Hier wordt u op de hoogte gehouden, over al het nieuws van opleidingen en bijscholingen voor Officials, zowel vanuit de KNHS als Regionaal.

Bericht voor Officials!!

VERLENGING LICENTIEREGLEMENT VOOR OFFICIALS

Geplaatst op 20 november 2020

Tijdens de ledenraad op 12 november 2020 is het voorstel om het huidige licentiereglement voor officials met een jaar te verlengen goedgekeurd. Vanwege de situatie rondom het coronavirus is het licentiereglement nu 3 in plaats van 2 jaar geldig. Officials hebben hierdoor een jaar langer de tijd (tot 31-12-2022) om te voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft hun inzet en het volgen van bijscholingen.

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Door |vrijdag 20 november 2020|

Mentaal sterker de ring in

Mentaal sterker de ring in

Zie je een verschil in je trainingsresultaten en je wedstrijdresultaten? Reageert je paard thuis heel anders dan op het wedstrijdterrein? Vind je het lastig als mensen komen kijken terwijl je rijdt? Zie je deze dingen gebeuren bij je leerlingen en is het lastig daarin als instructeur goed te sturen? Vaak zijn de oorzaken hiervan mentaal. Wil je hieraan werken?

Sanne Beijerman is Grand-prix dressuur amazone, KNHS coach 5 en als sportpsychologe gespecialiseerd in mentale training voor hippische sporters. Sanne traint in haar praktijk ruiters en amazones van recreatief tot Olympische niveau en geeft op vrijdagavond 13 maart a.s. een workshop op het Hippisch Centrum in Exloo.

Tijdens deze workshop gaat Sanne aan het werk met de thema’s spanning en presteren in de paardensport, het vinden van jouw persoonlijke optimale focus en omgaan met de meningen van andere mensen in de paardensport. Deze avond is geschikt voor wedstrijdruiters, instructeurs maar ook voor ruiters die recreatief rijden. 

Mind-sets en Geloof in jezelf

Een belangrijk thema tijdens de workshop is het hebben van de juiste mind-set waarin je kunt genieten van het rijden als hobby of als professional. Natuurlijk is het ook belangrijk om haalbare doelen te stellen en geloof in jezelf te hebben, ‘Smal steps, big changes’.

Over Sanne Beijerman
Sanne Beijerman is als sportpsychologe aangesloten bij de VSPN en geaccrediteerd om sporters mentaal te begeleiden tot op Olympisch niveau. Zij is als docente werkzaam bij de Vrije Universiteit van Amsterdam voor de Postdoctorale Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog en heeft in Nederhorst den Berg haar eigen dressuurstal en praktijk voor Sportpsychologie. 

Workshop

Heb je dus last van spanning, een verkeerde focus of negatieve gedachtes en wil je hier aan werken? Krijg je als instructeur regelmatig vragen die ontstaan door spanning en wil je ruiters daar beter bij helpen? Kom dan naar de workshop op 13 maart a.s. op het Hippisch Centrum in Exloo. De entree is € 22,50 per persoon inclusief een consumptie en parkeren. Aanmelden kan via hippischcentrumexloo.events@gmail.com. Let op dat je je op tijd aanmeldt want vol = vol. Zien wij je op 13 maart? Sanne helpt je graag met tips en adviezen om mentaal sterker te worden.   

Informatie

Datum: 13 maart 2020

Locatie: Hippisch Centrum Exloo

Adres: Valtherweg 27-A, 7875 TA  Exloo

Tijd: 19:30 – 22:30 uur

Inschrijven via: hippischcentrumexloo.events@gmail.com 

Entree: € 22,50 p.p. inclusief 1 consumptie en parkeren

Theoriepunten voor instructeurs met een licentie: 35 theoriepunten op de basiskwalificatie. 

Afwezigheid zonder reden of annuleringen na 8 maart 2020 worden in rekening gebracht

Door |dinsdag 4 februari 2020|

Jurybijscholing Najaar 2019

Regio Groningen, heeft afgelopen maanden drie bijscholingen georganiseerd voor de dressuurjury’s Deze kleinschalige bijscholingen kun je vinden en opgeven in mijnknhs.

Dit najaar organiseert regio Groningen nog een bijscholing voor de B/L juryleden Hiervan een een groep die in het rood saat en nog bijgeschoold moet worden voor het eind van het jaar. Er zullen ook nog andere juryleden zijn voor andere licenties die nog in het rood staan deze groep is niet zo groot meer, dus met alle regio’s besloten om de grenzen te openen zodat je in een andere regio nog mee kan doen aan je bijscholing.

Vanaf 1 aug staan alle bijscholingen open en kun je je opgeven.

Door |vrijdag 26 juli 2019|

Jurybijscholingen mei, juni en juli 2018

Jurybijscholingen mei, juni en juli 2018

In mei, juni en begin juli vinden er op verschillende locaties in Nederland nog diverse jurybijscholingen plaats. Voor een overzicht en het inschrijven voor deze bijscholingen kunt u terecht op MijnKnhs.

Tijdens de bijscholingen L tot en met ZZ licht zullen er videobeelden worden getoond van dressuurproeven waarbij het jurylid actief mee jureert. De proeven worden vervolgens nabesproken.

Voor juryleden met een L kwalificatie of hoger is het mogelijk middels het volgen van de bijscholingen ‘nieuwe F proeven F13-15’ de jurykwalificatie Zilver te behalen. Met deze kwalificatie is het jurylid bevoegd de proeven F13, F14 en F15 te beoordelen. Tijdens deze avonden komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. De bijscholing is ook opengesteld voor juryleden met de bevoegdheid Zilver en/of F13 /m F20. Wanneer deze bijscholing gevolgd wordt voor het verkrijgen van de kwalificatie worden geen theoriepunten toegekend.

In het najaar volgen er meer bijscholingen. Deze data worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of andere officialzaken dan kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen via opleidingen@knhs.nl of via 0577-408260.

Door |zaterdag 5 mei 2018|

Hoe denk jij dat de wedstrijdsport er in 2025 uitziet!!! ( update 10 nov)

 

PRAAT MEE MET ONS EN KOM OP 24 NOVEMBER NAAR DE HJC MANEGE

Dressuur en Springforum regio Groningen.
Organiseren op vrijdagavond 24 november om 19.30 uur een worldcafe.

Deze avond staat in het teken van een aantal stellingen, die onder andere over wedstrijden, vrijwilligers oficials gaan…

Wij zijn zeer benieuwd hoe er over bepaalde onderwerpen wordt gedacht…

lijkt het je leuk om mee te praten over bepaalde onderwerpen kom dan naar deze avond.. Wij zijn zeer nieuwschierig naar alle meningen en gedachten .

deze avond wordt gehouden in de HJC manege in Tolbert achter in het Countrydorp

Graag aanmelden van te voren per mail dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen…

Aanmelden kan tot 20 november op onderstaande mailadres!!
je krijgt altijd een bevestiging op je mail, mocht het niet zo zijn is er iets niet goed gegaan…..

pr-opleidingen@paardensportgroningen.nl

 

 

Door |vrijdag 3 november 2017|

Reglement Licenties

Reglement Licenties
Hippische Instructie en Officials per 1-1-2017

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) hanteert een licentiesysteem voor instructeurs en officials in de paardensport. Het licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sportaanbod zoals dat bij de KNHS aangesloten verenigingen en aan bij de KNHS aangesloten paardensporters wordt aangeboden. Het licentiesysteem ziet niet alleen op kennis en vaardigheden maar ook op een professionele houding en correct gedrag.

Het licentiesysteem heeft tot doel de kwaliteit van hippische instructeurs en officials te waarborgen en te verbeteren. Daarnaast biedt de KNHS door het hanteren van het licentiesysteem paardensporters en concoursorganisatoren een vindplaats voor kwalitatief goede instructeurs en officials en biedt het de licentiehouders (m.n. de instructeurs) een ‘keurmerk’ waarmee zij kunnen aantonen over een bepaald diploma te beschikken, ervaring te hebben en bijscholingen te volgen. Onderdeel van het licentiesysteem voor officials vormt de gedragscode voor officials. De gedragscode voor officials biedt duidelijkheid welk gedrag wel en niet wenselijk is om een prettige, veilige en sportieve sfeer te bereiken en te borgen. (Let op: niet van toepassing op instructeurs.)

Het licentiebeleid zoals uitgevoerd door de KNHS is bedoeld als kwaliteitsmaatregel. Een licentie wordt afgegeven op basis van een instructeursbevoegdheid of officialkwalificatie verkregen via een technische opleiding van de KNHS (ORUN) of gelijkwaardige scholing. Een licentie is derhalve persoonsgebonden.

Uitgangspunten voor het licentiesysteem

De KNHS draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid van haar verenigingsleden en paarden en voor faire sport. Het licentiesysteem voor instructeurs en officials levert een bijdrage aan de kwalitatieve verhoging van het sporttechnisch aanbod en daarmee aan het welzijn en de veiligheid van paardensporters en paarden. De ORUN is als exameninstituut voorstander van een licentiesysteem voor instructeurs en officials.

Daarnaast spelen normen en waarden een belangrijke rol bij het creëren en borgen van een veilige en prettige omgeving. Officials hebben te maken met een veelheid aan regels en voorschriften waaraan zij zich moeten houden. De KNHS stelt via het licentiesysteem eisen aan houding en gedrag van officials, door als licentie-eis de ondertekening van de gedragscode en de naleving van de gedragscode op te nemen. De gedragscode voor officials laat zien waar de KNHS voor staat en schept duidelijkheid. De gedragscode heeft de status van een reglement in de zin van het verenigingsrecht en bindt alle officials.

Een licentie blijft eigendom van de KNHS en kan door het KNHS-bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ingetrokken.

De registerperiode loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019, en zal daarna worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Artikel 1 – Begrippen

KNHS

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de enige door de FEI, het NOC*NSF, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende paardensportorganisatie van Nederland.

FEI

Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie, waarvan de KNHS lid is.

Geschillencommissie van de KNHS

De Geschillencommissie van de KNHS, die bindende uitspraken doet in beroep over besluiten genomen op basis van het Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials.

ORUN

De Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland, zijnde het exameninstituut van de door de KNHS verzorgde opleidingen.

Licentie

Een persoonsgebonden, door het KNHS-bestuur afgegeven registratie, die de bevoegdheid aangeeft van de houder van de licentie tot het geven van hippische instructie en/of begeleiding of het fungeren als official.

Licentiehouder

Het lid van de KNHS dat rechtsgeldig over een licentie beschikt.

Theoriepunten

Punten die behaald kunnen worden door het volgen van door de KNHS daartoe aangewezen (bij)scholingsactiviteiten.

Praktijkpunten

Punten die behaald kunnen worden door het uitoefenen van uw officialfunctie.

Instructeur

Een persoon, die in het bezit is van een door de KNHS afgegeven of door de KNHS erkend instructeursdiploma.

Instructeursdiploma

Een bewijsstuk van een opleidende organisatie voor het met goed gevolg doorlopen van een door de KNHS erkende opleiding tot instructeur paardensport. Een overzicht van deze opleidingen maakt onderdeel uit van dit licentiereglement.

Official

Een natuurlijk persoon, die is benoemd door het KNHS-bestuur om tijdens wedstrijden conform de reglementaire bepalingen een functie te vervullen en in het bezit is van een door de KNHS afgegeven officialkwalificatie.

Officialkwalificatie

Een door de KNHS afgegeven en door de KNHS beheerde bevoegdheid voor het uitoefenen van een officialfunctie.

Artikel 2a – Licenties instructeurs (HI-licenties)

De KNHS kent de volgende typen instructeurslicenties:

 •   HI-2 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 2.
 •   HI-3 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 3.
 •   HI-4 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 4.
 •   HI-5 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 5.
 •   HI-6 licentie: instructeur met een instructeursdiploma op niveau 6.

Er worden verschillende instructeurslicenties onderscheiden, die worden verstrekt op basis van het door de aanvrager behaalde instructeursdiploma. Een overzicht van de verschillende licenties en de diploma’s op basis waarvan de licenties verstrekt worden, is te vinden in bijlage 1 bij dit licentiereglement.

Instructeurs die meerdere opleidingen in verschillende disciplines gevolgd hebben, kunnen meerdere licenties aanvragen. Hiervoor worden per registerperiode slechts eenmaal licentiekosten in rekening gebracht. Instructeurs die meerdere opleidingen in dezelfde discipline gevolgd hebben, ontvangen de licentie die hoort bij het hoogst behaalde diploma.

Artikel 2b – Licenties officials (HO-licenties)

In het licentiesysteem worden verschillende niveaus onderscheiden, aansluitend bij de profielen uit de Kwalificatiestructuur Arbitrage. De KNHS kent de volgende typen officiallicenties:

 •   HO-3 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 3.
 •   HO-4 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 4.
 •   HO-5 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 5.

  Er worden verschillende officiallicenties onderscheiden, deze worden verstrekt op basis van de door de KNHS geregistreerde officialkwalificatie. Een overzicht van de verschillende licenties is te vinden in bijlage 2 bij dit licentiereglement.

  Artikel 3 – Aan de licentie verbonden niveau

 1. 3.1  De houder van een HI-2 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie op basis van door anderen opgestelde lesschema’s, ofwel onder supervisie van een instructeur paardensport op hoger niveau.
 2. 3.2  De houder van een HI-3 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan recreatieve paardensporters en paardensporters uitkomend in de basis-wedstrijdsport (breedtesport).
 3. 3.3  De houder van een HI-4 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan paardensporters uitkomende in de hoogste klassen van de basis- wedstrijdsport.
 4. 3.4  De houder van een HI-5 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan

  paardensporters uitkomende in de nationale of internationale (sub)topsport.

 5. 3.5  De houder van een HI-6 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan

  paardensporters die uitkomen voor de KNHS op internationale wedstrijden (bondscoaches).

 6. 3.6  De houder van een HO-3 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de breedtesport.
 7. 3.7  De houder van een HO-4 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de nationale sport.
 8. 3.8  De houder van een HO-5 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de internationale

  sport.

Artikel 4 – Geldigheid licenties

 1. 4.1  Een licentie is alleen geldig indien en zolang de licentiehouder lid is van de KNHS.
 2. 4.2  De registerperiode loopt gedurende drie jaar. Men kan op elk moment een licentie

  behalen/aanvragen. De registerperiode is voor iedereen hetzelfde.

 3. 4.3  Een HI-licentie wordt verlengd met een periode van drie kalenderjaren wanneer binnen de

  geldigheidstermijn het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor

  het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en).

 4. 4.4  Een HO-licentie wordt verlengd met een periode van drie kalenderjaren wanneer binnen de

  geldigheidstermijn het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) n wanneer binnen de geldigheidstermijn het vereiste aantal praktijkpunten is behaald en de licentiehouder de gedragscode heeft ondertekend.

 5. 4.5  Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 6. 4.6  Een licentie is geldig tot het moment dat een licentie vervallen is verklaard en/of tot intrekking

  van een licentie is overgegaan.

Artikel 5 – Vervallen en opnieuw verkrijgen van de licentie

 1. 5.1  De licentie vervalt indien geen verlenging op de in artikel 9 genoemde wijze wordt toegepast en/of de licentiehouder geen lid meer is van de KNHS.
 2. 5.2  Na het vervallen van een licentie kan deze opnieuw worden verkregen, indien binnen twee jaar na het vervallen van de licentie het vereiste aantal theoriepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) en mits de gedragscode is ondertekend en wordt nageleefd. Indien men herregistratie van een HO-licentie aanvraagt en de betreffende licentie minder dan 2 jaar inactief is geweest, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een technische test. Na het slagen voor deze technische test, wordt de licentie weer geactiveerd.

  Is de betreffende licentie langer dan 2 jaar inactief geweest, kan herregistratie alleen

  plaatsvinden door het gehele examen opnieuw te doen (technische test + praktijkexamen)

 3. 5.3  Het opnieuw verkrijgen van de licentie op gronden zoals beschreven in artikel 5.2, geldt alleen

  voor die licentie waarvoor de bijscholing is gevolgd of het examen opnieuw is gedaan en voor officials indien daarnaast ook de gedragscode is ondertekend.
  De licentie voor officials vervalt wanneer de gedragscode niet is ondertekend of niet wordt nageleefd.

Artikel 6a – Aanvraag van de eerste licentie (instructeurs)

Vanaf 2011 wordt aan instructeurs die een ORUN-instructeursdiploma behalen automatisch een HI- licentie toegekend. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het examengeld.

Anderen dienen, om in aanmerking te komen voor een eerste licentie Hippische Instructeur:

 •   Te beschikken over een geldig instructeursdiploma en gedurende de afgelopen twee jaar een voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) gevolgd hebben. De bewijslast hiervoor ligt bij de aanvrager van de licentie.
 •   Een aanvraagformulier in te dienen met kopieën van diploma(‘s).
  De kosten voor de licentie te hebben voldaan. Deze kosten bedragen 30 euro per registerperiode van drie jaar.

  Artikel 6b – Toekennen van de eerste licentie (officials)

  Vanaf 2011 wordt aan iedere official met een actieve officialkwalificatie een HO-licentie toegekend, mits in het geval van officials de gedragscode door de official is ondertekend en wordt nageleefd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  Artikel 7 – Theoriepunten

  7.1 Theoriepunten worden toegekend:
  aan bijscholingen als genoemd in artikel 7.3
  aan bijscholingen door derden als genoemd in artikel 7.4
  aan scholing in een andere discipline dan waarin men al een licentie heeft indien men een reanimatie-, BHV- of EHBO-diploma behaalt of verlengt.

  7.2 Na het verlopen van de geldigheid kan de licentie verlengd worden voor een nieuwe registerperiode van drie jaar, mits de gedragscode door de official is ondertekend en wordt nageleefd. Om de licentie te kunnen verlengen dienen in de periode voorafgaande aan het verstrijken van de licentie voldoende theoriepunten te zijn behaald. De theoriepunten kunnen worden behaald door deel te nemen aan door de KNHS georganiseerde of geaccordeerde bijscholingen of door inzet voor de sport, en door kennisvergaring door abonnement op een hippisch vaktijdschrift.

  7.3 Van iedere door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholing wordt aangegeven voor welke licentie door het deelnemen aan de bijscholing theoriepunten te behalen zijn. Tevens zal bij de

aankondiging van iedere scholingsactiviteit worden aangegeven hoeveel theoriepunten er met de opleiding of bijscholing te verdienen zijn.

7.4 Behalve bij de door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholingen, kunnen ook bij andere scholingsactiviteiten theoriepunten worden behaald. Hiertoe stelt de KNHS een lijst samen van door de KNHS geaccordeerde bijscholingsactiviteiten. Deze lijst wordt tenminste twee keer per jaar geactualiseerd. Voor bijscholingen die niet op deze lijst vermeld worden, worden geen theoriepunten toegekend.

7.5 Licentiehouders hebben voorrang bij toelating tot door de KNHS georganiseerde bijscholingsactiviteiten, mits zij zich binnen de daarvoor vastgestelde termijn hebben aangemeld. Zij ontvangen korting op de deelnamekosten van een aantal door de KNHS georganiseerde bijscholingen.

7.6 De KNHS draagt zorg voor een actueel overzicht van theoriepunten per licentiehouder.

Artikel 8 – Praktijkpunten

De KNHS registreert van houders van de meeste HO-licenties hoe vaak zij in de betreffende functie in functie zijn geweest als official op officiële, door de KNHS goedgekeurde en in de KNHS- wedstrijdkalender opgenomen wedstrijden of op wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de FEI. Voor een aantal officialfuncties is geautomatiseerde registratie (nog) niet mogelijk. Het betreft de volgende functies: Jurylid Basisproeven, Afdelingsdressuur, K r op muziek, Aangepast Sporten, Stijlbeoordeling Eventing, Parcoursbouwer Mennen Vaardigheid , Hoofd Hinderniswaarnemers, I&R controleur, Omroeper Cat. 1, Ringmeester Cat.1, Ponymeter, Controlerend Dierenarts, Jurylid dressuur tijdens eventingwedstrijden en finalerubrieken.

Houders van deze licenties zijn verplicht zelf bij te houden tijdens welke wedstrijden zij gefungeerd hebben. Aan het einde van iedere registerperiode zal door de KNHS voor deze functies steekproefsgewijs worden gecontroleerd of de official voldoende praktijkpunten heeft behaald.

Voor iedere KNHS- of FEI-wedstrijd of wedstrijddag waarbij de official in functie is geweest, ontvangt de official n of meerdere praktijkpunten volgens het schema in bijlage 2.

Artikel 9 – Verlengen van de licentie

 1. 9.1  Een licentie wordt automatisch verlengd met een registerperiode van drie kalenderjaren indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  De licentiehouder is lid van de KNHS;
  De licentiehouder tevens official heeft de gedragscode ondertekend en leeft de gedragscode voor officials na.

  De licentiehouder beschikt over voldoende theoriepunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de afgelopen licentie;
  De houder van een HO-licentie beschikt over voldoende praktijkpunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de afgelopen licentie; De houder van een HI-licentie heeft de kosten voor het verlengen van de licentie voldaan. Deze kosten bedragen 30 euro per registerperiode van drie jaar en worden gefactureerd in november van het jaar waarin de licentie afloopt.

 2. 9.2  Voor de verlenging van een licentie dienen per registerperiode van drie jaar minimaal 100 theoriepunten te zijn behaald. Hiervan dienen tenminste 50 punten te zijn behaald middels het volgen van door de KNHS georganiseerde scholingen. Houders van meerdere licenties dienen voor iedere licentie theoriepunten te halen. Officials dienen daarnaast de gedragscode te hebben ondertekend en na te leven.

  Voor houders van meerdere licenties wordt de volgende staffel gehanteerd.

1 kwalificatie
2 kwalificaties
3 kwalificaties en meer

100 punten 170 punten 150 punten

9.3 9.4.

9.5

Voor de verlenging van een HO-licentie dient per registerperiode van drie jaar minimaal vijftien praktijkpunten per licentie te zijn behaald. Officials dienen daarnaast de gedragscode te hebben ondertekend en na te leven.
Vanwege het geringe aantal georganiseerde wedstrijden in een bepaalde categorie of discipline, kan de KNHS besluiten om minder dan vijftien praktijkpunten te verlangen voor verlenging van een bepaalde HO-licentie. Jaarlijks zal door de KNHS bepaald worden of en voor welke HO- licenties een lager aantal praktijkpunten voor de nieuwe licentieperiode van toepassing is. Officials dienen daarnaast de gedragscode te hebben ondertekend, en deze na te leven.

Indien er te weinig wedstrijden worden georganiseerd, kan de official ook de wedstrijden opvoeren die niet geregistreerd worden. Ook uw bijdrage aan onderlinge wedstrijden, rubrieken basisproeven, eventing wedstrijden. U dient deze inzet door te geven in oktober voor het einde van de registerperiode.

Voor deze registerperiode geldt deze dispensatie voor de volgende HO- licenties:

HO-3 Jury Stijlbeoordeling Eventing: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode HO-3 Jurylid Endurance: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode
HO-3 Jurylid Mendurance: minimaal 3 praktijkpunten per registerperiode
HO-3 en HO-4 Jurylid Voltige: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode

HO-3 en HO-4 Jurylid Aangespannen Sport: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode HO-3 Hoofd Hindernis Waarnemer: minimaal 6 praktijkpunten per registerperiode

Indien binnen de looptijd van de licentie onvoldoende theoriepunten en/of praktijkpunten zijn behaald voor n of meerdere van de aan de licentiehouder toegekende licenties, vervalt automatisch de betreffende licentie.
Bij verlenging van de licentie vervallen alle tot dan toe behaalde theoriepunten en prakijkpunten. Theoriepunten en praktijkpunten kunnen dus niet worden ‘meegenomen’ naar een volgende registerperiode.

De behaalde theoriepunten en praktijkpunten worden geregistreerd door de KNHS. Licentiehouders zijn echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun theorie- en praktijkpuntenadministratie. De bewijslast voor het gevolgd hebben van een bijscholing en/of het gefungeerd hebben als official, ligt te allen tijde bij de licentiehouder.

Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid om een licentie niet te verstrekken dan wel niet te verlengen en/of in te trekken. Het besluit hiertoe wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene meegedeeld op het door hem of haar aan de KNHS meegedeelde adres.

9.6 9.7 9.8

9.9

     

Artikel 10a – Intrekken van een licentie

Het KNHS-bestuur is bevoegd om een licentiehouder voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn of haar licentie in te trekken. Alvorens een besluit tot intrekking van een licentie wordt genomen, wordt de betreffende licentiehouder in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.

Intrekking van een licentie is mogelijk indien:

 •   De gezondheid van de licentiehouder het onmogelijk maakt om zijn/haar officialfunctie uit te oefenen.
 •   De licentiehouder de licentie door een ander laat benutten.
 •   De licentiehouder vijftig jaar niet meer actief is geweest als sporter in de wedstrijdsport.
 •   De licentiehouder fraudeert met de aanwezigheidsregistratie bij bijscholingen.
 •   De licentiehouder fraudeert met de registratie en/of het bijhouden van theorie- en/of

  praktijkpunten.

 •   De licentiehouder in het kader van de uitoefening van zijn licentie twee officiële waarschuwingen van de KNHS heeft ontvangen.
 •   De licentiehouder door gedrag, handelen, nalaten en/of uitlatingen in strijd handelt met de statuten, reglementen of een besluit van een orgaan of commissie (waaronder mede wordt verstaan een gedragscode) van de KNHS of FEI.

Artikel 10b – Opschorten van de licentie

Het KNHS-bestuur kan alvorens de licentie in te trekken ertoe besluiten de status van licentiehouder op te schorten, totdat de betrokkene aan alle licentievoorwaarden volgens de KNHS voldoet. In deze periode verliest de betrokkene de status van official en mag de taken en bevoegdheden die de official toekomen, niet uitoefenen.

Artikel 11 – Bezwaar en beroep

Tegen besluiten genomen op basis van dit reglement kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het KNHS-bestuur. Het KNHS- bestuur kan na ontvangst van het bezwaar het primair genomen besluit intrekken, wijzigen of handhaven.

Indien een bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de Geschillencommissie van de KNHS. De Geschillencommissie van de KNHS kan na ontvangst van het beroep het primaire besluit intrekken, wijzigen of handhaven. De uitspraak van de Geschillencommissie van de KNHS is bindend voor partijen.

Artikel 12 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNHS.

Door |maandag 1 mei 2017|

Bijscholing Juryleden!

Let op!!!
Belangrijk voor Juryleden

Juryleden dressuur, je kunt je nog opgeven via mijn KNHS voor de verplichte bijscholing over de nieuwe proeven..

a.s woensdag 17 febr in Appingedam
en woensdag 2 maart in Hotel Aduard

Beide avonden georganiseerd door de KNHS, daarbij ook aanwezig forumlid Dressuur en bestuurslid KNHS Regio Groningen

Bijscholing Juryleden Dressuur

woensdag 17 februari 2016 19:30 – 21:30
Terug naar overzicht
Maak favoriet
InschrijvenInschrijven namens€ 0,00
Algemene informatie
Status Plaats beschikbaar
Inschrijving mogelijk vanaf 11-1-2016
Inschrijven voor 16-2-2016
Locatie
AdresManege de Veenhoeve
Woldweg 125
9902 AD APPINGEDAM
Telefoon0031596681470
E-mailinfo@manegedeveenhoeve.nl

Met ingang van 1 april 2016 worden de nieuwe dressuurproeven uitgeschreven op onze dressuurwedstrijden.

Vanaf het voor 2015 heeft ieder dressuurforumlid in zijn / haar regio de wensen geïnventariseerd. Er zijn gesprekken geweest met veel ruiters, trainers en ook juryleden hebben hun bevindingen doorgegeven. Naar aanleiding van de uitkomsten is een werkgroep aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de nieuwe proeven. In grote lijnen blijven de uitgangspunten en de rode draad hetzelfde als in de vorige proeven. Wel zijn alle proeven herschreven.

De KNHS staat niet alleen in het vernieuwen van dressuurproeven. De FEI herziet na elke Olympiade de internationale proeven. Ook wordt er nagedacht voor de toekomstige ontwikkeling van de dressuursport. Een begrijpelijke een transparante sport is een aantrekkelijke publiekssport. Daarbij hoort een duidelijke uitleg over de criteria.

Het doel van de bijscholingsavond is kennis maken met de nieuwe dressuurproeven, zowel inhoudelijk maar ook met de onderliggende beoordelingscriteria.

De aanvangstijd van deze bijscholing is 19.30 uur. Als eindtijd wordt 21.30 uur aangehouden. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze bijscholing.

Denkt u aan het tekenen van de presentielijst?

Door |zondag 14 februari 2016|

Nieuwe dressuurproeven!!

DRIE DINGEN DIE JE WILT WETEN OVER DE NIEUWE DRESSUURPROEVEN PER 1 APRIL 2016
Geplaatst op 18 januari 2016 in Dressuur en KNHS

Op 1 april 2016 gaan de nieuwe dressuur- en menproeven in. De wijzigingen bij de menproeven zijn minder ingrijpend dan bij de dressuurproeven. Logischerwijs roepen vooral de nieuwe dressuurproeven dus vragen op, variërend van “mag je straks zelf weten of je gaat doorzitten of lichtrijden” tot “wordt het groeten afgeschaft?”. Hoog tijd om de drie belangrijkste vragen te beantwoorden: wanneer zijn de nieuwe proeven klaar, wat verandert er en hoe zijn ze tot stand gekomen? Later deze maand komt er ook nog uitleg op de wijzigingen per klasse.

VRAAG 1: WANNEER ZIJN DE NIEUWE PROEVEN KLAAR?

De nieuwe proeven gaan in op 1 april 2016. Ze zijn vanaf 1 maart 2016 beschikbaar in de vorm van het nieuwe dressuurproevenboekje en als app voor iOS- en Android-smartphones. In de loop van maart komen de protocollen ook op www.knhs.nl/dressuurproeven.

KNHS Dressuurproevenboekje
Het nieuwe proevenboekje is rond 1 maart 2016 leverbaar. Bestellen kan voor € 14,95 bij Media Boekservice, levering volgt dan zo spoedig mogelijk. Naast de nieuwe dressuurproeven staat in het boekje extra uitleg over de gevraagde oefeningen, een toelichting op het scala van de africhting en de beoordelingscriteria die vanaf 1 april 2016 door de jury worden gehanteerd.
» Meer informatie over het KNHS Dressuurproevenboekje
» Bestel direct bij Media Boekservice

KNHS Dressuurproeven app
In maart 2016 is de eerste officiële KNHS Dressuurproeven app gereed. De app is ontwikkeld voor iOS- en Android-smartphones en kost € 4,95. In de app staan alle proeven uit het proevenboekje, inclusief videobeelden van de proeven met toelichting van juryleden. De dvd met video’s van de proeven (winkelprijs € 19,95) komt daarmee te vervallen. Met de app kun je bovendien proeven inspreken op het tempo van jouw paard om daarna zonder voorlezer te oefenen. Als bonusmateriaal zijn, exclusief voor KNHS-leden, Tips van de Pro toegevoegd met extra uitleg over gevraagde oefeningen.
» Meer informatie over de KNHS Dressuurproeven app

VRAAG 2: WAT VERANDERT ER AAN DE PROEVEN?

De nieuwe dressuurproeven zijn volledig herschreven om zo een doorlopende lijn in moeilijkheidsgraad te krijgen van F1-proef t/m het hoogste niveau. De sleutelwoorden daarbij zijn ‘harmonie’ en ‘ontspanning’.

Nieuwe klasse BB
Met de nieuwe, niet-verplichte klasse BB is de stap naar de B minder groot. De BB is interessant voor manegeruiters (doorstroom via F-proeven), kinderen (doorstroom via Bixie-proeven), nieuwkomers in de wedstrijdsport en/of ruiters met jonge paarden. Voor de BB zijn twee nieuwe dressuurproeven ontwikkeld, waarbij de beoordeling meer gericht is op de ruiter dan op de combinatie. Zo moet er wel een constante verbinding met de paardenmond zijn, maar hoeft het paard nog niet “aan de teugel” te lopen. In de BB is geen startpas nodig en worden geen winstpunten geregistreerd. Meedoen kan zo vaak je wilt, mits je lid bent van de KNHS.

Lichtrijden en doorzitten
Om de oefeningen (vooral in de lagere klassen) zo goed mogelijk uit te voeren zonder het paard onbedoeld te storen mag de ruiter vaker lichtrijden.
In de BB en B wordt alleen nog maar lichtrijden gevraagd;
In de L mag de ruiter per onderdeel kiezen tussen doorzitten of lichtrijden;
In de M wordt in de hele proef doorzitten gevraagd, maar mogen ruiters in middendraf, uitgestrekte draf en bij het halsstrekken lichtrijden als zij dat willen.

Evenwicht en verzameling
In de nieuwe proeven wordt verzameling pas vanaf de klasse Z gevraagd (dat is nu de klasse M2). Uitgangspunten daarbij zijn:
Klasse B: natuurlijk evenwicht onder de ruiter (mag nog iets op de voorhand);
Klasse L: horizontaal evenwicht;
Klasse M: iets meer gedragen dan horizontaal;
Klasse Z: verzameld evenwicht.
Halsstrekken en überstreichen
Vanaf april zit het halsstrekken in alle proeven t/m de klasse Z2 (dat is nu nog t/m de L2). In de klasse Z2 wordt straks ook het überstreichen in verzamelde galop gevraagd. Deze oefeningen zijn waardevol om de ontspanning en zelfhouding van het paard te beoordelen.
Bij halsstrekken staat de ruiter het paard toe om hoofd en hals geleidelijk naar voren en beneden te brengen, tot ongeveer tussen boeg- en kniehoogte, met het hoofd voor de loodlijn. Het paard volgt de hand van de ruiter. De ruiter mag tijdens het halsstrekken in alle klassen behalve de BB en B zelf kiezen voor lichtrijden of doorzitten (in de BB en B wordt alleen lichtrijden gevraagd).
Bij het überstreichenonderbreekt de ruiter tijdelijk (3 tot 4 galopsprongen) de aanleuning door beide handen ongeveer twee handbreedtes over de manenkam naar voren te doen. De takt, het tempo en de houding van het paard mag hierbij niet veranderen.
Binnenkomen op de AC-lijn
Vanaf 1 april 2016 beginnen alle proeven met binnenkomst op de AC-lijn (in de huidige proeven is dat vanaf de L2). Dit markeert het begin van de proef en geeft, afhankelijk van de graad van africhting, een goed beeld van de rechtgerichtheid van het paard. In de opbouw van de proeven wordt dit onderdeel uitgebouwd van het rijden van een rechte lijn in één gang tot een rechte lijn met een overgang op X.

Halthouden en groeten voor en na de proef
Halthouden en groeten bij aanvang van de proef hoeft vanaf 1 april 2016 pas vanaf de klasse ZZ-Zwaar (dat is nu nog M1). Halthouden en groeten na afloop van de proef wordt in alle proeven gevraagd.

Meer afwisseling en geen verplichte 1e proef van de maand
De nieuwe proeven zijn vloeiender en logischer en daardoor iets korter: niet alle onderdelen per klasse worden in iedere proef gevraagd. In de klasse M wordt bijvoorbeeld 1x schouderbinnenwaarts en 1x travers gevraagd (uiteraard wel met buiging op beide zijden). Verder wisselen de proeven om de twee maanden (nu nog per kwartaal) en verdwijnt de verplichte 1e proef van de maand bij wedstrijden die twee proeven uitschrijven. Je mag dan beide proeven rijden, alleen de 1e proef of juist alleen de 2e proef (twee keer dezelfde proef is nog steeds niet toegestaan). Door het loslaten van de verplichte 1e proef is het bijvoorbeeld ook mogelijk om op selectiewedstrijden en regiokampioenschappen dezelfde proef te rijden als tijdens het KNHS-kampioenschap.

Toelichting op de beoordelingscriteria
In het nieuwe dressuurproevenboekje staat per klasse wat er van jou wordt verwacht bij het uitvoeren van de oefeningen en welke beoordelingscriteria de jury daarbij hanteert. Nieuw is dat de jury vanaf 1 april in alle klassen halve punten mag geven. Om juryleden goed voor te bereiden op de nieuwe proeven zijn er vanaf half februari op 28 locaties in het hele land verplichte bijscholingen.
VRAAG 3: HOE ZIJN DE NIEUWE PROEVEN TOT STAND GEKOMEN?

Om aansluiting te houden op de internationale topsport en de ontwikkelingen rondom paardenwelzijn worden de wedstrijdreglementen en dressuurproeven ieder jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast. Bovendien was er behoefte aan betere doorlopende leerlijn van F-proef tot internationale proeven, dat wil zeggen dat de proeven (en daarmee de klassen) beter op elkaar afgestemd zijn. Met dat in het achterhoofd werd al snel duidelijk dat de proeven geheel herschreven moesten worden. Een flinke klus en daarom stelde het dressuurforum een werkgroep samen die het traject van A tot Z heeft begeleid. Deze werkgroep bestaat uit:

Janine van Twist (voorzitter dressuurforum en voorzitter van de werkgroep),
Mariëtte Sanders-van Gansewinkel (technische commissie dressuur),
Jan Peeters (voormalige dressuurproevencommissie)
Cindy Heijligers (lid van het dressuurforum)
Ilze de Meer (lid van het dressuurforum)
Jenny Schreven (lid van het dressuurforum)
Piet Groen (lid van het dressuurforum)
Thea Mandemaker (lid van het dressuurforum)
Het dressuurforum en de werkgroep hebben een intensieve periode achter de rug. In tijdlijn hieronder zie je wat er in de afgelopen periode is gedaan.

Voorjaar 2015: Inventarisatie in de regio
Alle leden van het dressuurforum zijn in hun eigen regio’s begonnen met een evaluatie van de huidige proeven en een inventarisatie van nieuwe wensen en ideeën. Ook zijn de suggesties en vragen die in de loop der tijd bij de KNHS zijn binnengekomen meegenomen. Ook is er vanuit de juryleden een rapport met opmerkingen gekomen. Dit is gecombineerd tot een eindrapport met voorstellen en verbeterpunten vanuit het hele land.

Zomer 2015: De rode draad bepalen
De werkgroep vertaalt de voorstellen uit het rapport naar hoofdlijnen en toetst deze bij juryleden, (top)ruiters, trainers, bondscoaches, juryleden en opleiders. Daarna begint het proces van herschrijven, testen, evalueren en aanpassen van de proeven tot een definitieve versie. Deze fase is in het najaar afgerond.

Najaar en winter 2015: afronden van de proeven en voorbereidingen introductie
De nieuwe dressuurproeven worden in december gefilmd, voorgereden door enthousiaste manegeruiters, een aantal Hippiade-kampioenen van 2015 en natuurlijk verschillende menners. In januari worden de beelden gemonteerd en ingesproken, gaat het nieuwe proevenboekje in productie en wordt hard gewerkt aan de eerste officiële KNHS Dressuurproeven app voor iOS en Android. Streefdatum: 1 maart 2016.

Door |maandag 18 januari 2016|

Bijscholing Jury’s Nieuwe proeven!!

Nieuwe bijscholingen staan on line!!!
Jurybijscholing in de regio op woe 17 – 2 -2016 in Appingedam
jurybijscholing in de regio op woe 3 – 3 – 2016 in Hotel Aduard
je kunt inschrijven !! 3 licentiepunten
Dit is de KNHS Bijscholing, belangrijk!!

Door |dinsdag 12 januari 2016|
Ga naar de bovenkant