Nieuws

Home/Nieuws

KNHS VERRUIMT LEEFTIJDSGRENS VOOR ONDERLINGE MANEGE- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN VOOR WINST- EN PROMOTIEPUNTEN NAAR 26 JAAR

KNHS VERRUIMT LEEFTIJDSGRENS VOOR ONDERLINGE MANEGE- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN VOOR WINST- EN PROMOTIEPUNTEN NAAR 26 JAAR

Geplaatst op 24 februari 2021

ERMELO (KNHS) – Sinds 18 februari kent de KNHS tijdelijk winst- en promotiepunten aan onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor jeugd t/m 17 jaar. Deze activiteiten moeten buiten plaatsvinden en zijn alleen toegankelijk voor leden van de eigen vereniging of manege. Vanaf 3 maart verruimt de KNHS de leeftijdsgrens voor onderling manege- en verenigingsactiviteiten van 17 jaar naar 26 jaar.

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 23 februari werd duidelijk dat het vanaf 3 maart jongvolwassenen t/m 26 jaar onder dezelfde voorwaarden als  kinderen en jeugd t/m 17 jaar buiten in teamverband mogen sporten op de eigen sportaccommodatie. Dat betekent dat voor ruiters van 18 t/m 26 jaar vanaf dat moment (per 3 maart) buiten ook onderlinge activiteiten georganiseerd mogen worden, zoals trainingen en onderlinge dressuurproeven en parcoursen op de eigen vereniging of manege die meetellen voor winst- en promotiepunten.

Voor het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor de jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar zijn bepalingen verbonden. Klik hier voor alle bepalingen per 3 maart en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Bepalingen manege- en
verenigingsactiviteiten paardensporters t/m 26 jaar

per 3 maart 2021

Voor de jeugd en jong volwassenen is het belangrijk om ook in coronatijd te blijven sporten en bewegen, dit draagt bij aan vitaliteit en gezondheid. Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of club.

Wedstrijden rijden is niet alleen erg leuk het draagt ook bij aan de ontwikkeling van ruiter en paard, nu wedstrijden rijden niet toegestaan is vanuit de overheid willen we er voor zorgen dat de ontwikkeling van onze sporters t/m 26 jaar niet stil komt te staan. Om de ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Om ervoor te zorgen dat in deze coronatijd de ontwikkeling van ruiter en pony/paard niet stilstaat kunnen voor de sporters t/m 26 jaar paardensportactiviteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging/manege.

Manege- en verenigingsactiviteiten

Het is vanaf 3 maart mogelijk om activiteiten te organiseren voor paardensporters t/m 26 jaar op de eigen vereniging/manege, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Het maakt hierbij niet uit of je een pony of een paard hebt. Hierbij maakt de KNHS in corona tijd waarbij meetmomenten en/of wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat deze activiteiten voor winstpunten kunnen tellen. Deze activiteiten geven de paardensporters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de training met hun pony of paard (een reflectieve spiegel). Deze activiteiten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen zijn die zorgen voor bijstelling) kunnen deze bepalingen aangepast worden. De meest actuele versie is hier te downloaden: www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-en-paardensport.

Voor iedereen

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Hier vind je de veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om deze regels door te lezen en ze na te leven.

Algemene bepalingen voor iedereen

 1. Het is mogelijk om onderlinge activiteiten te organiseren voor de paardensporters t/m 26 jaar op de eigen vereniging/manege, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours.
 2. Deelname is alleen toegestaan voor leden van de eigen vereniging of manege.
 3. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor debetreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen manege- en verenigingsactiviteiten paardensporters t/m 26 jaar zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.
 4. Het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is van toepassing op manege- en verenigingsactiviteiten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op ongeoorloofde

page1image3495093024 page1image3495093296page1image3495098560 page1image3495098832

page2image3494118688

middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te

nemen met een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt.

 1. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen nietvoorzien, beslist de KNHS.
 2. Bij de activiteiten moeten de geldende richtlijnen van het RIVM worden aangehouden.
 3. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit)geldige startpas.
 4. Wanneer wordt ingeschreven via Mijn KNHS, heeft een deelnemende combinatie in deimpulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, een (op de dag van de activiteit) geldige (gratis) startpas voor de impulsrubriek/klasse BB nodig. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.
 5. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin de combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 6. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 7. Het is te allen tijde verboden een wedstrijd te organiseren. Dit betekent dat er geenklassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.
 8. De activiteit voor paardensporters t/m 26 jaar telt mee voor puntenregistratie. Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winstpunten.
 9. Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar).
 10. KNHS-officials zien toe op naleving van de KNHS-reglementering. Wanneer een overtreding wordt begaan, rapporteert de official deze aan de KNHS. De KNHS kan maatregelen nemen. Het tuchtreglement is eveneens van kracht op deelname aan manege- en verenigingsactiviteiten.
 11. Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond verstand staat bij iedereen voorop!

Voor sportaanbieders

Neem kennis van het protocol verantwoord sporten op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Dit protocol geeft richting hoe te handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk ruimte geboden voor lokaal maatwerk, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen van het RIVM voor de sport vind je hier:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Lokaal beleid leidend

Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om te weten wat er in jouw omgeving geldt. Het lokale beleid is leidend. De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden. Activiteiten moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Bekijk wat mogelijk is op je vereniging of manege binnen de geldende maatregelen. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften

Aanvragen van een activiteit

page2image3494400592

page3image3455771584

Een activiteit wordt aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd. Alleen eendaagse activiteiten zijn toegestaan.

Wanneer de activiteit een plaats op de kalender heeft gekregen kan deze door de organisatie ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers kunnen inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Dit zorgt voor regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. Zolang meetmomenten en/of reguliere wedstrijden verboden zijn vanuit de overheid zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen.

Specifieke bepalingen voor sportaanbieders

 1. De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is valt onder outdoor.
 2. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt. Maak aan deelnemers duidelijk waar zij terecht kunnen voor vragen.
 3. De locatie heeft een duidelijke routing zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk passeren. Zorg dat overal de 1.5 meter onderlinge afstand in acht genomen kan worden.
 4. Zorg op parkeerplaatsen voor voldoende afstand tussen auto, trailers en vrachtwagens zodat ook daar de 1,5 meter onderlinge afstand geborgd kan worden. Zorg voor duidelijke aanwijzingen ter plaatste.
 5. Sportkantines en horeca zijn op dit moment gesloten.
 6. Sanitaire voorzieningen zijn open, bij gebruik van wastafels geldt een afstand van 1,5 metertussen de personen. Schoonmaak wordt regelmatig gedaan(minimaal één keer per dag) en er

  wordt voor voldoende water, zeep, papieren handdoekjes en reinigingsmiddel gezorgd.

 7. Zorg als sportaanbieder voor de benodigde KNHS-officials (conform wedstrijdreglement) zoalsbijvoorbeeld een parcoursbouwer, een jury en schrijver. Om de 1.5 meter afstand tussen officials en vrijwilligers te borgen treft de sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde huishouden komen is dit niet noodzakelijk.
 8. Accommodatiehouders maken en communiceren de gemaakte afspraken en er worden posters opgehangen of flyers uitgereikt en bewegwijzering toegepast ter ondersteuning van de gemaakte afspraken. Bij overtreding zorgt de accommodatiehouder dat men hierop wordt aangesproken, dan wel door de accommodatiehouder, vrijwilligers of personeel.
 9. Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie wordt gekeken naar het maximum aantal combinaties dat tegelijk kan losrijden.
 10. De organisatie wijst een vrijwilliger/ringmeester aan die toezicht houdt op het losrijden. Deze begeleidt het proces rondom het losrijden, d.w.z. wanneer de deelnemer de losrijbaan in mag en wanneer deze naar de activiteit kan en de losrijbaan weer verlaat. Bij voorkeur is er een aparte in- en uitgang om te zorgen dat deelnemers elkaar niet hoeven te passeren.
 11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 12. De organisatie zorgt er voor dat de deelnemer de beoordeling van de activiteit direct te horenkrijgt of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal aan de deelnemer. De deelnemer mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling. Voor de disciplines waarbij dat mogelijk is wordt er bij voorkeur gewerkt met een digitaal systeem (bijv. Camarillo, Equiscore, SGWLive) zodat de protocollen digitaal binnen komen.

page4image3494556816

 1. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Paarden en pony’s mogen door elkaar verreden worden. Organisaties kunnen hierbij gebruik maken van de formats die zijn ontwikkeld voor de jeugdrubrieken dressuur, springen en eventing om hier invulling aan te geven. Meer informatie hierover is hier te vinden: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/jeugdrubrieken-organiseren/.

Voor deelnemers

 1. Inschrijven voor deelname aan een activiteit doe je via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Betalen doe je zoals aangegeven in het vraagprogramma. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit gepubliceerd.
 2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige startpas.
 3. Wanneer wordt ingeschreven via Mijn KNHS, heeft een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, een (op de dag van de activiteit) geldige gratis startpas voor de impulsrubriek/klasse BB nodig. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.
 4. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 5. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 6. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bijeen HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.
 7. Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
 8. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt.
 9. Kom met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar deaccommodatie/locatie.
 10. Volg altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
 11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 12. Het losrijden wordt begeleid door een vrijwilliger/ringmeester. Volg altijd de aanwijzingen vandeze persoon op!
 13. Niet langer dan de aangegeven tijd op de accommodatie/locatie aanwezig zijn.
 14. Opzadelen en afzadelen mag alleen bij de trailers/vrachtwagen wanneer het paard niet op debetreffende locatie gestald staat.
 15. Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie danhet toegewezen gedeelte.
 16. Na de activiteit mag je uitstappen en afzadelen en daarna moet je het terrein direct weerverlaten. Het is niet toegestaan om te blijven kijken naar collega-ruiters. Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.
 17. De organisatie zorgt er voor dat je de beoordeling direct te horen krijgt of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal. Je mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 18. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

page4image3494853472

Voor officials en vrijwilligers

page5image3496080048

 1. Om de 1.5 meter afstand tussen officials en vrijwilligers te borgen treft de
  sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst
  worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand
  en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde huishouden komen is dit niet noodzakelijk.
 2. De organisatie zorgt er voor dat deelnemers de beoordeling direct te horen krijgen of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal. Deelnemers mogen na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 3. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stel je het overzicht van de beoordelingen vast. Dit doe je door de totaallijst te voorzien van persoonsnummer, handtekening en datum van de activiteit. De totaallijst wordt bewaard door de sportaanbieder. De vastgestelde beoordelingen worden door de organisatie digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Wanneer een overtreding wordt begaan, moet deze gerapporteerd worden aan de KNHS. De benodigde formulieren vind je hier: www.knhs.nl/officials/federatievertegenwoordiger.

Aanvullende bepalingen per discipline

Bij een aantal disciplines gelden aanvullende bepalingen. Deze worden hier onder per discipline weergegeven.

Springen:

 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en erwordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis tenzij de onderlinge afstand geborgd

  kan worden.

 2. Er mogen max. 2 deelnemers in de activiteitenring.
 3. Losspringen: bespreek de mogelijkheden op locatie met de betreffende official
 4. Tot 1 april: Verliespunten toekennen aan combinaties met meer dan 16 strafpunten boven hetaantal van de winnaar (Art. 200 lid 13 Wedstrijdreglement springen), is zolang er geen klassement wordt opgemaakt niet mogelijk en dan ook niet van toepassing. Na 1 april worden geen verliespunten meer toegekend in het springen.

Mennen:

 1. Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meterafstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige

  sportbeoefening.

 2. Het op- en afbouwen en het aanpassen van de spoorbreedte van de hindernissen van hetvaardigheidsparcours gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis tenzij de onderlinge afstand geborgd kan worden.

Endurance:
1. Tijdens de veterinaire keuring wordt 1.5 meter afstand gehouden tussen dierenarts en

deelnemer/groom. Wanneer de dierenarts aan de linkerkant van het paard staat, staat de deelnemer/groom aan de rechterkant van het paard en omgekeerd. Dit is alleen mogelijk wanneer het paard stil staat. Is een paard ongehoorzaam en komt daarmee de 1.5 meter in geding, dan wordt deelname aan de activiteit niet gestart/afgebroken. De dierenarts draagt handschoenen en heeft de beschikking over ontsmettingsmiddel.

Voltige:

page5image3496343520

page6image3494875408

1. Sporters tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter
afstand te houden waardoor ook voltige activiteiten georganiseerd kunnen
worden. Na afloop van de activiteit geldt: Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot
niemand 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tussen 13 en 18 wel ten
opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.

Eventing:

 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en erwordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis in de spring- of crossfase tenzij de

  onderlinge afstand geborgd kan worden.

 2. Losrijden dressuur/ springen/ cross: bespreek de mogelijkheden op locatie met de betreffendeofficial.
 3. Tijdens de veterinaire keuring wordt 1.5 meter afstand gehouden tussen dierenarts endeelnemer/groom. Wanneer de dierenarts aan de linkerkant van het paard staat, staat de deelnemer/groom aan de rechterkant van het paard en omgekeerd. Dit is alleen mogelijk wanneer het paard stil staat. De dierenarts draagt handschoenen en heeft de beschikking over ontsmettingsmiddel.

Meest gestelde vragen manege- en verenigingsactiviteiten voor ruiters t/m 26 jaar

Per 3 maart 2021

ALGEMEEN

 1. Wanneer zijn wedstrijden weer toegestaan?Het is op dit moment niet bekend wanneer wedstrijden weer toegestaan zijn.
 2. Waarom worden er manege- en verenigingsactiviteiten georganiseerd?Officiële wedstrijden en competities zijn op dit moment niet toegestaan. Voor de jeugd en jong volwassenen is het belangrijk om ook in coronatijd te blijven sporten en bewegen, dit draagt bij aan vitaliteit en gezondheid. Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen per 3 maart activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege.

  Wedstrijden rijden is niet alleen erg leuk het draagt ook bij aan de ontwikkeling van ruiter en paard, nu wedstrijden rijden niet toegestaan is vanuit de overheid willen we er voor zorgen dat de ontwikkeling van onze paardensporters t/m 26 jaar niet stil komt te staan. Om de ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Om ervoor te zorgen dat in deze coronatijd de ontwikkeling van ruiter en pony/paard niet stilstaat kunnen voor de paardensporters t/m 26 jaar activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging/manege.

 3. Wat is het verschil tussen een manege- en verenigingsactiviteit en een wedstrijd?In tegenstelling tot een wedstrijd mag er op dit moment tijdens een manege- en verenigingsactiviteit geen klassement worden opgemaakt of prijzen worden uitgereikt. Deze activiteiten geven de paardensporters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de training met hun pony of paard (een reflectieve spiegel). Deze activiteiten hebben louter een educatief- en trainingsdoel. Om er voor te zorgen dat deze sporters zich ook door kunnen blijven ontwikkelen mogen deze activiteiten mee tellen voor het behalen van winstpunten wanneer ze voldoen aan de bepalingen manege- en verenigingsactiviteiten paardensporters t/m 26 jaar. Activiteiten mogen georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is valt onder outdoor.
 4. Waarom zijn manege- en verenigingsactiviteiten alleen voor paardensporters t/m 26 jaar toegestaan?
  Vanwege het coronavirus gelden er nu vanuit de rijksoverheid maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. De overheid bepaalt op dit moment wat wel en niet is toegestaan. Voor sporters t/m 26 jaar mogen per 3 maart activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. Voor de doelgroep ouder dan 26 jaar is dit op dit moment helaas niet toegestaan.
 5. Zijn proevendagen op de manege of vereniging toegestaan?
  Ja, voor paardensporters t/m 26 jaar is het toegestaan om mee te doen aan proevendagen op de manege of vereniging. Tijdens een proevendag kunnen bijvoorbeeld de F-proeven of S- proeven georganiseerd worden. De proeven kunnen tevens mee tellen voor promotiepunten. Het is niet toegestaan om een klassement op te maken en prijzen uit te reiken. Meer informatie vind je hier: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

ORGANISEREN

1. Welke organisaties mogen een manege- en verenigingsactiviteit organiseren?

page1image3453752464

page2image3455862736

Officiële KNHS-activiteiten mogen georganiseerd worden door een KNHS- vereniging, een FNRS-Ruitersportcentrum of een rechtspersoon met een KNHS- Wedstrijdabonnement. Mits wordt voldaan aan de gestelde bepalingen.

 1. Hoe kan ik mijn activiteit aanvragen?
  Een manege- en verenigingsactiviteit kan worden aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd.De aanvraag voor een activiteit kan op de gebruikelijke wijze door de organisatie ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers kunnen inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Dit zorgt voor de noodzakelijke regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. In deze periode zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen bij de organisatie.
 2. Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een activiteit voor paardensporters t/m 26 jaar?
  Voor het organiseren van een activiteit hebben we een aantal voorwaarden gesteld. Download de bepalingen.
 3. Tot wanneer kunnen activiteiten georganiseerd worden?
  Het organiseren van activiteiten is mogelijk zolang meetmomenten en/of wedstrijden niet toegestaan zijn.
 4. Mogen activiteiten ook binnen worden georganiseerd?
  De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is valt onder outdoor.De Sectorraad Paarden en haar dragende organisaties (KNHS, LTO Nederland, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR) vragen om verruiming van de overheidsmaatregelen voor binnenrijhallen. Reden hiervoor is het recente wetenschappelijk onderzoek van de Oostenrijkse Paardensportverenigingen (NOEPS) waaruit blijkt dat het besmettingsgevaar met COVID-19 in binnenrijhallen (maneges) van paardensportaccommodaties minimaal is. Meer informatie hierover lees je hier:https://www.knhs.nl/nieuws/2021/sectorraad-paarden-vraagt-om-verruiming-maatregelen- binnenrijhal/
 5. Mogen er ook proevendagen op de manege of vereniging georganiseerd worden?
  Ja, voor paardensporters t/m 26 jaar is het toegestaan om mee te doen aan proevendagen op de manege of vereniging. Tijdens een proevendag kunnen bijvoorbeeld de F-proeven of S- proeven georganiseerd worden. De proeven kunnen tevens mee tellen voor promotiepunten. Het is niet toegestaan om een klassement op te maken en prijzen uit te reiken. Meer informatie vind je hier: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/
 6. Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor een activiteit?
  Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen vanaf 3 maart activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. Deelnemers dienen zich voor alle rubrieken* in te schrijven voor deelname via de*Mocht een deelnemer nog geen startpas hebben en wil deze inschrijven voor de impulsrubrieken/klasse BB dan kan de deelnemer kosteloos een startpas voor de

page2image3455708048 page2image3455708320 page2image3455708592 page2image3455708928 page2image3455709200page2image3455709472 page2image3455709744

kalender in Mijn KNHS, of een door de KNHS goedgekeurd alternatief.

page2image3455649760 page2image3455650032

In het vraagprogramma vind je hoe je kunt inschrijven.

page3image3452728432

impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.

Voor deelname aan proevendagen kun je terecht bij je eigen sportaanbieder en vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs- proevendagen/

 1. Waarom moet er verplicht worden ingeschreven via Mijn KNHS, of een door de KNHS goedgekeurd alternatief?
  De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om ruimte te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Het is in deze tijd alleen onder strikte voorwaarden toegestaan om activiteiten voor paardensporters t/m 26 jaar te organiseren. Daarom is het belangrijk dat de KNHS regie voert op de paardensportactiviteiten in Nederland. Het is dus belangrijk dat de KNHS weet wat er wordt georganiseerd, waar, door wie en hoeveel en welke deelnemers en officials er aanwezig zullen zijn. Dit zorgt er voor dat de KNHS waar nodig in kan spelen op ontwikkelingen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.Voor deelname aan proevendagen, vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor- sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/
 2. Op welke manier kan de wedstrijdorganisatie het inschrijfgeld innen?Organisatoren mogen zelf bepalen hoe zij de betaling van inschrijfgeld faciliteren. De KNHS adviseert daarbij met klem om dit online te laten plaatsvinden.

  We adviseren om de betaling vooraf online te laten plaatsvinden zodat er geen groepsvorming plaatsvindt, drukte vermeden wordt, 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat ruiters zo kort mogelijk op de betreffende accommodatie zijn. Door het gehele inschrijfproces inclusief betaling online te laten plaatsvinden wordt voorkomen dat er op de dag van de activiteiten onnodige handelingen en contacten plaats vinden, zodat alles vlot kan verlopen.

10. Hoe gaat het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS in zijn werk?

Alle informatie over het online innen van inschrijfgelden kunnen organisaties vinden in het Mijn KNHS Organisatieportaal.

11. Kan ik een jurylid van boven de 70 jaar inzetten?

Juryleden boven de 70 jaar en mensen uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op een accommodatie/locatie kunnen begeven. Juryleden kunnen desnoods hun huisarts raadplegen.

DEELNAME AAN MANEGE EN VERENIGINGSACTIVITEITEN VOOR WINSTPUNTENREGISTRATIE

 1. Mag iedereen mee doen aan manege en verenigingsactiviteiten?Voor paardensporters t/m 26 jaar mogen per 3 maart activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. Om mee te kunnen doen aan een activiteit heb je een startpas nodig.
  Om een startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS, van een KNHS- vereniging of FNRS-manege. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.

  Voor activiteiten in de impuls/klasse BB heb je een specifieke startpas voor deze klassen nodig. Om deze startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS.

 2. Hoe kan ik mij inschrijven voor een activiteit?
  Je kunt voor alle rubrieken* inschrijven voor deelname via deOp de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit gepubliceerd

  *Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder) dient te worden ingeschreven via Mijn KNHS.

page3image3495425648 page3image3495425920 page3image3495426192 page3image3495426528 page3image3495426800 page3image3495427072 page3image3495427344page3image3495427680

kalender in Mijn KNHS of een

page3image3495430864 page3image3495431136

door de KNHS goedgekeurd alternatief. In het vraagprogramma vind je hoe je kunt inschrijven.

page4image3497434000

Heb je nog geen startpas en wil je inschrijven voor de impulsrubrieken dan kun je kosteloos een
startpas voor de impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.

Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS-wedstrijden.

Voor deelname aan proevendagen, vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor- sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

 1. Waarom moet ik voor de impuls/klasse BB ook een startpas aanvragen?Om in te kunnen schrijven via Mijn KNHS heb je een startpas nodig. Je kunt voor deze klassen een gratis startpas aanvragen via Mijn KNHS. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.
 2. Wat kost een startpas voor de impuls/klasse BB?Een startpas voor de impuls/klasse BB is gratis. Je vraagt deze eenvoudig aan via Mijn KNHS.
 3. Waarom moet ik mijn paard registreren bij het aanvragen van een startpas voor de impuls/ klasse BB?
  Wanneer je paard nog niet bekend is in ons systeem moet je je paard registreren om daarmee een startpas aan te kunnen vragen. Het registreren van een paard is gratis. Om je paard te registreren ga je naar Mijn KNHS – Paarden & startpas – registreer paard. Als je paard geregistreerd is kun je er een startpas voor de impuls/klasse BB mee aanvragen. Je schrijft je dan met het betreffende paard eenvoudig in voor een activiteit via Mijn KNHS. Op deze manier kunnen organisaties eenvoudig een startlijst maken en kunnen wij controleren hoe vaak en waar een paard gestart is.
 4. Blijf ik tijdens een activiteit in dezelfde klasse(n) rijden als waar ik tijdens een reguliere KNHS wedstrijd in rijd?
  Ja, de klassen blijven gelijk. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten.
  Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd.
 5. Voor welke rubrieken kan ik mij inschrijven?
  Je kunt alleen deelnemen aan de rubrieken waarin je regulier ook startgerechtigd bent.
 6. Kun je tijdens een manege- en verenigingsactiviteit ook winstpunten behalen?
  Ja dat kan. Alle activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten. Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd en hier kunnen geen winst- en verliespunten worden behaald.
 7. Mag ik een groom meenemen naar de locatie van de activiteit?Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar).

10. Mag ik Hors Concours meedoen aan een activiteit?

De reglementaire bepalingen voor het hors concours starten gelden ook voor activiteiten. Kijk in het wedstrijdreglement van de betreffende discipline wat er toegestaan is. Je hebt voor het HC starten ook een startpas nodig. Het geldt als een officiële start en deze wordt ook geregistreerd.

page4image3497678000 page4image3497678272 page4image3497678544 page4image3497678880

 

 

Door |woensdag 24 februari 2021|

Nieuws vanuit KNHS over online proeven Z1 tm ZZL

Winstpunten voor online proeven klasse Z1 t/m ZZ-Licht
Ook heeft de KNHS in samenspraak met het dressuurforum besloten vanaf 1 maart tijdelijk winstpunten toe te kennen aan ruiters die hun proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht online laten beoordelen op paardrijden.nl. Arkema licht toe: “We hebben hier lang over nagedacht en samen met het dressuurforum alle voors- en tegens tegen elkaar afgewogen. Omdat het verbod op wedstrijden al zo lang duurt komen we ook hiermee tegemoet aan de steeds grotere vraag van Z-ruiters. Er wordt vaak wel thuis doorgetraind en het is natuurlijk mooi als je daarvoor beloond wordt. Wel gelden er aparte bepalingen voor deze klassen en gaat het echt om een tijdelijke uitzondering.” Aan deelname voor winstpunten zijn voorwaarden verbonden. Zodra er weer meetmomenten en/of wedstrijden georganiseerd mogen worden vervalt de mogelijkheid om in de klassen M en hoger online dressuurproeven te kunnen laten beoordelen via paardrijden.nl.

Klik hier voor de aanvullende bepalingen voor deelname aan online dressuurproeven klassen Z1 t/m ZZ-Licht en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Link aanvulende bepalingen

Paardrijden.nl uitbreiden met Z1 t/m ZZ-Licht dressuur

Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt heeft de KNHS vanwege de grote vraag vanuit dressuurruiters in afstemming met het dressuurforum besloten ook tijdelijk winstpunten toe te kennen aan proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht. Hier zijn wel separate bepalingen voor opgesteld.

Regels deelname Paardrijden.nl Z1 t/m ZZ-Licht

 •   Per 1 maart wordt het mogelijk om in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht voor winstpunten deel te nemen aan Paardrijden.nl .
 •   Wanneer er weer meetmomenten en/of wedstrijden mogelijk zijn stopt de mogelijkheid voor online paardrijden voor de klassen M1 t/m ZZ-Licht.
 •   Deelname aan de proeven Z1 t/m ZZ-Licht is maximaal 1x per twee weken mogelijk. Dit houdt in dat er ene evenement met Z-rubrieken wordt uitgeschreven in de oneven weken. Je kunt je video opnemen in de week van het evenement of in de week daarvoor. In de oneven weken wordt je video doorgestuurd naar de jury.
 •   Deelname kan alleen voor die combinaties die startgerechtigd zijn in de betreffende klasse. De winstpunten worden geregistreerd.
 •   Het inschrijfgeld is gelijk aan de proeven B t/m M2.
 •   De proeven worden verreden in een 20 x 60m baan (geen mogelijkheid voor 20x40m

  dispensatie)

 •   De proeven die gebruikt worden voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht voor paardrijden.nl zijn;

  Z1 proef 26
  Z2 proef 30
  Z2 pony proef 91 ZZ-Licht proef 34

 •   De proeven worden beoordeeld door Subtop juryleden
 •   Opname richtlijnen 20 x 60m baan; ’Om een stabiel beeld te krijgen zijn er aanvullende eisen

  opgesteld waaraan het beeldmateriaal voor het kunnen beoordelen van een proef in een 20 x 60m baan moet voldoen. Het totaal overzicht van de baan moet behouden blijven om de proeven te kunnen beoordelen. Wanneer de combinatie voorbij de B-E lijn is moet er worden ingezoomd. Hierbij moeten de hoeken van de ring op de korte zijde bij A altijd zichtbaar blijven. Om geen continu wijziging van de instelling te krijgen moet er nabij de lijn E-B een vast in- en uit zoom moment zijn. Dit is de enige plek waarop het is toegestaan en verplicht. Hierbij mag je niet verder in zoomen dan dat de hoeken bij A zichtbaar blijven. De jury bepaalt of de beeldkwaliteit voldoende is om de proef te beoordelen. Voldoet de beeldkwaliteit niet dan wordt de video afgekeurd. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Link meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen online paardrijden klasse Z1 t/m ZZ-licht

 1. Waarom kunnen we dit nu wel aanbieden in een 20 x 60 m baan?

  Omdat het overheidsverbod op wedstrijden op dit moment al sinds 13 oktober van kracht is en de vraag vanuit dressuurruiters in deze klassen groter wordt hebben we in afstemming met het dressuurforum en onder duidelijke voorwaarden besloten tijdelijk winstpunten toe te kennen. Alleen de subtop juryleden mogen de proeven beoordelen en met de ervaring die we al hebben opgedaan en de duidelijk instructies bij het filmen van de proef vinden we het op dit moment verantwoord om proeven te beoordelen in een 20×60 rijbaan. Video’s van proeven die desondanks niet goed te beoordelen zijn worden niet in behandeling genomen.

 2. Waarom is ervoor gekozen om geen 20 x 40m proeven te maken voor deze nieuwe doelgroep?

  De proeven die we hadden voor de Z klasse in 20 x 40m stammen uit 2006 en zijn niet actueel en kunnen daarom voor paardrijden.nl niet gebruikt worden. Bij de vernieuwing van de dressuurproeven in 2016 is heel duidelijk gesteld dat we het niet meer wenselijk en van deze tijd vinden om de proeven in de hogere klasse in een 20 x 40m baan te willen laten verrijden. Mede om het welzijn van het paard te waarborgen en er zijn steeds hogere eisen die we in deze klasse stellen aan de combinatie.

 3. Waarom laten we de deelnemers in de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht niet alleen als oefening deelnemen?
  Op dit moment kunnen ruiters al proeven insturen in deze klassen, maar er geldt geen winstpunten toekenning. Omdat de vraag steeds groter wordt en het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt willen wij op dit moment tegemoet komen aan de vraag van dressuurruiters.
 4. Hoe zit het dan met stamboekpredicaten?

  Stamboeken hebben de mogelijkheid om in hun eisen voor sportpredicaten zelf aanvullende voorwaarden op te stellen hiervoor. Vraag bij het stamboek na hoe zij omgaan met de winstpunten die je gereden hebt via paardrijden.nl.

 5. Hoe zit het dan met instroomeisen voor onze juryopleidingen? Tellen de behaalde punten van online hiervoor ook mee?
  Ja die kunnen meetellen. Als KNHS willen we onze leden graag faciliteren en vanwege de coronaproblematiek willen we niet dat straks mensen belemmert zijn in hun doorstroom. Iedere opleiding heeft meerdere instroomeisen waar aan voldaan moet worden. Op die manier denken we de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.
 6. Telt het jureren online mee voor het voldoen aan het licentiereglement?

  Ja, op dit moment telt het jureren van online proeven gewoon mee. In de toekomst willen we hier andere voorwaarden aan verbinden via het licentiereglement.

page2image4024312816

 1. Hoe wordt er voor gezorgd dat de kwaliteit van de sport gewaarborgd blijft als mensen kunnen promoveren naar een hogere klassen door het deelnemen aan online paardrijden?
  De ervaring heeft ons geleerd dat het online jureren heel dicht bij het live jureren komt door de eisen die we stellen aan de videobeelden. Voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht zullen bovendien de Subtop juryleden worden ingezet om zo de kwaliteit in de hogere klassen nog beter te kunnen waarborgen.
 2. Waarom kan er voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht maar 1x per twee weken worden deelgenomen aan Paardrijden.nl?
  Hier is voor gekozen omdat het aantal ruiters in deze doelgroep veel minder is dan het aantal ruiters in de klassen B t/m M2. Ook omdat het aantal juryleden dat deze proeven beoordeelt minder is dan het aantal juryleden in de klassen B t/m M2. Om het behapbaar te houden voor hen is er gekozen voor de spreiding van 1x per 2 weken.
 3. Waarom vindt er voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht geen roulatie in de proeven plaats zoals bij de andere klassen nu wel het geval is?
  We hebben voor deze proeven gekozen omdat dit de proeven zijn die we gebruiken bij kampioenschappen. Bij de keuze van deze proeven heeft het dressuurforum ook goed gekeken naar de onderdelen die getoond worden en of deze ook online goed te beoordelen zijn.

10. Waarom worden er aanvullende eisen gesteld aan het beeldmateriaal?

Uit de pilot van vorig jaar is gebleken dat om een beoordeling in een rijbaan van deze afmetingen mogelijk te maken moeten er richtlijnen zijn voor het inzoomen. Graag willen we op deze manier een gelijkwaardige setting nabootsen waarin een jurylid de proef kan beoordelen. Met deze richtlijnen is dat mogelijk en blijft het totaaloverzicht van de baan behouden zoals dit bij het “live” jureren ook zo is. Het op verschillende momenten in en uitzoomen geeft al snel een onrustig beeld en maakt de beoordeling lastig omdat hierdoor haperingen in het beeld kunnen ontstaan of oefeningen zijn zelfs niet zichtbaar.

11. Kan ik dispensatie krijgen om mijn proeven vanaf de klasse Z op te nemen in een 20 x 40m baan?

Nee dit is helaas niet mogelijk. Ook niet wanneer je thuis geen mogelijkheid hebt om een 20 x 60m baan uit te leggen. De proeven die we hadden voor de Z klasse in 20 x 40m stammen uit 2006 en zijn niet actueel en kunnen niet voor online proeven beoordelen gebruikt worden. Bij de vernieuwing van de dressuurproeven in 2016 is heel duidelijk gesteld dat we het niet meer wenselijk en van deze tijd vinden om de proeven in de hogere klasse in een 20 x 40m baan te willen laten verrijden. Dit heeft mede te maken met de steeds hoger wordende eisen die we in deze proeven stellen en het welzijn van het paard wanneer we deze proeven in een 20 x 40m baan willen laten verrijden. In de proeven zit een doorlopende lijn en er wordt steeds meer gevraagd. Niet alléén in onderdelen die steeds moeilijker worden maar ook de snelheid waarmee onderdelen elkaar opvolgen, moeilijkere proeflijnen etc.

Door |vrijdag 19 februari 2021|

Nieuws vanuit de KNHS..

KNHS KENT TIJDELIJK WINSTPUNTEN TOE AAN MANEGE- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN JEUGD T/M 17 JAAR EN ONLINE PAARDRIJDEN KLASSE Z1 T/M ZZ-LICHT

Geplaatst op 19 februari 2021

ERMELO (KNHS) – Sinds de afgekondigde maatregelen van 13 oktober 2020 kunnen er geen officiële KNHS-wedstrijden worden verreden. Voor jeugd t/m 17 jaar is het wel toegestaan mee te doen aan jeugdactiviteiten op de eigen manege of vereniging. Het is vanaf 18 februari mogelijk om tijdelijk winst- en promotiepunten aan deze onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor jeugd t/m 17 jaar toe te kennen. Deze activiteiten moeten wel buiten plaatsvinden en zijn alleen toegankelijk voor leden van de eigen vereniging of manege.

Voor de jeugd is het belangrijk om ook in coronatijd te blijven sporten en bewegen, dit draagt bij aan vitaliteit en gezondheid. Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden, zoals trainingen en onderlinge dressuurproeven en parcoursen op de eigen vereniging of manege. Gerard Arkema, manager wedstrijdsport: “Als KNHS zijn we continu op zoek naar mogelijkheden voor onze ruiters en verenigingen binnen de geldende overheidsmaatregelen. Omdat het verbod op wedstrijden nu al zo lang duurt is het tijdelijk mogelijk om winst- en promotiepunten toe te kennen aan onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor jeugdruiters. Dit biedt in ieder geval weer iets meer perspectief voor onze jonge leden.” Onder manege- en verenigingsactiviteiten vallen bijvoorbeeld het rijden van dressuurproeven of parcoursen. Het is alleen toegestaan om dit te organiseren op de eigen manege of vereniging en de activiteit moet buiten plaatsvinden. Voor het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor de jeugd zijn bepalingen verbonden.

Klik voor alle bepalingen en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


Winstpunten voor online proeven klasse Z1 t/m ZZ-Licht
Ook heeft de KNHS in samenspraak met het dressuurforum besloten vanaf 1 maart tijdelijk winstpunten toe te kennen aan ruiters die hun proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht online laten beoordelen op paardrijden.nl. Arkema licht toe: “We hebben hier lang over nagedacht en samen met het dressuurforum alle voors- en tegens tegen elkaar afgewogen. Omdat het verbod op wedstrijden al zo lang duurt komen we ook hiermee tegemoet aan de steeds grotere vraag van Z-ruiters. Er wordt vaak wel thuis doorgetraind en het is natuurlijk mooi als je daarvoor beloond wordt. Wel gelden er aparte bepalingen voor deze klassen en gaat het echt om een tijdelijke uitzondering.” Aan deelname voor winstpunten zijn voorwaarden verbonden. Zodra er weer meetmomenten en/of wedstrijden georganiseerd mogen worden vervalt de mogelijkheid om in de klassen M en hoger online dressuurproeven te kunnen laten beoordelen via paardrijden.nl.

Klik hier voor de aanvullende bepalingen voor deelname aan online dressuurproeven klassen Z1 t/m ZZ-Licht en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


Lobby voor verruiming maatregelen indoor rijhallen
Via de Sectorraad Paarden, waarin de KNHS een belangrijke partij is, vindt er momenteel een sterke lobby plaats richting de overheid om, mede gezien de huidige weersomstandigheden en de veiligheid van ruiters en paarden, de maatregelen met betrekking tot indoor rijhallen te versoepelen. Hierbij zetten we in eerste instantie in om het mogelijk te maken dat alle paardensportactiviteiten voor jeugd t/m 17 jaar in de indoor rijhal mag plaatsvinden.

Lokale verschillen
Het kan zijn dat in bepaalde veiligheidsregio’s meer mogelijk is als het gaat om het gebruik van de indoor rijhal. Zorg ervoor dat je handelt in lijn met hetgeen is toegestaan binnen jouw gemeente of veiligheidsregio. Neem bij twijfel contact op met je betreffende veiligheidsregio als je van plan bent om manege- of verenigingsactiviteiten voor eigen verenigingsleden of manegeklanten tot en met 17 jaar te organiseren.

Link Bepalingen

Bepalingen manege- en verenigingsactiviteiten jeugd t/m 17 jaar

per 18 februari 2021

Voor de jeugd is het belangrijk om ook in coronatijd te blijven sporten en bewegen, dit draagt bij aan vitaliteit en gezondheid. Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of club.

Wedstrijden rijden is niet alleen erg leuk het draagt ook bij aan de ontwikkeling van ruiter en paard, nu wedstrijden rijden niet toegestaan is vanuit de overheid willen we er voor zorgen dat de ontwikkeling van onze jeugdruiters t/m 17 jaar niet stil komt te staan. Om de ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Om ervoor te zorgen dat in deze coronatijd de ontwikkeling van ruiter en pony/paard niet stilstaat kunnen voor de jeugd paardensport activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging/manege.

Manege- en verenigingsactiviteiten

Het is vanaf 18 februari mogelijk om activiteiten te organiseren voor de jeugd t/m 17 jaar op de eigen vereniging/manege, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Het maakt hierbij niet uit of je een pony of een paard hebt. Hierbij maakt de KNHS in corona tijd waarbij meetmomenten en/of wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat deze activiteiten voor winstpunten kunnen tellen. Deze activiteiten geven de jonge ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de training met hun pony of paard (een reflectieve spiegel). Deze activiteiten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen zijn die zorgen voor bijstelling) kunnen deze bepalingen aangepast worden. De meest actuele versie is hier te downloaden: www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-en-paardensport.

Voor iedereen

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Hier vind je de veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om deze regels door te lezen en ze na te leven.

Algemene bepalingen voor iedereen

 1. Het is mogelijk om onderlinge activiteiten te organiseren voor de jeugd t/m 17 jaar op de eigen vereniging/manege, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours.
 2. Deelname is alleen toegestaan voor leden van de eigen vereniging of manege.
 3. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de

  betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen manege- en verenigingsactiviteiten jeugd t/m 17 jaar zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.

 4. Het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is van toepassing op manege- en verenigingsactiviteiten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op ongeoorloofde

page1image4024254512 page1image4024254784page1image4024260048 page1image4024260320

page2image4024075376

middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te

nemen met een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt.

 1. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet

  voorzien, beslist de KNHS.

 2. Bij de activiteiten moeten de geldende richtlijnen van het RIVM worden aangehouden.
 3. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit)

  geldige startpas.

 4. Wanneer wordt ingeschreven via Mijn KNHS, heeft een deelnemende combinatie in de

  impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, een (op de dag van de activiteit) geldige (gratis) startpas voor de impulsrubriek/klasse BB nodig. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.

 5. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin de combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 6. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 7. Het is te allen tijde verboden een wedstrijd te organiseren. Dit betekent dat er geen

  klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

 8. De activiteit voor jeugd t/m 17 jaar telt mee voor puntenregistratie. Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winstpunten.
 9. Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar).
 10. KNHS-officials zien toe op naleving van de KNHS-reglementering. Wanneer een overtreding wordt begaan, rapporteert de official deze aan de KNHS. De KNHS kan maatregelen nemen. Het tuchtreglement is eveneens van kracht op deelname aan manege- en verenigingsactiviteiten.
 11. Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond verstand staat bij iedereen voorop!

Voor sportaanbieders

Neem kennis van het protocol verantwoord sporten op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Dit protocol geeft richting hoe te handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk ruimte geboden voor lokaal maatwerk, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen van het RIVM voor de sport vind je hier:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Lokaal beleid leidend

Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om te weten wat er in jouw omgeving geldt. Het lokale beleid is leidend. De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden. Activiteiten moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Bekijk wat mogelijk is op je vereniging of manege binnen de geldende maatregelen. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften

Aanvragen van een activiteit

page2image4064719152

page3image4025191360

Een activiteit wordt aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd. Alleen eendaagse activiteiten zijn toegestaan.

Wanneer de activiteit een plaats op de kalender heeft gekregen kan deze door de organisatie ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers kunnen inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Dit zorgt voor regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. Zolang meetmomenten en/of reguliere wedstrijden verboden zijn vanuit de overheid zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen.

Specifieke bepalingen voor sportaanbieders

 1. De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is valt onder outdoor.
 2. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt. Maak aan deelnemers duidelijk waar zij terecht kunnen voor vragen.
 3. De locatie heeft een duidelijke routing zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk passeren. Zorg dat overal de 1.5 meter onderlinge afstand in acht genomen kan worden.
 4. Zorg op parkeerplaatsen voor voldoende afstand tussen auto, trailers en vrachtwagens zodat ook daar de 1,5 meter onderlinge afstand geborgd kan worden. Zorg voor duidelijke aanwijzingen ter plaatste.
 5. Sportkantines en horeca zijn op dit moment gesloten.
 6. Sanitaire voorzieningen zijn open, bij gebruik van wastafels geldt een afstand van 1,5 meter

  tussen de personen. Schoonmaak wordt regelmatig gedaan(minimaal één keer per dag) en er

  wordt voor voldoende water, zeep, papieren handdoekjes en reinigingsmiddel gezorgd.

 7. Zorg als sportaanbieder voor de benodigde KNHS-officials (conform wedstrijdreglement) zoals

  bijvoorbeeld een parcoursbouwer, een jury en schrijver. Om de 1.5 meter afstand tussen officials en vrijwilligers te borgen treft de sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde huishouden komen is dit niet noodzakelijk.

 8. Accommodatiehouders maken en communiceren de gemaakte afspraken en er worden posters opgehangen of flyers uitgereikt en bewegwijzering toegepast ter ondersteuning van de gemaakte afspraken. Bij overtreding zorgt de accommodatiehouder dat men hierop wordt aangesproken, dan wel door de accommodatiehouder, vrijwilligers of personeel.
 9. Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie wordt gekeken naar het maximum aantal combinaties dat tegelijk kan losrijden.
 10. De organisatie wijst een vrijwilliger/ringmeester aan die toezicht houdt op het losrijden. Deze begeleidt het proces rondom het losrijden, d.w.z. wanneer de deelnemer de losrijbaan in mag en wanneer deze naar de activiteit kan en de losrijbaan weer verlaat. Bij voorkeur is er een aparte in- en uitgang om te zorgen dat deelnemers elkaar niet hoeven te passeren.
 11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 12. De organisatie zorgt er voor dat de deelnemer de beoordeling van de activiteit direct te horen

  krijgt of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal aan de deelnemer. De deelnemer mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling. Voor de disciplines waarbij dat mogelijk is wordt er bij voorkeur gewerkt met een digitaal systeem (bijv. Camarillo, Equiscore, SGWLive) zodat de protocollen digitaal binnen komen.

page4image4065521152

 1. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Paarden en pony’s mogen door elkaar verreden worden. Organisaties kunnen hierbij gebruik maken van de formats die zijn ontwikkeld voor de jeugdrubrieken dressuur, springen en eventing om hier invulling aan te geven. Meer informatie hierover is hier te vinden: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/jeugdrubrieken-organiseren/.

Voor deelnemers

 1. Inschrijven voor deelname aan een activiteit doe je via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Betalen doe je zoals aangegeven in het vraagprogramma. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit gepubliceerd.
 2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige startpas.
 3. Wanneer wordt ingeschreven via Mijn KNHS, heeft een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, een (op de dag van de activiteit) geldige gratis startpas voor de impulsrubriek/klasse BB nodig. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.
 4. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 5. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 6. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bij

  een HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.

 7. Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
 8. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt.
 9. Kom met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar de

  accommodatie/locatie.

 10. Volg altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
 11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 12. Het losrijden wordt begeleid door een vrijwilliger/ringmeester. Volg altijd de aanwijzingen van

  deze persoon op!

 13. Niet langer dan de aangegeven tijd op de accommodatie/locatie aanwezig zijn.
 14. Opzadelen en afzadelen mag alleen bij de trailers/vrachtwagen wanneer het paard niet op de

  betreffende locatie gestald staat.

 15. Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie dan

  het toegewezen gedeelte.

 16. Na de activiteit mag je uitstappen en afzadelen en daarna moet je het terrein direct weer

  verlaten. Het is niet toegestaan om te blijven kijken naar collega-ruiters. Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

 17. De organisatie zorgt er voor dat je de beoordeling direct te horen krijgt of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal. Je mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 18. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

page4image4065796592

Voor officials en vrijwilligers

page5image4065510160

 1. Om de 1.5 meter afstand tussen officials en vrijwilligers te borgen treft de
  sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst
  worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand
  en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde huishouden komen is dit niet noodzakelijk.
 2. De organisatie zorgt er voor dat deelnemers de beoordeling direct te horen krijgen of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal. Deelnemers mogen na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 3. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stel je het overzicht van de beoordelingen vast. Dit doe je door de totaallijst te voorzien van persoonsnummer, handtekening en datum van de activiteit. De totaallijst wordt bewaard door de sportaanbieder. De vastgestelde beoordelingen worden door de organisatie digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Wanneer een overtreding wordt begaan, moet deze gerapporteerd worden aan de KNHS. De benodigde formulieren vind je hier: www.knhs.nl/officials/federatievertegenwoordiger.

Aanvullende bepalingen per discipline

Bij een aantal disciplines gelden aanvullende bepalingen. Deze worden hier onder per discipline weergegeven.

Springen:

 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er

  wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis tenzij de onderlinge afstand geborgd

  kan worden.

 2. Er mogen max. 2 deelnemers in de activiteitenring.
 3. Losspringen: bespreek de mogelijkheden op locatie met de betreffende official
 4. Tot 1 april: Verliespunten toekennen aan combinaties met meer dan 16 strafpunten boven het

  aantal van de winnaar (Art. 200 lid 13 Wedstrijdreglement springen), is zolang er geen klassement wordt opgemaakt niet mogelijk en dan ook niet van toepassing. Na 1 april worden geen verliespunten meer toegekend in het springen.

Mennen:

 1. Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter

  afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige

  sportbeoefening.

 2. Het op- en afbouwen en het aanpassen van de spoorbreedte van de hindernissen van het

  vaardigheidsparcours gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis tenzij de onderlinge afstand geborgd kan worden.

Endurance:
1. Tijdens de veterinaire keuring wordt 1.5 meter afstand gehouden tussen dierenarts en

deelnemer/groom. Wanneer de dierenarts aan de linkerkant van het paard staat, staat de deelnemer/groom aan de rechterkant van het paard en omgekeerd. Dit is alleen mogelijk wanneer het paard stil staat. Is een paard ongehoorzaam en komt daarmee de 1.5 meter in geding, dan wordt deelname aan de activiteit niet gestart/afgebroken. De dierenarts draagt handschoenen en heeft de beschikking over ontsmettingsmiddel.

Voltige:

page5image4066141008

page6image4065519584

1. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden waardoor ook voltige activiteiten georganiseerd kunnen worden. Na afloop van de activiteit geldt: Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tussen 13 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar.

Eventing:

 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er

  wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis in de spring- of crossfase tenzij de

  onderlinge afstand geborgd kan worden.

 2. Losrijden dressuur/ springen/ cross: bespreek de mogelijkheden op locatie met de betreffende

  official.

 3. Tijdens de veterinaire keuring wordt 1.5 meter afstand gehouden tussen dierenarts en

  deelnemer/groom. Wanneer de dierenarts aan de linkerkant van het paard staat, staat de deelnemer/groom aan de rechterkant van het paard en omgekeerd. Dit is alleen mogelijk wanneer het paard stil staat. De dierenarts draagt handschoenen en heeft de beschikking over ontsmettingsmiddel.

  page1image4025980704

  Link meest gestelde vragen…

  Meest gestelde vragen manege- en verenigingsactiviteiten voor ruiters t/m 17 jaar

  ALGEMEEN

  1. Wanneer zijn wedstrijden weer toegestaan?

   Het is op dit moment niet bekend wanneer wedstrijden weer toegestaan zijn.

  2. Waarom worden er manege- en verenigingsactiviteiten georganiseerd?
   Officiële wedstrijden en competities zijn op dit moment niet toegestaan. Voor de jeugd is het belangrijk om ook in coronatijd te blijven sporten en bewegen, dit draagt bij aan vitaliteit en gezondheid. Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege.

   Wedstrijden rijden is niet alleen erg leuk het draagt ook bij aan de ontwikkeling van ruiter en paard, nu wedstrijden rijden niet toegestaan is vanuit de overheid willen we er voor zorgen dat de ontwikkeling van onze jeugdruiters t/m 17 jaar niet stil komt te staan. Om de ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Om ervoor te zorgen dat in deze coronatijd de ontwikkeling van ruiter en pony/paard niet stilstaat kunnen voor de jeugd paardensport activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging/manege.

  3. Wat is het verschil tussen een manege- en verenigingsactiviteit en een wedstrijd?
   In tegenstelling tot een wedstrijd mag er op dit moment tijdens een manege- en verenigingsactiviteit geen klassement worden opgemaakt of prijzen worden uitgereikt. Deze activiteiten geven de jonge ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de training met hun pony of paard (een reflectieve spiegel). Deze activiteiten hebben louter een educatief- en trainingsdoel. Om er voor te zorgen dat de jeugd zich ook door kunnen blijven ontwikkelen mogen deze activiteiten mee tellen voor het behalen van winst- of promotiepunten wanneer ze voldoen aan de bepalingen manege- en verenigingsactiviteiten jeugd t/m 17 jaar. Activiteiten mogen georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is valt onder outdoor.
  4. Waarom zijn manege- en verenigingsactiviteiten alleen voor jeugd t/m 17 jaar toegestaan?

   Vanwege het coronavirus gelden er nu vanuit de rijksoverheid maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. De overheid bepaalt op dit moment wat wel en niet is toegestaan. Voor jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. Voor de doelgroep ouder dan 17 jaar is dit op dit moment helaas niet toegestaan.

  5. Zijn proevendagen op de manege of vereniging toegestaan?
   Ja, voor jeugd t/m 17 jaar is het toegestaan om mee te doen aan proevendagen op de manege of vereniging. Tijdens een proevendag kunnen bijvoorbeeld de F-proeven of S- proeven georganiseerd worden. De proeven kunnen tevens mee tellen voor promotiepunten. Het is niet toegestaan om een klassement op te maken en prijzen uit te reiken. Meer informatie vind je hier: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

  page1image4064463168

  page2image4064599408

  ORGANISEREN

  1. Welke organisaties mogen een manege- en verenigingsactiviteit organiseren?

   Officiële KNHS-activiteiten mogen georganiseerd worden door een KNHS-vereniging, een FNRS-Ruitersportcentrum of een rechtspersoon met een KNHS-Wedstrijdabonnement. Mits wordt voldaan aan de gestelde bepalingen.

  2. Hoe kan ik mijn activiteit aanvragen?
   Een manege- en verenigingsactiviteit kan worden aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd.

   De aanvraag voor een activiteit kan op de gebruikelijke wijze door de organisatie ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers kunnen inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Dit zorgt voor de noodzakelijke regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. In deze periode zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen bij de organisatie.

  3. Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een activiteit voor jeugd t/m 17 jaar?

   Voor het organiseren van een activiteit hebben we een aantal voorwaarden gesteld. Download de bepalingen.

  4. Tot wanneer kunnen activiteiten georganiseerd worden?
   Het organiseren van activiteiten is mogelijk zolang meetmomenten en/of wedstrijden niet toegestaan zijn.
  5. Mogen activiteiten ook binnen worden georganiseerd?
   De activiteiten vinden outdoor plaats, tenzij er toestemming van de gemeente of veiligheidsregio is om de activiteit indoor te mogen organiseren. Een tent /afdak waarvan het grootste gedeelte open is valt onder outdoor.

   De Sectorraad Paarden en haar dragende organisaties (KNHS, LTO Nederland, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR) vragen om verruiming van de overheidsmaatregelen voor binnenrijhallen. Reden hiervoor is het recente wetenschappelijk onderzoek van de Oostenrijkse Paardensportverenigingen (NOEPS) waaruit blijkt dat het besmettingsgevaar met COVID-19 in binnenrijhallen (maneges) van paardensportaccommodaties minimaal is. Meer informatie hierover lees je hier:https://www.knhs.nl/nieuws/2021/sectorraad-paarden-vraagt-om-verruiming-maatregelen- binnenrijhal/

  6. Mogen er ook proevendagen op de manege of vereniging georganiseerd worden?

   Ja, voor jeugd t/m 17 jaar is het toegestaan om mee te doen aan proevendagen op de manege of vereniging. Tijdens een proevendag kunnen bijvoorbeeld de F-proeven of S- proeven georganiseerd worden. De proeven kunnen tevens mee tellen voor promotiepunten. Het is niet toegestaan om een klassement op te maken en prijzen uit te reiken. Meer informatie vind je hier: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

  7. Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor een activiteit?

  page2image4064796368 page2image4064796640 page2image4064796976 page2image4064797248 page2image4064797520page2image4064797792

  page3image4066409936

  Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. Deelnemers dienen zich voor alle rubrieken* in te schrijven voor deelname via de

  *Mocht een deelnemer nog geen startpas hebben en wil deze inschrijven voor de impulsrubrieken/klasse BB dan kan de deelnemer kosteloos een startpas voor de impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.

  Voor deelname aan proevendagen kun je terecht bij je eigen sportaanbieder en vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

  1. Waarom moet er verplicht worden ingeschreven via Mijn KNHS, of een door de KNHS goedgekeurd alternatief?
   De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om ruimte te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Het is in deze tijd alleen onder strikte voorwaarden toegestaan om activiteiten voor jeugd t/m 17 jaar te organiseren. Daarom is het belangrijk dat de KNHS regie voert op de paardensportactiviteiten in Nederland. Het is dus belangrijk dat de KNHS weet wat er wordt georganiseerd, waar, door wie en hoeveel en welke deelnemers en officials er aanwezig zullen zijn. Dit zorgt er voor dat de KNHS waar nodig in kan spelen op ontwikkelingen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.

   Voor deelname aan proevendagen, vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor- sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

  2. Op welke manier kan de wedstrijdorganisatie het inschrijfgeld innen?

   Organisatoren mogen zelf bepalen hoe zij de betaling van inschrijfgeld faciliteren. De KNHS adviseert daarbij met klem om dit online te laten plaatsvinden.

   We adviseren om de betaling vooraf online te laten plaatsvinden zodat er geen groepsvorming plaatsvindt, drukte vermeden wordt, 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat ruiters zo kort mogelijk op de betreffende accommodatie zijn. Door het gehele inschrijfproces inclusief betaling online te laten plaatsvinden wordt voorkomen dat er op de dag van de activiteiten onnodige handelingen en contacten plaats vinden, zodat alles vlot kan verlopen.

  10. Hoe gaat het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS in zijn werk?

  Alle informatie over het online innen van inschrijfgelden kunnen organisaties vinden in het Mijn KNHS Organisatieportaal.

  11. Kan ik een jurylid van boven de 70 jaar inzetten?

  Juryleden boven de 70 jaar en mensen uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op een accommodatie/locatie kunnen begeven. Juryleden kunnen desnoods hun huisarts raadplegen.

  DEELNAME AAN MANEGE EN VERENIGINGSACTIVITEITEN VOOR WINSTPUNTENREGISTRATIE

  1. Mag iedereen mee doen aan manege en verenigingsactiviteiten?

  page3image4066667408

  KNHS, of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. In het vraagprogramma

  kalender in Mijn

  page3image4066675840 page3image4066676176 page3image4066676448 page3image4066676720

  vind je hoe je kunt inschrijven.

  page3image4066680400 page3image4066680672 page3image4066680944 page3image4066681216 page3image4066681488

  page4image4025311360

  Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen op dit moment activiteiten
  georganiseerd worden op de eigen vereniging of manege. Om mee te kunnen
  doen aan een activiteit heb je een startpas nodig.
  Om een startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS, van een KNHS-vereniging of FNRS-manege. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.
  Voor activiteiten in de impuls/klasse BB heb je een specifieke startpas voor deze klassen nodig. Om deze startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS.

  1. Hoe kan ik mij inschrijven voor een activiteit?
   Je kunt voor alle rubrieken* inschrijven voor deelname via de

   Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit gepubliceerd

   *Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder) dient te worden ingeschreven via Mijn KNHS.
   Heb je nog geen startpas en wil je inschrijven voor de impulsrubrieken dan kun je kosteloos een startpas voor de impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.

   Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS-wedstrijden.

   Voor deelname aan proevendagen, vind je hier meer informatie: https://www.knhs.nl/voor- sportaanbieders/knhs-fnrs-proevendagen/

  2. Waarom moet ik voor de impuls/klasse BB ook een startpas aanvragen?

   Om in te kunnen schrijven via Mijn KNHS heb je een startpas nodig. Je kunt voor deze klassen een gratis startpas aanvragen via Mijn KNHS. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.

  3. Wat kost een startpas voor de impuls/klasse BB?

   Een startpas voor de impuls/klasse BB is gratis. Je vraagt deze eenvoudig aan via Mijn KNHS.

  4. Waarom moet ik mijn paard registreren bij het aanvragen van een startpas voor de impuls/ klasse BB?
   Wanneer je paard nog niet bekend is in ons systeem moet je je paard registreren om daarmee een startpas aan te kunnen vragen. Het registreren van een paard is gratis. Om je paard te registreren ga je naar Mijn KNHS – Paarden & startpas – registreer paard. Als je paard geregistreerd is kun je er een startpas voor de impuls/klasse BB mee aanvragen. Je schrijft je dan met het betreffende paard eenvoudig in voor een activiteit via Mijn KNHS. Op deze manier kunnen organisaties eenvoudig een startlijst maken en kunnen wij controleren hoe vaak en waar een paard gestart is.
  5. Blijf ik tijdens een activiteit in dezelfde klasse(n) rijden als waar ik tijdens een reguliere KNHS wedstrijd in rijd?
   Ja, de klassen blijven gelijk. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.

   Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten.
   Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd.

  page4image4064636032 page4image4064636304 page4image4064636576 page4image4064593280

  door de KNHS goedgekeurd alternatief. In het vraagprogramma vind je hoe je kunt inschrijven.

  page4image4064615184 page4image4064615456 page4image4064615792

  7. Voor welke rubrieken kan ik mij inschrijven?

  kalender in Mijn KNHS of een

  page5image4066396464

  Je kunt alleen deelnemen aan de rubrieken waarin je regulier ook startgerechtigd bent.

  1. Kun je tijdens een manege- en verenigingsactiviteit ook winst en
   promotiepunten behalen?
   Ja dat kan. Alle activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- of promotiepunten. Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd en hier kunnen geen winst- en verliespunten worden behaald.
  2. Mag ik een groom meenemen naar de locatie van de activiteit?

   Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar).

  10. Mag ik Hors Concours meedoen aan een activiteit?

  De reglementaire bepalingen voor het hors concours starten gelden ook voor activiteiten. Kijk in het wedstrijdreglement van de betreffende discipline wat er toegestaan is. Je hebt voor het HC starten ook een startpas nodig. Het geldt als een officiële start en deze wordt ook geregistreerd.

  page5image4064979536

 

Door |vrijdag 19 februari 2021|

KNHS REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2021

KNHS REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2021

Geplaatst op 04 februari 2021

Hoewel de wedstrijdsport vanwege de coronamaatregelen op dit moment stil ligt, willen we je toch alvast informeren over de Reglementswijzigingen in 2021.

De reglementswijzigingen van de verschillende disciplines zijn door het KNHS-bestuur, op advies van de sportfora, vastgesteld. In de fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. Het Algemeen Wedstrijdreglement wordt door de Ledenraad vastgesteld. Hierin staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Algemeen Wedstrijdreglement
Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2021

Wedstrijdreglement Dressuur
Wijzigingen Wedstrijdreglement Dressuur per 1 april 2021

Wedstrijdreglement Springen
Wijzigingen Wedstrijdreglement Springen per 1 april 2021

Wedstrijdreglement Mennen
Wijzigingen Wedstrijdreglement Mennen per 1 april 2021

Wedstrijdreglement Eventing
Wijzigingen Wedstrijdreglement Eventing per 1 maart 2021

Wedstrijdreglement Voltige
Wijzigingen Wedstrijdreglement Voltige per 1 maart 2021

Wedstrijdreglement Endurance
Wijzigingen Wedstrijdreglement Endurance per 1 maart 2021

Door |donderdag 18 februari 2021|

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 18 JANUARI 2021

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 18 JANUARI 2021

Geplaatst op 10 februari 2021 in Springen

Op 18 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2021 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Pilot meetmomenten
In de coronaperiode van afgelopen jaar was het tot 1 september mogelijk voor organisaties om onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Hier werd veel gebruik van gemaakt.

Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 1 april 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start. De pilot zal lopen van 1 april tot 1 oktober. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen en mogelijkheden te bekijken om per 1 oktober meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel) en hebben louter een educatief- en trainingsdoel. Dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

Pilot Flex wedstrijden
In het springforum is een voorstel gedaan om te starten met de pilot Flex wedstijden.
Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Tijdens deze wedstrijden vindt er geen startgerechtigheidscontrole plaats ten aanzien van de promotietabel. Wel een aantal controles om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen zoals bijv. controle op minimum leeftijd en max. aantal starts. De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen.
Het voorstel voor deze pilot is positief ontvangen door het springforum en wordt verder uitgewerkt.

Opleidingen
Binnen het springforum zijn de official opleidingen besproken. Het springforum heeft een advies gegeven over het uitschrijven van de opleiding jurylid springen B t/m ZZ en de opleiding Brons. In de volgende vergadering zal hier verder over doorgesproken worden.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 1 maart 2021. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport en opleidingen/bijscholingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum, verslag, verslag springforum, publicatie springforum

Door |dinsdag 16 februari 2021|

Helaas streep door de Indoorkampioenschappen!!

Jammer, Jammer, 

KNHS regio Groningen heeft de moeilijke beslissing moeten nemen na  de persconferentie van dinsdag 2 februari  om de Indoorkampioenschappen 2021 definitief af  te moeten lasten.

Wij hebben afgelopen tijd, goede hoop gehad door constant in oplossingen te denken , met data te schuiven en zelf nog een extra weekend selectie te plannen.  Het extra selectieweekend voor de dressuur valt weg deze maand de lockdown is nu tot 2 maart en wat daarna gebeurd is erg onzeker na alle berichten van gisteravond.

Wij kunnen niet anders dan nu definitief een streep te zetten door de Indoorkampioenschappen.

Bestuur regio Groningen richt zich op de Outdoorkampioenschappen op 18 en 19 juli en hopen binnenkort weer op   openingen, zodat bv verenigingslessen en meetmomenten weer opgepakt kunnen worden.

Bestuur KNHS Regio Groningen

#staysave #stayhealthy #staypositive

Door |woensdag 3 februari 2021|

Maatregelen die gelden met de avondklok!!

CORONA-UPDATE: AANSCHERPING MAATREGELEN, AVONDKLOK INGESTELD

Geplaatst op 22 januari 2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van premier Rutte en minister De Jonge om een avondklok in te voeren van zaterdag 23 januari tot in ieder geval 10 februari in heel Nederland. De avondklok geldt van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur in de ochtend. Voor paardenverzorgers geldt een uitzondering voor de noodzakelijke (medische) verzorging van paarden.

Uitzondering voor paardenverzorgers
Mede op aandringen van de Sectorraad Paarden zijn er uitzonderingen gemaakt voor de noodzakelijke verzorging van paarden. Paarden moeten verzorgd worden en bewegen omwille van gezondheid en welzijn.

Verzorgers van paarden mogen, wanneer het (medisch) noodzakelijk is, na 21.00 uur hun paard(en) verzorgen. Hiervoor moeten zij het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben waarin aangegeven staat dat het noodzakelijk is dat zij een paard moeten verzorgen na 21.00 uur ’s avonds. Er geldt ook een uitzondering voor werknemers die voor hun werk na 21.00 uur de weg op moeten. Zij hebben dan het formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’ én ‘Eigen verklaring avondklok’ nodig.

Uiteraard geldt deze uitzondering ook voor medisch noodzakelijke beroepen zoals dierenartsen. Zij moeten in geval van nood altijd hun werk kunnen doen.

Verklaring voor paardenverzorgers
De verklaringen voor paardenverzorgers zijn te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid:

De verklaring moet ingevuld en ondertekend zijn zodra u naar buiten gaat en u moet deze tonen als daarom gevraagd wordt. Dit kan zowel geprint als digitaal, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon.

Reizen van en naar het buitenland
Als u van of naar Nederland reist dan moet u aantonen dat u uit het buitenland komt of er naar toe gaat (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist. Controleer op de website van de Rijksoverheid of u een geldige PCR-testuitslag nodig heeft.

De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en de avondklok te respecteren. Zorg voor een goede spreiding van lessen/training en overige activiteiten over de dag zodat alleen de noodzakelijke verzorging na 21.00 uur plaatsvindt. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van iedereen om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Klik hier voor een overzicht van alle overige geldende maatregelen voor de paardensector t/m 9 februari.

Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij de Sectorraad Paarden bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen. Wij blijven bovenstaand overzicht actualiseren indien nodig.

Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de sport, fokkerij en de ondernemers. Het bestuur van SRP bestaat uit voorzitter Guusje ter Horst en vertegenwoordigers van de dragende organisaties uit sport, fokkerij en de ondernemers: LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR.

Bekijk de specifieke uitwerking van de coronamaatregelen ook de bij onderstaande organisaties.

Sport:

KNHS

SNDR

Ondernemers:

FNRS

LTO Nederland

Fokkerij:

KWPN

KOEPEL FOKKERIJ

Hippische Dienstverleners:

FNHB

Door |vrijdag 22 januari 2021|

Dressuurforum Hilda Luiten neemt het stokje over van Gerard Arkema..

Nog een stokje is overgenomen, Wij willen graag aan jullie voorstellen Hilda Luiten, zij neemt het stokje over voor het dressuurforum van Gerard Arkema. 

Gerard Arkema heeft per januari een nieuwe baan aanvaard bij de KNHS als Manager Wedstrijdsport en geeft zijn funtie van dressuurforum lid door aan Hilda Luiten.. Hieronder stelt Hilda zich voor, wij wensen Hilda heel veel succes met deze mooie nieuwe uitdaging.

Mocht je denken ik heb een vraag voor de forumleden, kijk dan even onder het knopje Forum leden, daar staan ze allemaal en via de mailadressen heb je contact.

Hilda Luiten

In het dagelijkse leven ben ik (parttime) secretaresse bij de Rijksoverheid. Ik heb jarenlang in het bestuur van RV Neta gezeten. Ik heb zelf ook gereden en veel gejureerd (t/m Z2). Tegenwoordig ondersteun ik onze zoon Marten Luiten en zijn paarden, en ga ik ook graag met hem mee naar de concoursen.

Mijn bijdrage aan het forum zie ik in het meedenken aan de ontwikkeling van de dressuursport en optimaliseren van de wedstrijden, door mijn praktijkervaring op de wedstrijden in te brengen.

Door |maandag 18 januari 2021|

Indoor kampioenschappen Ermelo 2021 afgelast..

Vanmorgen, kwam het bericht bij ons binnen, vanuit de KNHS Ermelo dat de Indoorkampioenschappen in Ermelo, gezien de huidige ontwikkelingen niet door kunnen gaan helaas.

KNHS regio Groningen, blijft kijken of er voor onze regio nog een mogelijkheid is om regionaal  het Indoorkampioenschap door te kunnen laten … Alles staat of valt natuurlijk hoe het de aankomende weken verder gaat met alle  maatregelen. Op dit moment staat op 20/21 nog een extra selectieweekend gepland voor de dressuur en het Kampioenschapsweekend  staat voor 6/7 maart gepland. 

Het is een onzekere tijd, met nog geen duidelijk beeld waar het de komende weken heen gaat.              Wij blijven kritisch kijken wat wel en niet kan  en hopen !!  dat we voor de ruiters van regio Groningen nog wat kunnen betekenen..

Wij houden jullie op de hoogte

KNHS INDOORKAMPIOENSCHAPPEN 2021 AFGELAST

Geplaatst op 16 januari 2021

Gezien de huidige ontwikkelingen rond de coronacrisis is het vervelende besluit gevallen om de KNHS Indoorkampioenschappen van 2021 niet door te laten gaan. Een besluit dat uiteraard in nauw overleg met de KNHS Regio’s is genomen.

Eind 2020 was er goede hoop dat er door het later organiseren van de KNHS Indoorkampioenschappen nog mogelijkheden waren voor het realiseren van deze mooie titelstrijd. Het verplaatsen van het kampioenschap gaf de regio’s langer de tijd om meetmomenten, selecties en/of regiokampioenschappen te laten verrijden. Helaas is nu gebleken dat dit door het verlengen van de huidige lockdown geen realistisch plan meer is.
Met de laatste verlenging van de lockdown zullen activiteiten zoals meetmomenten op zijn vroegst half februari plaats kunnen vinden en dat is voor veel regio’s te laat om een eerlijke en goede selectie te laten plaatsvinden.

De KNHS Indoorkampioenschappen 2021 stonden op de agenda in de weekenden van 19 maart tot en met 5 april.

KNHS manager wedstrijdsport Gerard Arkema is duidelijk: “Ik ben net begonnen met mijn werkzaamheden bij de KNHS en keek uit naar mooie sport op de Indoorkampioenschappen. Helaas hebben we geen andere keus dan annuleren van de kampioenschappen. We gaan ons beraden op mogelijkheden die we wel hebben in de nabije toekomst, maar voor nu is de situatie te onzeker. Ik was graag anders aan deze uitdaging begonnen, maar het is niet anders.”

 

Door |zaterdag 16 januari 2021|