Forum nieuws

Home/Forum nieuws

Eventing reglement 2018

DISCIPLINEREGLEMENT EVENTING

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Wijzigingen per 1 maart 2018

Per 1 maart 2018 zijn er enkele wijzigingen in het eventingreglement. De belangrijkste wijziging is dat de vermenigvuldigingsfactor in dressuur is geschrapt. Hierdoor komen de dressuurscores dichter bij elkaar te staan. De MIM-clip heeft een officieel plaatsje in het reglement gekregen en de procedure voor de veterinaire keuring is gewijzigd (tijdens de laatste veterinaire keuring moeten de peesbeschermers af!). Als laatste is de minimale leeftijd voor de deelnemers voor de klasse M/Z paarden verlaagd van 14 naar 12 jaar. Hieronder kun je de reglementswijzigingen 2018 en het gehele eventingreglement 2018 downloaden (PDF).

Categorie: eventingreglement, eventing reglement

Downloads:

By |dinsdag 20 februari 2018|

Verslag Sprinforum 15 januari!

VERSLAG SPRINGFORUM 15 JANUARI 2018

Geplaatst op 26 januari 2018 in Springen

Het springforum is op 15 januari 2018 bij elkaar geweest. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals de reglementswijzigingen 2018,  het Juryplatform, leeftijdsgericht sportaanbod, bijscholing springjuryleden en het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Reglementswijzigingen springen 2018

Het springforum heeft op basis van inhoud vast kunnen houden aan het uitgangspunt om per 1 april 2018 geen reglementswijzigingen door te voeren. De wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd zijn veelal aanvullingen of een verduidelijking van het reglement. Het forum besluit dat er geen FEI-wijzigingen zijn die per direct ook in het KNHS-reglement ingevoerd moeten worden en dat in 2018 het springreglement gelijk kan blijven.

Zomertenue: wedstrijdorganisatie pak je ruimte!

In het springforum is het vrijgegeven van zomertenue geëvalueerd. De meningen zijn zeer verdeeld. Het forum besluit de regel, waarbij het tijdens outdoorwedstrijden vrij is om het zomertenue te dragen, niet te wijzigen. Wedstrijdorganisaties hebben immers de ruimte om zelf te bepalen of er een jasje gedragen moet worden, mits dit van te voren aan de deelnemers wordt aangegeven in het vraagprogramma.

Verbod op achterbeenkappen

De FEI heeft besloten om per 2021 achterbeenkappen, die meer doen dan alleen het been beschermen, te verbieden. Het forum stelt voor dat de KNHS deze regeling overneemt. Dit moet ruim van te voren aangekondigd worden, omdat de impact van dit besluit groot kan zijn.

Het Juryplatform

In het springforum wordt de vraag gesteld welke status het juryplatform heeft. Het betreft een stichting zonder leden, met als doel belangenbehartiging van de juryleden. De stichting heeft binnen de democratische structuur van de KNHS geen officiële status. In de huidige structuur zijn de belangen van de juryleden integraal ondergebracht bij de sportfora. Het staat de stichting Juryplatform natuurlijk wel vrij om input bij een forumlid in te dienen, zodat die het punt kan voorleggen aan het springforum.

Leeftijdsgericht sportaanbod

In november was een startbijeenkomst over leeftijdsgericht sportaanbod. Het voorstel om bij de indeling van de rubrieken meer te kijken naar de leeftijd van de deelnemer in plaats van de stokmaat of categorie-indeling van de pony is bij dressuur eenvoudiger dan bij het springen. Bij springen is in ieder parcours de afstand in de dubbelsprongen immers gerelateerd aan de stokmaat. De werkgroep verdiept zich komend jaar in de vraag hoe leeftijdsgericht sportaanbod bij het springen vorm moet krijgen.

Bijscholing springjuryleden

In 2018 en 2019 zijn er weer bijscholingen zijn voor springjuryleden. De afdeling opleidingen zal samen het springforum, enkele springjuryleden en parcoursbouwers het programma opstellen. De bijscholingen worden decentraal gegeven, dus op locaties verspreid in Nederland.

Uitwerking Meerjarenbeleidskader springen

Twee parcoursen kort na elkaar voor winstpunten
Het forum discussieert over de wedstrijdvorm waarbij deelnemers tweemaal over hetzelfde parcours springen (direct achter elkaar of met enkele combinaties er tussen) en waarbij beide parcoursen voor winstpunten zijn. Het forum spreekt haar zorg uit voor een te snelle promotie. Er wordt besloten om deze ontwikkeling het komende jaar te volgen en daarna nogmaals te bespreken.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 9 april 2018. Op de agenda staan dan o.a. de uitwerking van het meerjarenbeleidskader springen en de bijscholing voor de springjuryleden. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springforum, verslag springforum

By |dinsdag 30 januari 2018|

Hoe denk jij dat de wedstrijdsport er in 2025 uitziet!!! ( update 10 nov)

PRAAT MEE MET ONS EN KOM OP 24 NOVEMBER NAAR DE HJC MANEGE

Dressuur en Springforum regio Groningen.
Organiseren op vrijdagavond 24 november om 19.30 uur een worldcafe.

Deze avond staat in het teken van een aantal stellingen, die onder andere over wedstrijden, vrijwilligers oficials gaan…

Wij zijn zeer benieuwd hoe er over bepaalde onderwerpen wordt gedacht…

lijkt het je leuk om mee te praten over bepaalde onderwerpen kom dan naar deze avond.. Wij zijn zeer nieuwschierig naar alle meningen en gedachten .

deze avond wordt gehouden in de HJC manege in Tolbert achter in het Countrydorp

Graag aanmelden van te voren per mail dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen…

Aanmelden kan tot 20 november op onderstaande mailadres!!
je krijgt altijd een bevestiging op je mail, mocht het niet zo zijn is er iets niet goed gegaan…..

pr-opleidingen@paardensportgroningen.nl

By |vrijdag 3 november 2017|

NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM VAN 18 SEPTEMBER

NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM VAN 18 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 22 september 2017 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 18 september 2017 bijeen. De evaluatie van de kampioenschappen en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst  en eventueel hiervoor benodigde wijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Evaluatie Hippiade
Het forum is van mening dat we goede Hippiades hebben gehad met mooie sport. De verbeterpunten zijn geïnventariseerd en worden aan de organisatie gemeld. Ook is het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen besproken.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Het dressuurforum heeft de afgelopen vergaderingen gesproken over het toenemend aantal voorvallen tijdens het losrijden, de vele foto’s die hiervan geplaatst worden op social media en de discussies die daarbij ontstaan, zoals over trainingsmethodes, het overmatig gebruik van zweep en sporen en het gebruik van “geweld” tegen het paard om de juiste houding af te dwingen. Het forum is van mening dat er nog meer ingezet moet worden op paardenwelzijn om de (dressuur)sport verder te helpen en volgens sommigen zelfs te behouden voor de toekomst. Er is al een stap gezet met de nieuwe lijn in de dressuurproeven, de bijscholingen voor de officials en de opleiding van instructeurs. Een toezichthouder op het dressuurterrein is volgens het forum een goede volgende stap. Daar is al een pilot voor geweest bij zo´n tien wedstrijden. Het forum besprak deze pilot en een werkgroep gaat nu aan de slag met een plan van aanpak.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden, zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.

Beter is het sportaanbod niet af te laten hangen van de grootte van de pony, maar van de leeftijd van de ruiter. Daartegenover staat dat het huidige promotie- en degradatie systeem wel bewezen werkt. Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een indeling op ponycategorie. De komende periode wordt dat verder uitgewerkt en zal leeftijdsgericht sportaanbod besproken worden binnen een werkgroep, waarbij ook andere disciplines aangesloten worden.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum is op 2 oktober. Dan wordt gesproken over o.a. de ontwikkeling van een visie, de structuur, de communicatie en binnengekomen opmerkingen uit het veld.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum. Blijf op de hoogte van al het dressuurnieuws en abonneer je op de nieuwsbrief dressuur. 

By |zondag 24 september 2017|

VERSLAG EVENTINGFORUM VAN 13 SEPTEMBER 2017

VERSLAG EVENTINGFORUM VAN 13 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 22 september 2017 in Eventing

Op woensdag 13 september is het eventingforum voor de derde keer in 2017 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder ideeën voor het nog op te stellen meerjaren beleidskader, de bijscholingen voor de crossbouwers en de technisch afgevaardigden, het plan om decentraal informatiebijeenkomsten te houden en de reglementswijzigingen 2018.

Het forum vergadert voor de eerste keer met de nieuwe voorzitter Dick Greve. Gelderland heeft een nieuwe afgevaardigde in het forum in de persoon van Dirk Jan Mosselman. 

Onderwerpen voor het meerjarenbeleidskader eventing
In het forum is gesproken over de speerpunten voor de komende jaren. Waar moeten we aandacht aan besteden, wat zijn onze doelstellingen? De volgende thema’s worden voorgesteld:

 • Het “All year round eventing” met de doorontwikkeling van de Eventingderby en Indooreventing
 • Het vermarkten van de unieke discipline eventing bij verenigingen en maneges. Kenmerken eventing: plezier, goede sfeer, trots op resultaat, lol met je knol, ‘wauw-gevoel’, blij naar huis, vrijheid in de natuur, kicken!
 • Om eventing te promoten en een kennis uit te wisselen decentraal bijeenkomsten organiseren met specifieke thema´s, gericht op wedstrijdorganisaties, oefenterreinbeheerders, officials en vrijwilligers en natuurlijk ook ruiters.
 • Nationale en internationale crossbouw in Nederland verbeteren. Eenheid in niveau voor de diverse klassen met doorlopende leerlijnen en een logisch promotie/degradatiemethodiek.

Deze speerpunten worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Bijscholing voor parcoursbouwers en TA’s eventing
Er worden in oktober drie bijscholingen georganiseerd voor PBC en TA’s. De inschrijving is open en per bijscholing is plaats voor maximaal 20 personen. De bijscholing wordt afgesloten met een toets en zijn in Hattem (een dag voor de wedstrijd en een dag na de wedstrijd) en in Barchem (een dag voor de wedstrijd)

Decentrale eventingbijeenkomsten
Het forum heeft het plan opgepakt om decentraal bijeenkomsten te houden over eventing. Voor deze bijeenkomsten worden secretariaten, hinderniscontroleurs, rekenkamermedewerkers, wedstrijdleiders, crossbouwers, stijljuryleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse thema’s, problemen, tips en trucs besproken. Tijdens de jaarlijkse kalendervergadering op 13 december zal om bespreekpunten gevraagd worden. Het voorstel is om met de drie noordelijke regio’s een pilot te starten. Dit wordt in de regiovergaderingen aangekondigd. De forumleden van de betreffende regio’s worden uiteraard bij de opzet en uitvoering betrokken.

Reglementswijzigingen 2018
De FEI heeft voorgesteld om de sterrenindeling van de eventingwedstrijden te wijzigen. Als dit in 2018 doorgaat, dan wordt het KNHS-reglement hierop aangepast. Het forum besluit even af te wachten of de wijziging inderdaad wordt doorgevoerd. Verschillende hebben er bij de FEI namelijk op aangedrongen om dit eerst verder uit te werken en nog een jaar te wachten. De kwalificaties van alle ruiters in de nationale database moeten bijvoorbeeld ook worden aangepast worden als het plan doorgaat. Een andere wijzigingen voor 2018 zijn aanpassingen door het gewijzigde protocol veterinaire keuring en de toepassing van de MIM-clip.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is op donderdag 30 november.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum of lees hier alle eerdere verslagen.

By |zondag 24 september 2017|

Verslag spring forum !! 11 sept 2017

VERSLAG SPRINGFORUM 11 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 18 september 2017 in Springen

De agenda van het springforum was 11 september jl. gevuld met onderwerpen zoals een update over de springopleidingen, het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen, de evaluatie van de Hippiade en de reglementen. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de invulling van het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Springopleidingen

 • In 2017 zijn de rijstijljuryleden bijgeschoold, is de nieuwe opleiding parcoursbouwer springen afgerond en zijn springjuryleden geworven en geselecteerd voor doorstroming naar categorie 1 en naar internationaal. Bij de doorstroming van de juryleden is bij de intakegesprekken gebruik gemaakt van een specialist vanuit NOC*NSF die de kandidaten heeft beoordeeld op hun “soft skills”. Deze beoordeling is doorslaggevend geweest voor de doorstroming. Ook is er een Surinaams springjurylid opgeleid.
 • In het springforum is voorgesteld om in 2018 en 2019 bijscholingen voor springjuryleden plaats te laten vinden. 1 programma zal 2 jaar worden gedraaid waarbij het voorstel is om jaarlijks decentraal een aantal bijeenkomsten te houden in de periode feb/mrt. Voordeel van deze periode is dat eventuele reglementswijzigingen ook meegenomen kunnen worden.

Reglementen

 • Toegestane bitten – Het springforum is van mening dat de lijst met toegestane bitten steeds langer en ingewikkelder wordt. Er wordt gekeken of dit vereenvoudigd kan worden.
 • Winstpuntenregeling – Vanuit “het veld” is aan het springforum gevraagd de winstpuntenregeling van het 2-fasen parcours te versoepelen door het resultaat van alleen de eerste fase te laten tellen. Het forum is hier geen voorstander van. In sommige gevallen worden dan winstpunten behaald op basis van het resultaat van het springen van 7 hindernissen. Het forum is van mening dat wedstrijdorganisaties geadviseerd moeten worden om een 2-fasen speciaal uit te schrijven. Bij dit soort parcours mogen de deelnemers ondanks fouten in de eerste fase toch de 2e fase rijden.
 • Evaluatie zomertenue – Samen met de sportfora van andere disciplines wordt dit najaar het het vrijgeven van het zomertenue geëvalueerd. Het blijkt dat weinig organisaties het verplicht dragen van een rijjasje in het vraagprogramma opnemen. Deze mogelijkheid bestaat echter wel.
 • Leeftijdsgericht sportaanbod – Nederland is het enige land waarbij de leeftijd om ponywedstrijden te mogen rijden 18 is en waar we E-pony’s hebben. Kinderen worden echter steeds langer en daarnaast zien we internationaal de opkomst van rubrieken Children en U25. Het forum heeft een werkgroep geformeerd om samen met de jeugdbondscoach deze ontwikkelingen te analyseren en te kijken of we onze nationale rubrieken voor de jeugd beter kunnen indelen. Dit zal in nauwe samenwerking met dressuur en eventing worden opgepakt.
 • Evaluatie Hippiade – Het springforum is van mening dat er goede Hippiades waren met goede sport. De verbeterpunten zijn geïnventariseerd en worden aan de wedstrijdorganisatie teruggekoppeld.
 • Reglement Indoorkampioenschappen – Het kampioenschapsreglement voor de KNHS Indoorkampioenschappen van 2018 is goedgekeurd. Na behandeling in het dressuurforum zal het gepubliceerd worden op www.indoorkampioenschappen.nl.

Meerjarenbeleidskader

Op basis van ‘beginnen, stoppen en doorgaan’ heeft het springforum geïnventariseerd wat belangrijk is voor de komende jaren. De resultaten worden aan de directie van de KNHS voorgelegd.

Over het springforum

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 13 november 2017. Op de agenda staan dan o.a. reglementswijzigingen 2018 en het leeftijdsgericht sportaanbod. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Lees hier eerdere verslagen van het springforum.

Categorie: springforum, verslag

By |maandag 18 september 2017|

NIEUWS UIT HET SPRINGFORUM VAN 3 APRIL 2017

NIEUWS UIT HET SPRINGFORUM VAN 3 APRIL 2017

Op 3 april 2017 was de agenda van het springforum gevuld met uiteenlopende onderwerpen: van Bixie tot reglementen, van zomertenue tot deregulering en van opleidingen tot officials. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Samenstelling springforum

Het springforum verwelkomde twee nieuwe leden: Teun van de Broek namens Noord-Brabant en Peter Hokse namens Drenthe. Op Overijssel en Gelderland na is het forum weer compleet.

Zomertenue

Sinds 1 april 2017 mogen ruiters zelf kiezen of zij een zomertenue dragen. Het springforum wil ruiters er wel op attenderen dat wedstrijdorganisaties bepaalde eisen mogen stellen, mits zij de deelnemers daarover op tijd en duidelijk hebben geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan een prijsuitreiking in wedstrijdjasje.

Doorontwikkeling Bixie

Het Bixieboek wordt eind 2017 herschreven. Bixie is zeer populair en de KNHS wil dit graag verder ontwikkelen om nog beter aan te sluiten op de jeugd. Bij het springen wordt de categorie-indeling losgelaten en kan de minimumleeftijd ook naar beneden (mits de deelnemers door iemand worden begeleid bij het rijden). De leden van het springforum zijn gevraagd om binnen hun regio een inventarisatie te maken van goede suggesties en ideeën voor verbeteringen. Heb jij een goed idee, meld je dan bij het forumlid van je regio!

Deregulering

Naar aanleiding van de doorgevoerde quick wins voor deregulering blijkt dat de Ledenraad behoefte heeft om de nieuwe structuur van de KNHS (Dichterbij de Paardensporter) te evalueren, die 3 jaar geleden is ingevoerd. Er zijn interviews gehouden en op basis daarvan wordt er een enquête opgesteld en uitgezet. Het gaat dan vooral om het functioneren van de sportfora, de Technische Commissies en de Ledenraad. Met de uitkomst van deze enquête kunnen de taken en bevoegdheden scherper gesteld worden en kan de deregulering verder worden uitgewerkt.

Bijscholing rijstijljuryleden

De bijscholing van de rijstijljuryleden springen zijn goed beoordeeld. Om de bijscholing conform afspraken af te ronden, wordt een stage ingebouwd voor diegene die op een bepaald onderdeel van de norm afweek. Daardoor hebben alle juryleden de mogelijkheid om tot 1 oktober 2017 de licentie te behouden.

Doorstroom parcoursbouwers

De Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers heeft een voorstel gedaan voor doorstroming en dat is besproken. Aanvullingen en opmerkingen worden doorgegeven.

Kampioenschapsreglement Hippiade

Het springforum heeft geadviseerd om bij alle kampioenschappen (indoor en outdoor) een aandenken te verstrekken aan de deelnemers. Vooral bij de jeugd wordt dit zeer gewaardeerd. Daarnaast is het kampioenschapsreglement voor de Hippiade 2017 goedgekeurd. Daarin zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Er mag maar in één regio kampioenschap gereden worden (of 2 waarbij 1 met paard en 1 met pony)
Een deelnemer mag in het springen wel in de klasse B en Z of L en ZZ uitkomen als het met een paard en een pony is.
De kampioenschapsreglementen zijn vorige week gepubliceerd op www.hippiade.nl.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 19 juni. Op de agenda staan dan o.a. de uitwerking van het meerjarenbeleidskader en de FNRS springcompetitie. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springforum

By |maandag 10 april 2017|

NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM (27 FEBRUARI 2017)

NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM (27 FEBRUARI 2017)
Geplaatst op 11 maart 2017 in Dressuur

Op 27 februari 2017 sprak het dressuurforum over de kampioenschapsbepalingen, de jaarplanning voor 2017 en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst.

Dressuurkampioenschappen en kampioenschapsreglement
De afgelopen periode zijn er veel vragen, klachten en dispensatieverzoeken gekomen over de afwijkende bepalingen zoals opgenomen in de kampioenschapsreglementen. Dit kwam uit zowel ‘het veld’ als vanuit de forumleden en de KNHS zelf. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de afwijkende regels. Deelnemers zijn hier niet of onvoldoende van op de hoogte en ook bij de KNHS regio’s zijn de regels niet altijd even duidelijk. Binnen het forum wordt gediscussieerd over de afwijkende bepalingen in de kampioenschapsreglementen. Ook worden suggesties gedaan voor verbetering, door het eventueel toevoegen van regels. Het dressuurforum is van mening dat dit geen oplossing van het probleem is: meer afwijkende regels betekent vaak nog meer verwarring. Om die reden gaat het dressuurforum een voorstel doen aan het KNHS-bestuur om de afwijkende bepalingen in de startgerechtigdheid tijdens de kampioenschappen te versimpelen.

Jaarplanning 2017
Voor 2017 is een jaarplanning gemaakt met onderwerpenvoor de vergaderingen van het dressuurforum. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op dressuur, de kampioenschappen, opleidingen, reglementswijzigingen en communicatie zijn belangrijke onderwerpen. De komende periode gaan de forumleden binnen hun regio input verzamelen om de visie te kunnen ontwikkelen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum is op 10 april 2017. Dan worden onder andere de ontwikkeling van een visie en de voorstellen voor reglementswijzigingen besproken.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Categorie: dressuurforum, verslag

By |zaterdag 11 maart 2017|

Verslag springforum 14 november 2016

Het springforum kwam op maandag 14 november voor de vijfde keer in 2016 bij elkaar. Het belangrijkste bespreekpunt was het besluit van de Ledenraad om het inschrijf- en prijzengeld vrij te geven vanaf 1 april 2017.

Nieuw forumlid

Regio Zuid-Holland heeft een nieuw forumlid benoemd in de persoon van Laura van de Graaf. Laura is nationaal en internationaal jurylid en wordt door het forum van harte welkom geheten.

Deregulering

Donderdag 10 november jl. heeft de Ledenraad in het kader van deregulering diverse besluiten genomen. Onderdeel hiervan is het vrijgeven van het inschrijfgeld en prijzengeld per 1 april 2017. Het merendeel van het springforum is verrast door dit besluit en vindt het demotiverend dat hun inbreng niet geleid heeft tot resultaat. De forumleden kunnen dit niet aan hun achterban, de springruiters, uitleggen. Tijdens de forumvergadering legde KNHS-bestuurslid Max Bentum de procedure uit die gevolgd is om tot het besluit te komen.

De Ledenraad heeft het KNHS-bestuur opdracht gegeven voor deregulering en vervolgens zelf een commissie ingesteld, die voorstellen is gaan uitwerken. In december 2015 is er een Ledenberaad georganiseerd met een brainstorm over deregulering. Daarbij werden de nu aangenomen voorstellen ook besproken. De commissie deregulering heeft vervolgens een voorstel gemaakt met quick wins. Deze voorstellen zijn besproken, op papier gezet en in de Ledenraad van juni 2016 behandeld. De Ledenraad had in eerste instantie te weinig tijd om de voorstellen met de achterban te bespreken en met name het springforum heeft dit aangezwengeld. In de Ledenraad van september is geconcludeerd dat de feedback op de quick wins zo verschillend is, dat het onmogelijk is om tot een voorstel te komen dat aan alle wensen voldoet. Er is vervolgens besloten om in de novembervergadering schriftelijk voor of tegen het voorstel te stemmen “as is”, dus zonder mitsen en maren, waarbij alle Ledenraadsleden conform de gebruikelijke weging stemrecht hadden. Dit besluit is onvoldoende duidelijk teruggekoppeld aan de diverse springforumleden, waardoor deze forumleden verrast waren door het besluit in de novembervergadering.

In het springforum is geconcludeerd dat de democratische weg is gevolgd, maar een tussentijdse terugkoppeling van Ledenraad met haar achterban was zeker wenselijk geweest. Het merendeel van het springforum vindt het verder frustrerend dat diverse besluiten van het afgelopen jaar weer teruggedraaid worden. Ook wordt het als oneerlijk ervaren dat andere Ledenraadsleden dan de regiovoorzitters ook een stem hebben gehad, omdat deze wijzigingen hun tak van sport amper raken. Daarnaast zijn de aanbevelingen en nuances, aangedragen vanuit het veld, niet meegenomen om het dereguleringsvoorstel te verbeteren. Het springforum stelt voor om een verplichte verhouding tussen inschrijfgeld/prijzengeld of prijzenschaal op te nemen in het disciplinereglement. In de decembervergadering van het springforum wordt een definitief voorstel van deze reglementsaanpassing verwacht.

NB: De besluitvorming van de Ledenraad was voor vier leden van het springforum reden om hun functie neer te leggen. Dit betreurt het springforum ten zeerste: allereerst omdat er veel expertise en inzet verloren gaat en omdat het dereguleringsissue buiten de invloedssfeer van het forum ligt.

Overleg met het spring-, dressuur-, en eventingforum

Onlangs zijn twee leden van het spring-, dressuur- en eventingforum op uitnodiging van de KNHS bijeen geweest om te praten over onderwerpen die alle disciplines aangaan. Zo is gepraat over harnachement, kleding en bitten. Het streven is om dit voor alle drie discipline zoveel mogelijk gelijk te houden en daarmee duidelijkheid te creëren voor de ruiters. De bijeenkomst werd als waardevol ervaren en krijgt een vervolg. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat regels over het zomertenue gelijk worden voor alle drie disciplines. De voorstellen worden verwerkt in de reglementswijzigingen per 1 april 2017 .

Aantal starts BB

Sinds 1 oktober wordt het aantal starts in de klasse BB bijgehouden. In oktober waren bijna 5000 starts geweest. De klasse BB lijkt dus een waardevolle aanvulling op onze sport.

Volgende vergadering

Door de lange discussie over deregulering wordt een aantal agendapunten doorgeschoven naar de vergadering op 12 december 2016: de reglementswijzigingen, het werven en opleiding van springjuryleden en het leveren van een bijdrage aan het meerjarenbeleidskader Springen.

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum.

By |dinsdag 6 december 2016|