KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

Geplaatst op 27 november 2020 in Springen

Op 9 november kwam het springforum voor de vijfde keer in 2020 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Reglementswijzigingen
In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om geen verliespunten meer toe te kennen in het springen.
Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en worden overbodige regels verwijderd.
Naar aanleiding van de voorstellen uit het project vernieuwing wedstrijdsport kunnen er nog extra wijzigingsvoorstellen worden toegevoegd.
De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2021 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

Online paardrijden
Tijdens de vergadering is er gesproken over nieuwe initiatieven zoals online paardrijden. Het springforum ziet hierin echter geen mogelijkheden voor de discipline springen. Er zijn teveel bezwaren om veiligheid, fairplay en dierenwelzijn te kunnen waarborgen.

Jaarplanning 2021
Het springforum heeft de jaarplanning voor 2021 besproken waarbij het project vernieuwing wedstrijdsport als belangrijkste agendapunt genoemd staat.
Het springforum wil naar aanleiding van dit project o.a. de volgende onderwerpen bespreken:

 • Het aanpassen van de klasse-aanduidingen naar hoogtes
 • Het verlagen van de instapklasse
 • Het toevoegen van tussenhoogtes (1.05m, 1.10m, 1.15m, 1.25m)
 • Het toevoegen van een extra klasse 1.45m
 • Het afschaffen van de toegestane tijd t/m 1.05m

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 18 januari 2021. Tijdens deze vergadering zal o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport het belangrijkste onderwerp zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Door |vrijdag 27 november 2020|

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 28 SEPTEMBER 2020 *UPDATE*

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 28 SEPTEMBER 2020 *UPDATE*

Geplaatst op 09 oktober 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum vergaderde op 28 september 2020 voor de vierde keer dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. Advisering online paardrijden, vaststellen kampioenschapsbepalingen, Harnachementgids en de eerste aanzet tot de voorstellen voor reglementswijzigingen waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden
Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te nemen als aparte categorie wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder uitgewerkt.

Toekomst dressuur
Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur die begin oktober een besluit over zal nemen over de toekomst van de online dressuurproeven. In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen o.a. met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiële haalbaarheid.

Het forum heeft zich gebogen over het vraagstuk of er een onderscheid in de sport aan te brengen is  tussen de professional en de amateur. Het forum is opnieuw tot de conclusie gekomen dat er geen goede definitie is om het verschil te duiden. Het moet vooral gezocht moet worden in het sportaanbod (type wedstrijden) zodat de ruiter de wedstrijden kan kiezen passend bij de ambitie. Waarbij het inherent aan de paardensport is dat ruiters met verschillende ambities deelnemen aan dezelfde competitie.

Kampioenschapsreglement indoor 2021
Het indoorkampioenschapsreglement 2021 is besproken en vastgesteld (inmiddels ook gepubliceerd). De verschillende niveaus die je in combinatie mag starten tijdens het Regio- en KNHS-kampioenschap zijn aangescherpt. Dit geldt voornamelijk voor de ruiters die een paard hebben in de klasse Z1 of hoger en tevens een paard in de lagere klasse. Lees hier meer over KNHS Indoorkampioenschappen.

Harnachementgids
De bestaande lijsten met de toegestane bitten, hoofdstellen en sporen, die op de website gepubliceerd staan, worden vervangen, door een harnachementgids. Het doel van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn toegestaan. De KNHS krijgt dagelijks vragen of een bepaald bit of hoofdstel toegestaan is. We hopen dat ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een hoofdstel of bit is toegestaan. De gids is afgerond en inmiddels gepubliceerd op de KNHS-site.

Reglementswijzigingen 2021
Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor reglementswijziging;
– Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan
– Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021
– Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur
– Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen
– Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 16 november a.s.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |vrijdag 9 oktober 2020|

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 13 JULI 2020

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 13 JULI 2020

Geplaatst op 13 juli 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 13 juli 2020 voor de derde keer bijeen dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. De communicatie intern, extern en richting het forum en de eerste aanzet tot de voorstellen voor reglementswijzigingen waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan

de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag

te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief

tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van

de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en

Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te

nemen als aparte categorie wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder

uitgewerkt.

 

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online

paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de

coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over

het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal

aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Voorstellen hiervoor worden verder uitgewerkt

en komen terug ter bespreking tijdens de volgende vergadering.

 

Reglementswijzigingen 2021

Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor

reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van

reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast

bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor

reglementswijziging;

Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan.

Voorstel opstellen van een harnachementsgids

Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021

Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur

Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen

Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 7 september a.s.

 

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem

contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het

dressuurforum.

Door |maandag 13 juli 2020|

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 JUNI 2020

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 JUNI 2020

Geplaatst op 15 juni 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 15 juni 2020 voor de tweede keer bijeen dit jaar. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. Diverse onderwerpen werden besproken

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan

de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag

te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Deze worden nog verder

uitgewerkt ter besluitvorming.

 

Nieuwe dressuurprotocollen vanaf 1 augustus 2020

De afgelopen maanden heeft het dressuurforum gewerkt aan nieuwe dressuurprotocollen waarbij

beoordelingscriteria per gevraagd onderdeel van de dressuurproef zijn aangegeven. Deze protocollen

gaan in per 1 augustus aanstaande.

De komende weken zal hierover verdere communicatie uit gaan.

De nieuwe protocollen zijn dus voorzien van beoordelingscriteria per onderdeel. Bij het invullen van

het protocol is het de bedoeling dat het jurylid bij het betreffende onderdeel van de proef de

beoordelingscriteria onderstreept waar in de feedback iets over wordt genoemd. Uit onderzoek bij

onze leden komt heel duidelijk naar voren dat het op dit moment voor veel deelnemers niet duidelijk is

waarop een beoordeling van een dressuurproef is gebaseerd. Het motiveren van de cijfers en het

geven van positieve feedback op het protocol geeft de ruiters duidelijkheid! Het gevoel van de ruiter

kan namelijk heel anders zijn dan de waarneming van de jury op dat moment. Voor de ruiter is het fijn

te weten welke aspecten door jou zijn meegenomen in de afweging voor de toekenning van het cijfer.

Daarom is het belangrijk dat juryleden de cijfers motiveren en het protocol te voorzien van kort en

bondig verklarende feedback! Met het invoeren van beoordelingscriteria willen we dit gemakkelijker

maken. Wel betekent dit dat de protocollen een pagina langer zijn geworden. Toch is het forum van

mening dat het heel belangrijk is dit door te voeren.

De protocollen zullen in de loop van juli te vinden zijn op de website en natuurlijk ook in de

uitslagverwerkingsprogramma’s. In de komende weken zal er een video met uitleg over het gebruik

van de protocollen beschikbaar komen voor de dressuurjuryleden.

 

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online

paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan in verband met de

coronaperiode. De komende maanden worden alle initiatieven geëvalueerd, ook in het forum. Kan hier

ook na deze periode nog steeds invulling aan worden gegeven? Wat is de behoefte vanuit het veld?

Hier zal het dressuurforum de volgende vergadering op terugkomen.

 

Reglementswijzigingen 2021

Vanuit het forum zal de werkgroep vanuit het forum aan de slag gaan met het uitwerken van

voorstellen voor reglementswijzigingen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde;

– Jeugdrubrieken dressuur

– Toezichthouder op het voorterrein

– Minder / makkelijker regels

– Verplichting veiligheidshoofddeksel t/m Grand Prix ( in navolging van de FEI)

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats begin juli.

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem

contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het

dressuurforum.

Door |maandag 15 juni 2020|

VERSLAG SPRINGFORUM 2 MAART 2020

VERSLAG SPRINGFORUM 2 MAART 2020

Geplaatst op 29 maart 2020

Op 2 maart kwam het springforum voor de tweede keer in 2020 bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Dit is het verslag van de bijeenkomst op 2 maart jl. Deze bijeenkomst vond plaats vóór de genomen maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus.

Samenstelling Springforum

Na 6 jaar stopt Joffra Schaap-Greve als voorzitter van het KNHS springforum.

Sinds de oprichting van de disciplinefora in 2014 is Joffra Schaap-Greve voorzitter van het springforum. Gedurende deze jaren heeft zij met veel enthousiasme, kennis en energie haar rol vervuld, maar wil nu het stokje overdragen aan iemand anders.

De KNHS is Joffra Schaap-Greve zeer dankbaar voor haar inzet en gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het KNHS Springforum. Voor meer informatie, het profiel en voor aanmelding klik hier.

 

Leeftijdsgericht sportaanbod (jeugdrubrieken springen)

Naar aanleiding van meerdere psychologische onderzoeken die sport breed zijn uitgevoerd en de feedback die is verkregen uit de verschillende klantpanels van ‘Van hand veranderen’ blijkt dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport niet of onvoldoende aansluit op de pedagogische aspecten en de ontwikkeling van een kind.

Dit willen we graag veranderen en daarom starten we in navolging op de dressuur vanaf april¹ met jeugdrubrieken in het springen en de eventing.

 

Het doel van deze jeugdrubrieken is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony of het paard speelt dan geen rol meer, maar het kind staat dan meer centraal. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling bevorderd en leidt het bovendien tot meer plezier in het sporten.

 

Wat lost deze verandering op?

 • De sport wordt leuker en eerlijker

Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, word je in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een D-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk.

Door in plaats van de reguliere rubrieken, waarbij per klasse en categorie een klassement wordt opgemaakt, nu een klassement op te maken per hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep maakt het niet meer uit hoe groot de pony/ het paard is.

 

 • Laagdrempeliger

Wanneer je als 8-jarige op een C-pony wil instappen in de springsport dan begin je in de BB al op een hoogte van 60 cm. Dit is best hoog. Door extra impuls (BB) rubrieken toe te voegen waar jeugdruiters met hun pony(‘s) en of paard(en) aan kunnen deelnemen, creëren we een lagere instap.

De volgende extra impuls (BB) rubrieken zijn toegevoegd:

 • 30 cm voor A/B/C/D/E pony’s en paarden
 • 40 cm voor B/C/D/E en paarden
 • 50 cm voor C/D/E pony’s en paarden
 • 60 cm voor D/E pony’s en paarden
 • 70 cm voor E pony’s en paarden

Dit geeft jeugdruiters de mogelijkheid om makkelijker aan te sluiten bij de springsport en het maakt de overgang van manegeruiters naar de wedstrijdsport makkelijker.

 

 • Duidelijker

Door de benaming van de klassen (B/L/M/Z/ZZ) te wijzigen naar hoogtes wordt het voor zowel ruiters, officials als buitenstaanders duidelijker welke hoogte er gesprongen wordt.

 

 

 

 • Het wordt organisatorisch eenvoudiger

De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het ontbreken van een dubbelsprong t/m 0.90 cm deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden.

 

Bovenstaande is uitvoerig besproken in het springforum en het idee wordt omarmt. Het springforum blijft nadenken over het verder door ontwikkelen van de jeugdrubrieken en het uitzetten van de pilot.

Er wordt gekeken naar een nieuwe parcourssoort die het in de toekomst mogelijk maakt om de jeugdrubrieken in het springen ook op tijd te kunnen laten verrijden.

Tot die tijd wordt de pilot gestart met het verrijden van alle rubrieken op stijl.

 

Een pilotwedstrijd organiseren?

Wil je als wedstrijdorganisatie ook meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen? Goed nieuws dat kan! Als je vanaf mei¹ een springwedstrijd voor pony’s en of pony’s en paarden organiseert dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

 

Visie toekomst springsport

In de toekomst willen we de vereenvoudiging in het leeftijdsgericht sportaanbod doortrekken naar de gehele breedte van de springsport. Hierbij valt te denken aan:

 • de klasse-aanduidingen Impuls, BB, B, L, M, Z en ZZ vervangen door hoogten zoals 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 105 cm, 110 enzovoorts,
 • het verlagen van de instap,
 • en het flexibeler maken van de promotie en degradatie regeling.

 

Tijdens de volgende vergadering wordt het voorstel nader inhoudelijk besproken.

 

Kampioenschapsreglement Hippiade 2020

Het kampioenschapsreglement is doorgenomen en het springforum gaat akkoord met de volgende wijziging:

 

 • Vanaf 1 april 2020 geldt dat combinaties die zijn gestart in het springen in de jonge paarden rubrieken en/of in de internationale rubriek pony/ paard 1.05m mogen deelnemen in het 1.00m kampioenschap, combinaties die zijn gestart in het 1.15m mogen deelnemen in het 1.10m kampioenschap en combinaties die zijn gestart in het 1.25m mogen deelnemen in het 1.20m kampioenschap.

 

Vind hier het kampioenschapsreglement Hippiade 2020

 

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 29 juni 2020. Tijdens deze vergadering zullen o.a. een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de springensport de belangrijke onderwerpen zijn.

 

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

 

Door |zondag 29 maart 2020|

VERSLAG EVENTINGFORUM 18 FEBRUARI 2020

VERSLAG EVENTINGFORUM 18 FEBRUARI 2020

Geplaatst op 02 maart 2020 in Eventing

Op dinsdag 18 februari is het eventingforum voor de eerste keer in 2020 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder de jeugdrubrieken eventing, het inzetten van Cross Country Parcours Adviseurs (CCPA), crossbouw, technisch afgevaardigde en rijstijlbeoordeling.

Rijstijlbeoordeling
In 2019 is er gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwd rijstijlprotocol. Dit vernieuwde protocol moet leiden tot meer uniformiteit in de beoordeling en duidelijke feedback voor de ruiters wat het interessanter/ leerzamer maakt. De rijstijl juryleden hebben in het voorjaar de mogelijkheid om hiervoor een bijscholing te volgen. Het forum is daarnaast vraagstukken uit het veld aan inventariseren met betrekking tot juryleden rijstijlbeoordeling.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Na het succes van de pilot jeugdrubrieken in de dressuur is ook het eventingforum enthousiast aan de slag om mogelijkheden te ontwikkelen voor leeftijdsrubrieken. In 2020 volgen springen en eventing.

Jeugdrubrieken hebben tot doel dat de jeugd tegen leeftijdsgenoten kan sporten. Het klassement wordt dan opgemaakt op basis van de leeftijdsgroepen (basisschool of middelbaar onderwijs leeftijd) en niet meer op basis van de stokmaat van de pony. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten In 2020 zal ook in eventing een pilot worden gehouden. Meer informatie over de jeugdrubrieken is hier te vinden.

Richtlijnen Crossbouw, werkprocedure TA’s en Cross Country Parcours Adviseurs (CCPA).
Vanuit het veld komen er signalen dat er behoefte is aan een eenduidige naleving, afstemming en communicatie aangaande de richtlijnen voor crossbouw door de TA en crossbouwer. Het forum heeft daarom in 2019 de richtlijnen voor de crossbouw doorgelicht en enkele aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een bijscholing en verduidelijking van de werkprocedures voor TA’s. In 2020 zullen er Cross Country Parcours Adviseurs (CCPA) ingezet worden voor nationale Z-crossen paarden en pony’s in 2020.

FEI Dressuurproeven
De FEI heeft voor de eventing nieuwe dressuurproeven ontwikkeld. Voor de nationale klasse Z worden de 2* proeven vertaald. De proeven zijn vertaald en geplaatst op de KNHS website. De Engelse versies van de proeven zijn te vinden op de  website van de FEI.

Regiobijeenkomsten
In 2019 zijn er een aantal succesvolle regiobijeenkomsten georganiseerd voor eventing. De uitkomsten van alle regiobijeenkomsten worden op dit moment uitgewerkt en geanalyseerd. In 2020 krijgen de regiobijeenkomsten een vervolg.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

Door |maandag 2 maart 2020|

VERSLAG DRESSUURFORUM 18 NOVEMBER 2019

VERSLAG DRESSUURFORUM 18 NOVEMBER 2019

Geplaatst op 25 november 2019 in Dressuuren KNHS

Het dressuurforum kwam op 18 november 2019 voor de vijfde keer bijeen dit jaar. Dit overleg stond in het teken van de voorstellen voor reglementswijzigingen voor 2020 en de richting voor 2021.

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie zal een werkgroep worden samengesteld die aan de slag gaat met een nieuwe opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteit slag te kunnen maken.

 

Wijzigingen FEI proeven

De FEI heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in een aantal proeven. Voor de hieronder genoemde rubrieken worden de protocollen gewijzigd:

Children, Preliminary A, B, Children Team, Children Individual

Intermediaire 1

Intermediaire A

Intermediaire B

Intermediaire 2

Young Horses Grand Prix

Grand Prix

 

De Grand Prix proef voor Young Horses is helemaal nieuw. In de Intermediaire 2 is een nieuw onderdeel toegevoegd namelijk een vliegende wissel op X vanuit middengalop. De Intermediaire B heeft andere proeflijnen gekregen. Verder worden een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Binnen het forum wordt een advies uitgebracht en dit wordt begin december ook besproken in de Technische commissie. Hierna zal worden gecommuniceerd of de KNHS alle wijzigingen doorvoert voor de KNHS wedstrijden.

 

Verplichting toezichthouder voorterrein dressuur

Het dressuurforum heeft besloten dat per 1 april 2021 tijdens iedere dressuurwedstrijd het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein verplicht is. De in te zetten toezichthouder is een jurylid dressuur. In 2020 zal de pilot die in 2019 heeft gedraaid nog verder worden uitgebreid zowel tijdens wedstrijden in de regio als tijdens Subtopwedstrijden. Er zal een opleiding voor de toezichthouder worden ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de bestaande juryopleidingen.

 

Voorstellen voor reglementswijzigingen 1 april 2020

Ook voor 2019 stelt het dressuurforum een beperkt aantal wijzigingen voor. In 2021 is het de bedoeling van start te gaan met een compleet herschreven wedstrijdreglement dressuur.

Zo stelt het dressuurforum voor om;

 • Bij het behalen van een percentage van minder dan 50% in een dressuurproef maximaal 1 verliespunt toe te kennen. Dit betekent dat de toekenning van 2 verliespunten en 3 verliespunten bij gelijk of minder dan 45% en 40% komt te vervallen.
 • Bij uitsluiting in de proef maximaal 1 verliespunt toekennen. Dit betekent dat het toekennen van 2 verliespunten komt te vervallen.
 • Er worden tekstuele aanpassingen voorgesteld in de dressuurprotocollen en er worden beoordelingscriteria op de protocollen toegevoegd zoals ook bij mennen en FEI protocollen het geval is. Reden hiervoor is positief feedback geven en meer inzicht in de beoordeling doordat nu criteria onderstreept kunnen worden

Er wordt ook een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en overbodige regels worden verwijderd. De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2020 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

 

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats begin 2020 en moet nog worden gepland.

 

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

 

Door |dinsdag 10 december 2019|

Verslag Dressuurforum 18 november 2019

VERSLAG DRESSUURFORUM 18 NOVEMBER 2019

Geplaatst op 25 november 2019 in Dressuuren KNHS

Het dressuurforum kwam op 18 november 2019 voor de vijfde keer bijeen dit jaar. Dit overleg stond in het teken van de voorstellen voor reglementswijzigingen voor 2020 en de richting voor 2021.

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie zal een werkgroep worden samengesteld die aan de slag gaat met een nieuwe opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteit slag te kunnen maken.

 

Wijzigingen FEI proeven

De FEI heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in een aantal proeven. Voor de hieronder genoemde rubrieken worden de protocollen gewijzigd:

Children, Preliminary A, B, Children Team, Children Individual

Intermediaire 1

Intermediaire A

Intermediaire B

Intermediaire 2

Young Horses Grand Prix

Grand Prix

 

De Grand Prix proef voor Young Horses is helemaal nieuw. In de Intermediaire 2 is een nieuw onderdeel toegevoegd namelijk een vliegende wissel op X vanuit middengalop. De Intermediaire B heeft andere proeflijnen gekregen. Verder worden een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Binnen het forum wordt een advies uitgebracht en dit wordt begin december ook besproken in de Technische commissie. Hierna zal worden gecommuniceerd of de KNHS alle wijzigingen doorvoert voor de KNHS wedstrijden.

 

Verplichting toezichthouder voorterrein dressuur

Het dressuurforum heeft besloten dat per 1 april 2021 tijdens iedere dressuurwedstrijd het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein verplicht is. De in te zetten toezichthouder is een jurylid dressuur. In 2020 zal de pilot die in 2019 heeft gedraaid nog verder worden uitgebreid zowel tijdens wedstrijden in de regio als tijdens Subtopwedstrijden. Er zal een opleiding voor de toezichthouder worden ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de bestaande juryopleidingen.

 

Voorstellen voor reglementswijzigingen 1 april 2020

Ook voor 2019 stelt het dressuurforum een beperkt aantal wijzigingen voor. In 2021 is het de bedoeling van start te gaan met een compleet herschreven wedstrijdreglement dressuur.

Zo stelt het dressuurforum voor om;

 • Bij het behalen van een percentage van minder dan 50% in een dressuurproef maximaal 1 verliespunt toe te kennen. Dit betekent dat de toekenning van 2 verliespunten en 3 verliespunten bij gelijk of minder dan 45% en 40% komt te vervallen.
 • Bij uitsluiting in de proef maximaal 1 verliespunt toekennen. Dit betekent dat het toekennen van 2 verliespunten komt te vervallen.
 • Er worden tekstuele aanpassingen voorgesteld in de dressuurprotocollen en er worden beoordelingscriteria op de protocollen toegevoegd zoals ook bij mennen en FEI protocollen het geval is. Reden hiervoor is positief feedback geven en meer inzicht in de beoordeling doordat nu criteria onderstreept kunnen worden

Er wordt ook een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en overbodige regels worden verwijderd. De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2020 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

 

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats begin 2020 en moet nog worden gepland.

 

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

 

Door |dinsdag 26 november 2019|

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2019

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2019

Geplaatst op 17 september 2019 in Springenen KNHS

Op 2 september kwam het Springforum voor de derde keer in 2019 bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als het leeftijdsgericht sportaanbod, reglementswijzigingen, kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen, evaluatie Hippiade 2019, stijlbeoordeling klasse B, toezicht voorterrein, evaluatie categorie 6 wedstrijden, pilot 1.45m en meerdaagse wedstrijden. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Leeftijdsgericht sportaanbod

Na het succes van de pilots voor leeftijdsgericht sporten in de dressuur hebben ook de TC springen en het springforum positief gereageerd op het voorstel voor het leeftijdsgericht sporten in het springen.

Het leeftijdsgericht sportaanbod wordt ontwikkeld voor de jeugd vanaf 6 tot en met 18 jaar en wordt verreden over hoogtes vanaf 30 cm. Waarbij de rubrieken worden ingedeeld op basis van de leeftijd van het kind in plaats van de stokmaat van de pony. Het komende jaar wordt dit plan voor het springen verder uitgewerkt. Vanaf april 2020 wordt gestart met een pilot. Bij het goed verlopen van de pilot zal de implementatie van het leeftijdsgericht sportaanbod in 2021 plaatsvinden.

 

Reglementswijzigingen

In het springforum zijn de voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om de nationale jonge paarden rubrieken uit te schrijven en te registreren op hoogte. Daarnaast zijn er enkele voorstellen gedaan ter verduidelijking van het disciplinereglement.

De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het voorjaar van 2020 zijn.

 

Kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen

Het kampioenschapsreglement van de Indoorkampioenschappen is in lijn gebracht met het kampioenschapsreglement van de Hippiade en goedgekeurd door het springforum.

 

Hippiade

Binnen het springforum is de Hippiade 2019 geëvalueerd. De leden van het springforum zijn door diverse personen aangesproken over de Hippiade waarbij de goede wedstrijdprogrammering, prima wedstrijdpistes en losrijd mogelijkheden, mooie sport, Medalplaza voor dressuur, de sfeervolle opzet met o.a. overal koffie tentjes en gezellige punten als positief zijn benoemd. Ook de publieke belangstelling van de Hippiade was groot, zowel bij de pony’s als de paarden. Uiteraard zijn er een paar aandachtspunten besproken, maar dit zijn vooral details. We mogen dan ook concluderen dat beide Hippiades zeer geslaagde evenementen zijn geweest.

 

Stijlbeoordeling klasse B

Bij het evalueren van de Hippiade kwam naar voren dat de toelichting van de gastjury in de klasse B als zeer positief werd ontvangen. Het springforum zou daarom graag wedstrijdorganisaties willen vragen bij de stijlbeoordeling van een combinatie, de speaker naast de stijlpunten ook feedback mee te laten geven. Dit is een waardevolle toevoeging zonder dat het veel extra tijd kost.

Een wedstrijdorganisatie kan zich ook onderscheiden van andere wedstrijden door een deskundige gastjury (ruiter of trainer) uit te nodigen om een toelichting te geven.

 

Toezicht op het voorterrein

Toezicht op het voorterrein door juryleden verdient de aandacht. Het springforum heeft geadviseerd dit mee te nemen in de bijscholing.

 

Categorie 6

De pilot categorie 6 wordt binnenkort geëvalueerd.

 

Pilot 1.45m

Om het nationale niveau hoger te krijgen en ruiters een extra mogelijkheid te bieden hun paarden op nationale wedstrijden beter te kunnen opleiden is er door het springforum positief geadviseerd op het starten van een pilot waarbij 4 cat. 1 wedstrijden een nationale 1.45m rubriek mogen uitschrijven.

Het gaat hierbij om de volgende wedstrijden:

 • Zaterdag 5 oktober 2019 –           Mariënheem
 • Zaterdag 26 oktober 2019 –           Hellendoorn
 • Zaterdag 16 november 2019 –           Luttenberg
 • Zaterdag 14 december 2019     –           Exloo

– Voor deelname aan deze 1.45m rubriek dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.40m.

– De behaalde resultaten zullen worden weggeschreven in het 1.45m.

 

Meerdaagse wedstrijden

Binnen het springforum leeft de gedachten dat er behoefte is aan landelijke meerdaagse wedstrijden (met stallingsmogelijkheden) waar paarden veel ervaring kunnen opdoen. Het springforum hoopt dat er wedstrijdorganisaties zijn die dit willen gaan organiseren.

 

Over het springforum

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 11 november. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Door |woensdag 18 september 2019|

VERSLAG DRESSUURFORUM 8 JULI 2019

VERSLAG DRESSUURFORUM 8 JULI 2019

Geplaatst op 17 juli 2019 in Dressuuren KNHS

Het dressuurforum kwam op 8 juli 2019 voor de derde keer bijeen dit jaar. Dit overleg stond in het teken van de ontwikkeling van een visie op de dressuursport voor de toekomst.

Zo is er gesproken over een aantal thema’s die door het forum als belangrijk zijn aangegeven. Hoe gaan we om met actuele ontwikkelingen? De wedstrijdsport is het kloppend hart van de KNHS. Wij hebben een fijnmazige paardensportinfrastructuur opgebouwd de afgelopen jaren. Dat is uniek in de wereld. Wij kunnen elke dag van de week een dressuurwedstrijd rijden als we dat willen. Bovendien hebben we een heel mooi en uitgebreid registratie- en kwalificatiesysteem. Voldoet dit nog aan de wensen van de huidige tijd? Hoe kunnen wij dressuur rijden voor iedereen toegankelijk en leuker maken? De sport zelf, en de wijze waarop de dressuursport in de toekomst kan worden beoefend, vraagt om aanpassingen in beleid.

Het dressuurforum ziet grote uitdagingen in de toekomst zoals bijvoorbeeld de verdere individualisering in de wedstrijdsport. Deze maatschappelijk brede ontwikkeling heeft consequenties voor de beleving en de aantrekkelijkheid van de paardensport. De uitdaging is om, in samenwerking met wedstrijdorganisatoren en officials, de wedstrijd weer een fantastische beleving te laten zijn voor iedereen. Het behalen van winstpunten is maar een onderdeel van deze beleving. Het moet iets zijn waar je graag aan wilt deelnemen of bijdragen, in welke rol dan ook, omdat je je kunt verbeteren of dat je het gewoon leuk vindt. Op welke manier kunnen we dit organiseren?

Het dressuurforum gaat ook kijken naar onze reglementen. De afgelopen tientallen jaren hebben we de wedstrijdsport ook wel ingewikkeld gemaakt. Een aantal jaar geleden zijn we al gestart met het opschonen van de reglementen en dit willen we voortzetten. Paardenwelzijn, veiligheid en fairplay zijn en blijven de belangrijkste uitgangspunten van onze reglementen. Opleiding en bijscholing van onze officials is een heel belangrijk aandachtspunt.

Belangrijke thema’s voor de komende maanden
De belangrijkste thema’s waren verder een leeftijds- en doelgroepgericht sportaanbod binnen de dressuur zoals de jeugdrubrieken in de dressuur en speciale wedstrijden en wedstrijdvormen voor doelgroepen.

De wijze van beoordelen van onze dressuurproeven en mogelijkheden om te kijken naar een ander soort beoordelingssytematiek kwamen ook aan de orde. Deskundig beoordeeld worden door juryleden is waarvoor veel dressuurruiters wedstrijden rijden. Er is steeds meer behoefte aan meer onderbouwing van de cijfers die op je protocol staan zodat je met deze tips thuis verder kunt trainen. Hierbij werd dan ook gesproken over het positief feedback geven na afloop van de proef.

Ook het imago van de dressuursport en paardenwelzijn waren belangrijke thema’s waar we als forum de komende jaren aan moeten werken.

De komende maanden gaat het dessuurforum met deze thema’s aan de slag in werkgroepen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 9 september a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

Door |zaterdag 27 juli 2019|
Ga naar de bovenkant