Winstpunten voor online proeven klasse Z1 t/m ZZ-Licht
Ook heeft de KNHS in samenspraak met het dressuurforum besloten vanaf 1 maart tijdelijk winstpunten toe te kennen aan ruiters die hun proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht online laten beoordelen op paardrijden.nl. Arkema licht toe: “We hebben hier lang over nagedacht en samen met het dressuurforum alle voors- en tegens tegen elkaar afgewogen. Omdat het verbod op wedstrijden al zo lang duurt komen we ook hiermee tegemoet aan de steeds grotere vraag van Z-ruiters. Er wordt vaak wel thuis doorgetraind en het is natuurlijk mooi als je daarvoor beloond wordt. Wel gelden er aparte bepalingen voor deze klassen en gaat het echt om een tijdelijke uitzondering.” Aan deelname voor winstpunten zijn voorwaarden verbonden. Zodra er weer meetmomenten en/of wedstrijden georganiseerd mogen worden vervalt de mogelijkheid om in de klassen M en hoger online dressuurproeven te kunnen laten beoordelen via paardrijden.nl.

Klik hier voor de aanvullende bepalingen voor deelname aan online dressuurproeven klassen Z1 t/m ZZ-Licht en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Link aanvulende bepalingen

Paardrijden.nl uitbreiden met Z1 t/m ZZ-Licht dressuur

Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt heeft de KNHS vanwege de grote vraag vanuit dressuurruiters in afstemming met het dressuurforum besloten ook tijdelijk winstpunten toe te kennen aan proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht. Hier zijn wel separate bepalingen voor opgesteld.

Regels deelname Paardrijden.nl Z1 t/m ZZ-Licht

 •   Per 1 maart wordt het mogelijk om in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht voor winstpunten deel te nemen aan Paardrijden.nl .
 •   Wanneer er weer meetmomenten en/of wedstrijden mogelijk zijn stopt de mogelijkheid voor online paardrijden voor de klassen M1 t/m ZZ-Licht.
 •   Deelname aan de proeven Z1 t/m ZZ-Licht is maximaal 1x per twee weken mogelijk. Dit houdt in dat er ene evenement met Z-rubrieken wordt uitgeschreven in de oneven weken. Je kunt je video opnemen in de week van het evenement of in de week daarvoor. In de oneven weken wordt je video doorgestuurd naar de jury.
 •   Deelname kan alleen voor die combinaties die startgerechtigd zijn in de betreffende klasse. De winstpunten worden geregistreerd.
 •   Het inschrijfgeld is gelijk aan de proeven B t/m M2.
 •   De proeven worden verreden in een 20 x 60m baan (geen mogelijkheid voor 20x40m

  dispensatie)

 •   De proeven die gebruikt worden voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht voor paardrijden.nl zijn;

  Z1 proef 26
  Z2 proef 30
  Z2 pony proef 91 ZZ-Licht proef 34

 •   De proeven worden beoordeeld door Subtop juryleden
 •   Opname richtlijnen 20 x 60m baan; ’Om een stabiel beeld te krijgen zijn er aanvullende eisen

  opgesteld waaraan het beeldmateriaal voor het kunnen beoordelen van een proef in een 20 x 60m baan moet voldoen. Het totaal overzicht van de baan moet behouden blijven om de proeven te kunnen beoordelen. Wanneer de combinatie voorbij de B-E lijn is moet er worden ingezoomd. Hierbij moeten de hoeken van de ring op de korte zijde bij A altijd zichtbaar blijven. Om geen continu wijziging van de instelling te krijgen moet er nabij de lijn E-B een vast in- en uit zoom moment zijn. Dit is de enige plek waarop het is toegestaan en verplicht. Hierbij mag je niet verder in zoomen dan dat de hoeken bij A zichtbaar blijven. De jury bepaalt of de beeldkwaliteit voldoende is om de proef te beoordelen. Voldoet de beeldkwaliteit niet dan wordt de video afgekeurd. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Link meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen online paardrijden klasse Z1 t/m ZZ-licht

 1. Waarom kunnen we dit nu wel aanbieden in een 20 x 60 m baan?

  Omdat het overheidsverbod op wedstrijden op dit moment al sinds 13 oktober van kracht is en de vraag vanuit dressuurruiters in deze klassen groter wordt hebben we in afstemming met het dressuurforum en onder duidelijke voorwaarden besloten tijdelijk winstpunten toe te kennen. Alleen de subtop juryleden mogen de proeven beoordelen en met de ervaring die we al hebben opgedaan en de duidelijk instructies bij het filmen van de proef vinden we het op dit moment verantwoord om proeven te beoordelen in een 20×60 rijbaan. Video’s van proeven die desondanks niet goed te beoordelen zijn worden niet in behandeling genomen.

 2. Waarom is ervoor gekozen om geen 20 x 40m proeven te maken voor deze nieuwe doelgroep?

  De proeven die we hadden voor de Z klasse in 20 x 40m stammen uit 2006 en zijn niet actueel en kunnen daarom voor paardrijden.nl niet gebruikt worden. Bij de vernieuwing van de dressuurproeven in 2016 is heel duidelijk gesteld dat we het niet meer wenselijk en van deze tijd vinden om de proeven in de hogere klasse in een 20 x 40m baan te willen laten verrijden. Mede om het welzijn van het paard te waarborgen en er zijn steeds hogere eisen die we in deze klasse stellen aan de combinatie.

 3. Waarom laten we de deelnemers in de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht niet alleen als oefening deelnemen?
  Op dit moment kunnen ruiters al proeven insturen in deze klassen, maar er geldt geen winstpunten toekenning. Omdat de vraag steeds groter wordt en het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt willen wij op dit moment tegemoet komen aan de vraag van dressuurruiters.
 4. Hoe zit het dan met stamboekpredicaten?

  Stamboeken hebben de mogelijkheid om in hun eisen voor sportpredicaten zelf aanvullende voorwaarden op te stellen hiervoor. Vraag bij het stamboek na hoe zij omgaan met de winstpunten die je gereden hebt via paardrijden.nl.

 5. Hoe zit het dan met instroomeisen voor onze juryopleidingen? Tellen de behaalde punten van online hiervoor ook mee?
  Ja die kunnen meetellen. Als KNHS willen we onze leden graag faciliteren en vanwege de coronaproblematiek willen we niet dat straks mensen belemmert zijn in hun doorstroom. Iedere opleiding heeft meerdere instroomeisen waar aan voldaan moet worden. Op die manier denken we de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.
 6. Telt het jureren online mee voor het voldoen aan het licentiereglement?

  Ja, op dit moment telt het jureren van online proeven gewoon mee. In de toekomst willen we hier andere voorwaarden aan verbinden via het licentiereglement.

page2image4024312816

 1. Hoe wordt er voor gezorgd dat de kwaliteit van de sport gewaarborgd blijft als mensen kunnen promoveren naar een hogere klassen door het deelnemen aan online paardrijden?
  De ervaring heeft ons geleerd dat het online jureren heel dicht bij het live jureren komt door de eisen die we stellen aan de videobeelden. Voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht zullen bovendien de Subtop juryleden worden ingezet om zo de kwaliteit in de hogere klassen nog beter te kunnen waarborgen.
 2. Waarom kan er voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht maar 1x per twee weken worden deelgenomen aan Paardrijden.nl?
  Hier is voor gekozen omdat het aantal ruiters in deze doelgroep veel minder is dan het aantal ruiters in de klassen B t/m M2. Ook omdat het aantal juryleden dat deze proeven beoordeelt minder is dan het aantal juryleden in de klassen B t/m M2. Om het behapbaar te houden voor hen is er gekozen voor de spreiding van 1x per 2 weken.
 3. Waarom vindt er voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht geen roulatie in de proeven plaats zoals bij de andere klassen nu wel het geval is?
  We hebben voor deze proeven gekozen omdat dit de proeven zijn die we gebruiken bij kampioenschappen. Bij de keuze van deze proeven heeft het dressuurforum ook goed gekeken naar de onderdelen die getoond worden en of deze ook online goed te beoordelen zijn.

10. Waarom worden er aanvullende eisen gesteld aan het beeldmateriaal?

Uit de pilot van vorig jaar is gebleken dat om een beoordeling in een rijbaan van deze afmetingen mogelijk te maken moeten er richtlijnen zijn voor het inzoomen. Graag willen we op deze manier een gelijkwaardige setting nabootsen waarin een jurylid de proef kan beoordelen. Met deze richtlijnen is dat mogelijk en blijft het totaaloverzicht van de baan behouden zoals dit bij het “live” jureren ook zo is. Het op verschillende momenten in en uitzoomen geeft al snel een onrustig beeld en maakt de beoordeling lastig omdat hierdoor haperingen in het beeld kunnen ontstaan of oefeningen zijn zelfs niet zichtbaar.

11. Kan ik dispensatie krijgen om mijn proeven vanaf de klasse Z op te nemen in een 20 x 40m baan?

Nee dit is helaas niet mogelijk. Ook niet wanneer je thuis geen mogelijkheid hebt om een 20 x 60m baan uit te leggen. De proeven die we hadden voor de Z klasse in 20 x 40m stammen uit 2006 en zijn niet actueel en kunnen niet voor online proeven beoordelen gebruikt worden. Bij de vernieuwing van de dressuurproeven in 2016 is heel duidelijk gesteld dat we het niet meer wenselijk en van deze tijd vinden om de proeven in de hogere klasse in een 20 x 40m baan te willen laten verrijden. Dit heeft mede te maken met de steeds hoger wordende eisen die we in deze proeven stellen en het welzijn van het paard wanneer we deze proeven in een 20 x 40m baan willen laten verrijden. In de proeven zit een doorlopende lijn en er wordt steeds meer gevraagd. Niet alléén in onderdelen die steeds moeilijker worden maar ook de snelheid waarmee onderdelen elkaar opvolgen, moeilijkere proeflijnen etc.