van de eerste licentie (instructeurs)

Vanaf 2011 wordt aan instructeurs die een ORUN-instructeursdiploma behalen automatisch een HI- licentie toegekend. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het examengeld.

Anderen dienen, om in aanmerking te komen voor een eerste licentie Hippische Instructeur:

 •   Te beschikken over een geldig instructeursdiploma en gedurende de afgelopen twee jaar een voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) gevolgd hebben. De bewijslast hiervoor ligt bij de aanvrager van de licentie.
 •   Een aanvraagformulier in te dienen met kopieën van diploma(‘s).
  De kosten voor de licentie te hebben voldaan. Deze kosten bedragen 30 euro per registerperiode van drie jaar.

  Artikel 6b – Toekennen van de eerste licentie (officials)

  Vanaf 2011 wordt aan iedere official met een actieve officialkwalificatie een HO-licentie toegekend, mits in het geval van officials de gedragscode door de official is ondertekend en wordt nageleefd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  Artikel 7 – Theoriepunten

  7.1 Theoriepunten worden toegekend:
  aan bijscholingen als genoemd in artikel 7.3
  aan bijscholingen door derden als genoemd in artikel 7.4
  aan scholing in een andere discipline dan waarin men al een licentie heeft indien men een reanimatie-, BHV- of EHBO-diploma behaalt of verlengt.

  7.2 Na het verlopen van de geldigheid kan de licentie verlengd worden voor een nieuwe registerperiode van drie jaar, mits de gedragscode door de official is ondertekend en wordt nageleefd. Om de licentie te kunnen verlengen dienen in de periode voorafgaande aan het verstrijken van de licentie voldoende theoriepunten te zijn behaald. De theoriepunten kunnen worden behaald door deel te nemen aan door de KNHS georganiseerde of geaccordeerde bijscholingen of door inzet voor de sport, en door kennisvergaring door abonnement op een hippisch vaktijdschrift.

  7.3 Van iedere door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholing wordt aangegeven voor welke licentie door het deelnemen aan de bijscholing theoriepunten te behalen zijn. Tevens zal bij de

aankondiging van iedere scholingsactiviteit worden aangegeven hoeveel theoriepunten er met de opleiding of bijscholing te verdienen zijn.

7.4 Behalve bij de door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholingen, kunnen ook bij andere scholingsactiviteiten theoriepunten worden behaald. Hiertoe stelt de KNHS een lijst samen van door de KNHS geaccordeerde bijscholingsactiviteiten. Deze lijst wordt tenminste twee keer per jaar geactualiseerd. Voor bijscholingen die niet op deze lijst vermeld worden, worden geen theoriepunten toegekend.

7.5 Licentiehouders hebben voorrang bij toelating tot door de KNHS georganiseerde bijscholingsactiviteiten, mits zij zich binnen de daarvoor vastgestelde termijn hebben aangemeld. Zij ontvangen korting op de deelnamekosten van een aantal door de KNHS georganiseerde bijscholingen.

7.6 De KNHS draagt zorg voor een actueel overzicht van theoriepunten per licentiehouder.

Artikel 8 – Praktijkpunten

De KNHS registreert van houders van de meeste HO-licenties hoe vaak zij in de betreffende functie in functie zijn geweest als official op officiële, door de KNHS goedgekeurde en in de KNHS- wedstrijdkalender opgenomen wedstrijden of op wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de FEI. Voor een aantal officialfuncties is geautomatiseerde registratie (nog) niet mogelijk. Het betreft de volgende functies: Jurylid Basisproeven, Afdelingsdressuur, K r op muziek, Aangepast Sporten, Stijlbeoordeling Eventing, Parcoursbouwer Mennen Vaardigheid , Hoofd Hinderniswaarnemers, I&R controleur, Omroeper Cat. 1, Ringmeester Cat.1, Ponymeter, Controlerend Dierenarts, Jurylid dressuur tijdens eventingwedstrijden en finalerubrieken.

Houders van deze licenties zijn verplicht zelf bij te houden tijdens welke wedstrijden zij gefungeerd hebben. Aan het einde van iedere registerperiode zal door de KNHS voor deze functies steekproefsgewijs worden gecontroleerd of de official voldoende praktijkpunten heeft behaald.

Voor iedere KNHS- of FEI-wedstrijd of wedstrijddag waarbij de official in functie is geweest, ontvangt de official n of meerdere praktijkpunten volgens het schema in bijlage 2.

Artikel 9 – Verlengen van de licentie

 1. 9.1  Een licentie wordt automatisch verlengd met een registerperiode van drie kalenderjaren indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  De licentiehouder is lid van de KNHS;
  De licentiehouder tevens official heeft de gedragscode ondertekend en leeft de gedragscode voor officials na.

  De licentiehouder beschikt over voldoende theoriepunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de afgelopen licentie;
  De houder van een HO-licentie beschikt over voldoende praktijkpunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de afgelopen licentie; De houder van een HI-licentie heeft de kosten voor het verlengen van de licentie voldaan. Deze kosten bedragen 30 euro per registerperiode van drie jaar en worden gefactureerd in november van het jaar waarin de licentie afloopt.

 2. 9.2  Voor de verlenging van een licentie dienen per registerperiode van drie jaar minimaal 100 theoriepunten te zijn behaald. Hiervan dienen tenminste 50 punten te zijn behaald middels het volgen van door de KNHS georganiseerde scholingen. Houders van meerdere licenties dienen voor iedere licentie theoriepunten te halen. Officials dienen daarnaast de gedragscode te hebben ondertekend en na te leven.

  Voor houders van meerdere licenties wordt de volgende staffel gehanteerd.

1 kwalificatie
2 kwalificaties
3 kwalificaties en meer

100 punten 170 punten 150 punten

9.3 9.4.

9.5

Voor de verlenging van een HO-licentie dient per registerperiode van drie jaar minimaal vijftien praktijkpunten per licentie te zijn behaald. Officials dienen daarnaast de gedragscode te hebben ondertekend en na te leven.
Vanwege het geringe aantal georganiseerde wedstrijden in een bepaalde categorie of discipline, kan de KNHS besluiten om minder dan vijftien praktijkpunten te verlangen voor verlenging van een bepaalde HO-licentie. Jaarlijks zal door de KNHS bepaald worden of en voor welke HO- licenties een lager aantal praktijkpunten voor de nieuwe licentieperiode van toepassing is. Officials dienen daarnaast de gedragscode te hebben ondertekend, en deze na te leven.

Indien er te weinig wedstrijden worden georganiseerd, kan de official ook de wedstrijden opvoeren die niet geregistreerd worden. Ook uw bijdrage aan onderlinge wedstrijden, rubrieken basisproeven, eventing wedstrijden. U dient deze inzet door te geven in oktober voor het einde van de registerperiode.

Voor deze registerperiode geldt deze dispensatie voor de volgende HO- licenties:

HO-3 Jury Stijlbeoordeling Eventing: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode HO-3 Jurylid Endurance: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode
HO-3 Jurylid Mendurance: minimaal 3 praktijkpunten per registerperiode
HO-3 en HO-4 Jurylid Voltige: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode

HO-3 en HO-4 Jurylid Aangespannen Sport: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode HO-3 Hoofd Hindernis Waarnemer: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode

Indien binnen de looptijd van de licentie onvoldoende theoriepunten en/of praktijkpunten zijn behaald voor n of meerdere van de aan de licentiehouder toegekende licenties, vervalt automatisch de betreffende licentie.
Bij verlenging van de licentie vervallen alle tot dan toe behaalde theoriepunten en prakijkpunten. Theoriepunten en praktijkpunten kunnen dus niet worden ‘meegenomen’ naar een volgende registerperiode.

De behaalde theoriepunten en praktijkpunten worden geregistreerd door de KNHS. Licentiehouders zijn echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun theorie- en praktijkpuntenadministratie. De bewijslast voor het gevolgd hebben van een bijscholing en/of het gefungeerd hebben als official, ligt te allen tijde bij de licentiehouder.

Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid om een licentie niet te verstrekken dan wel niet te verlengen en/of in te trekken. Het besluit hiertoe wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene meegedeeld op het door hem of haar aan de KNHS meegedeelde adres.

9.6 9.7 9.8

9.9

     

Artikel 10a – Intrekken van een licentie

Het KNHS-bestuur is bevoegd om een licentiehouder voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn of haar licentie in te trekken. Alvorens een besluit tot intrekking van een licentie wordt genomen, wordt de betreffende licentiehouder in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.

Intrekking van een licentie is mogelijk indien:

 •   De gezondheid van de licentiehouder het onmogelijk maakt om zijn/haar officialfunctie uit te oefenen.
 •   De licentiehouder de licentie door een ander laat benutten.
 •   De licentiehouder vijftig jaar niet meer actief is geweest als sporter in de wedstrijdsport.
 •   De licentiehouder fraudeert met de aanwezigheidsregistratie bij bijscholingen.
 •   De licentiehouder fraudeert met de registratie en/of het bijhouden van theorie- en/of

  praktijkpunten.

 •   De licentiehouder in het kader van de uitoefening van zijn licentie twee officiële waarschuwingen van de KNHS heeft ontvangen.
 •   De licentiehouder door gedrag, handelen, nalaten en/of uitlatingen in strijd handelt met de statuten, reglementen of een besluit van een orgaan of commissie (waaronder mede wordt verstaan een gedragscode) van de KNHS of FEI.

Artikel 10b – Opschorten van de licentie

Het KNHS-bestuur kan alvorens de licentie in te trekken ertoe besluiten de status van licentiehouder op te schorten, totdat de betrokkene aan alle licentievoorwaarden volgens de KNHS voldoet. In deze periode verliest de betrokkene de status van official en mag de taken en bevoegdheden die de official toekomen, niet uitoefenen.

Artikel 11 – Bezwaar en beroep

Tegen besluiten genomen op basis van dit reglement kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het KNHS-bestuur. Het KNHS- bestuur kan na ontvangst van het bezwaar het primair genomen besluit intrekken, wijzigen of handhaven.

Indien een bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de Geschillencommissie van de KNHS. De Geschillencommissie van de KNHS kan na ontvangst van het beroep het primaire besluit intrekken, wijzigen of handhaven. De uitspraak van de Geschillencommissie van de KNHS is bindend voor partijen.

Artikel 12 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNHS.