Forum nieuws

Home/Forum nieuws

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

Geplaatst op 24 april 2018 in Dressuur & paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 16 april 2018 voor de tweede keer bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen, een leeftijdsgericht sportaanbod en de evaluatie van de indoorkampioenschappen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding (die onlangs ook in Paard & Sport belicht is). Het dressuurforum is hier enthousiast over.
Er is een plan in ontwikkeling om voor jurybijscholingen te gaan werken met regionale opleidingspunten in iedere Regio. Dit plan is in het dressuurforum besproken. Het doel van deze regionale opleidingspunten is dat juryleden dichter bij huis, op kleinschalige wijze en frequenter bijgeschoold worden. Om de eenduidigheid en kwaliteit van de bijscholingen te waarborgen wordt in iedere Regio een coördinator benoemd die hier in overleg met de afdeling Opleidingen op toeziet.

Evaluatie indoorkampioenschappen
Binnen het dressuurforum zijn de indoorkampioenschappen geëvalueerd. Het dressuurforum is van mening dat de indoorkampioenschappen goed verlopen zijn. De belangstelling van ruiters om deel te nemen aan het indoorkampioenschap Subtop is een punt van aandacht voor het dressuurforum. Het dressuurforum gaat de Technische Commissie hierover om advies vragen.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 juni a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

 

By |dinsdag 24 april 2018|

VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

Geplaatst op 19 april 2018 in Springenen KNHS

Op 9 april kwam het Springforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als de nieuwe instructeursopleiding, leeftijdsgerichtsportaanbod, evaluatie indoorkampioenschappen, Hunter Jumper Equitation en de uitwerking van het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Nieuw forumlid
Marius Bens was namens de regio Noord Brabant voor de eerste keer aanwezig. Met zijn komst is er weer een parcoursbouwer aanwezig in het forum.
Teun van de Broek was voor de laatste keer aanwezig maar blijft in de werkgroep leeftijdsgericht sportaanbod actief.

Nieuwe instructeursopleidingen
Voorafgaand aan de bijeenkomst van het springforum was Marion Schreuder namens de afdeling opleidingen aanwezig om een toelichting te geven op de vernieuwde instructeursopleidingen. De vernieuwingen hebben afgelopen periode in de hippische media al veel aandacht gekregen.
Het forum is positief over de ingezette lijn en maakt de volgende opmerkingen:

  • Zorg dat er voldoende aandacht is voor het lesgeven grotere groepen (verenigingslessen)
  • Geef manege-instructeurs uitdaging om na het behalen van aspirant instructeur door te gaan voor instructeur basissport.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In november is een startbijeenkomst gehouden van het leeftijdsgericht sportaanbod. In het forum is besproken hoe dit vorm gegeven kan worden in de springsport. In een volgende bijeenkomst zullen samen met leden uit het dressuur- en eventingforum de plannen van de verschillende disciplines met elkaar besproken worden. Er wordt al wel voorgesteld om de jeugdcompetities springen anders in te richten.

Kampioenschapsreglement Hippiade en evaluatie Indoorkampioenschappen
Het kampioenschapsreglement voor de Hippiade wordt onveranderd goedgekeurd en is daarmee gelijk aan afgelopen jaar. Bij de evaluatie van de indoorkampioenschappen kwam naar voren dat hiervoor bij de pony’s meer belangstelling is vanuit de deelnemers en het publiek dan bij de paarden. Waar de echte ponytop op de indoorkampioenschappen aan de start komt hebben we bij de paarden veelal te maken met de top van de breedtesport. Vanuit het forum komt het idee om een 1.45m klasse in te richten.

Hunter Jumping Equitation (HJE)
De KNHS biedt HJE een podium door op 28 april een springring ter beschikking te stellen waar men een demonstratiewedstrijd organiseert. Het forum zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.

Project “Van hand veranderen”
Binnen de KNHS is het project “Van hand veranderen” gestart. Dit project omvat ook het onderwerp in het MJBK springen betreffende het registratie en contributiemodel.

Bijscholing springjuryleden
Het forum heeft met afdeling opleidingen samen gezeten om de bijscholing vorm te geven. Bij ieder bijscholing zal een parcoursbouwer een inleiding verzorgen en iets vertellen over verschillende parcoursen. Ook controle voorterrein zal een belangrijk onderwerp zijn waarbij met casussen de juryleden worden getraind hoe te reageren in verschillende situaties (ontwikkeling soft skills). De 5 bijscholing zullen eind 2018 plaatsvinden op verschillende locaties in de regio.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 25 juni. Op de agenda staat evaluatie Hunter Jumping Equitation demonstratie, Meerjarenbeleidskader (verschillen en overeenkomsten met KNHS MJBK), uitwerking bijscholing springjuryleden, voortgang leeftijdsgericht sportaanbod.
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

By |donderdag 19 april 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 FEBRUARI 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 FEBRUARI 2018

Geplaatst op 26 februari 2018 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 19 februari 2018 voor het eerst bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen en een leeftijdsgericht sportaanbod waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Binnen het dressuurforum zijn de official opleidingen besproken. Het dressuurforum heeft een advies gegeven over de aantallen op te leiden officials. Er is gesproken over de eisen voor deelname aan de officialopleidingen en is hierover een advies gegeven. Ook waren de wensen voor onderwerpen die tijdens de scholingen aan de orde komen onderwerp van gesprek.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.

Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 16 april a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. evaluatie van de indoorkampioenschappen, de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

By |dinsdag 27 februari 2018|

Eventing reglement 2018

DISCIPLINEREGLEMENT EVENTING

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Wijzigingen per 1 maart 2018

Per 1 maart 2018 zijn er enkele wijzigingen in het eventingreglement. De belangrijkste wijziging is dat de vermenigvuldigingsfactor in dressuur is geschrapt. Hierdoor komen de dressuurscores dichter bij elkaar te staan. De MIM-clip heeft een officieel plaatsje in het reglement gekregen en de procedure voor de veterinaire keuring is gewijzigd (tijdens de laatste veterinaire keuring moeten de peesbeschermers af!). Als laatste is de minimale leeftijd voor de deelnemers voor de klasse M/Z paarden verlaagd van 14 naar 12 jaar. Hieronder kun je de reglementswijzigingen 2018 en het gehele eventingreglement 2018 downloaden (PDF).

Categorie: eventingreglement, eventing reglement

Downloads:

By |dinsdag 20 februari 2018|

Verslag Sprinforum 15 januari!

VERSLAG SPRINGFORUM 15 JANUARI 2018

Geplaatst op 26 januari 2018 in Springen

Het springforum is op 15 januari 2018 bij elkaar geweest. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals de reglementswijzigingen 2018,  het Juryplatform, leeftijdsgericht sportaanbod, bijscholing springjuryleden en het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Reglementswijzigingen springen 2018

Het springforum heeft op basis van inhoud vast kunnen houden aan het uitgangspunt om per 1 april 2018 geen reglementswijzigingen door te voeren. De wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd zijn veelal aanvullingen of een verduidelijking van het reglement. Het forum besluit dat er geen FEI-wijzigingen zijn die per direct ook in het KNHS-reglement ingevoerd moeten worden en dat in 2018 het springreglement gelijk kan blijven.

Zomertenue: wedstrijdorganisatie pak je ruimte!

In het springforum is het vrijgegeven van zomertenue geëvalueerd. De meningen zijn zeer verdeeld. Het forum besluit de regel, waarbij het tijdens outdoorwedstrijden vrij is om het zomertenue te dragen, niet te wijzigen. Wedstrijdorganisaties hebben immers de ruimte om zelf te bepalen of er een jasje gedragen moet worden, mits dit van te voren aan de deelnemers wordt aangegeven in het vraagprogramma.

Verbod op achterbeenkappen

De FEI heeft besloten om per 2021 achterbeenkappen, die meer doen dan alleen het been beschermen, te verbieden. Het forum stelt voor dat de KNHS deze regeling overneemt. Dit moet ruim van te voren aangekondigd worden, omdat de impact van dit besluit groot kan zijn.

Het Juryplatform

In het springforum wordt de vraag gesteld welke status het juryplatform heeft. Het betreft een stichting zonder leden, met als doel belangenbehartiging van de juryleden. De stichting heeft binnen de democratische structuur van de KNHS geen officiële status. In de huidige structuur zijn de belangen van de juryleden integraal ondergebracht bij de sportfora. Het staat de stichting Juryplatform natuurlijk wel vrij om input bij een forumlid in te dienen, zodat die het punt kan voorleggen aan het springforum.

Leeftijdsgericht sportaanbod

In november was een startbijeenkomst over leeftijdsgericht sportaanbod. Het voorstel om bij de indeling van de rubrieken meer te kijken naar de leeftijd van de deelnemer in plaats van de stokmaat of categorie-indeling van de pony is bij dressuur eenvoudiger dan bij het springen. Bij springen is in ieder parcours de afstand in de dubbelsprongen immers gerelateerd aan de stokmaat. De werkgroep verdiept zich komend jaar in de vraag hoe leeftijdsgericht sportaanbod bij het springen vorm moet krijgen.

Bijscholing springjuryleden

In 2018 en 2019 zijn er weer bijscholingen zijn voor springjuryleden. De afdeling opleidingen zal samen het springforum, enkele springjuryleden en parcoursbouwers het programma opstellen. De bijscholingen worden decentraal gegeven, dus op locaties verspreid in Nederland.

Uitwerking Meerjarenbeleidskader springen

Twee parcoursen kort na elkaar voor winstpunten
Het forum discussieert over de wedstrijdvorm waarbij deelnemers tweemaal over hetzelfde parcours springen (direct achter elkaar of met enkele combinaties er tussen) en waarbij beide parcoursen voor winstpunten zijn. Het forum spreekt haar zorg uit voor een te snelle promotie. Er wordt besloten om deze ontwikkeling het komende jaar te volgen en daarna nogmaals te bespreken.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 9 april 2018. Op de agenda staan dan o.a. de uitwerking van het meerjarenbeleidskader springen en de bijscholing voor de springjuryleden. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springforum, verslag springforum

By |dinsdag 30 januari 2018|

Hoe denk jij dat de wedstrijdsport er in 2025 uitziet!!! ( update 10 nov)

PRAAT MEE MET ONS EN KOM OP 24 NOVEMBER NAAR DE HJC MANEGE

Dressuur en Springforum regio Groningen.
Organiseren op vrijdagavond 24 november om 19.30 uur een worldcafe.

Deze avond staat in het teken van een aantal stellingen, die onder andere over wedstrijden, vrijwilligers oficials gaan…

Wij zijn zeer benieuwd hoe er over bepaalde onderwerpen wordt gedacht…

lijkt het je leuk om mee te praten over bepaalde onderwerpen kom dan naar deze avond.. Wij zijn zeer nieuwschierig naar alle meningen en gedachten .

deze avond wordt gehouden in de HJC manege in Tolbert achter in het Countrydorp

Graag aanmelden van te voren per mail dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen…

Aanmelden kan tot 20 november op onderstaande mailadres!!
je krijgt altijd een bevestiging op je mail, mocht het niet zo zijn is er iets niet goed gegaan…..

pr-opleidingen@paardensportgroningen.nl

By |vrijdag 3 november 2017|

NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM VAN 18 SEPTEMBER

NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM VAN 18 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 22 september 2017 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 18 september 2017 bijeen. De evaluatie van de kampioenschappen en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst  en eventueel hiervoor benodigde wijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Evaluatie Hippiade
Het forum is van mening dat we goede Hippiades hebben gehad met mooie sport. De verbeterpunten zijn geïnventariseerd en worden aan de organisatie gemeld. Ook is het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen besproken.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Het dressuurforum heeft de afgelopen vergaderingen gesproken over het toenemend aantal voorvallen tijdens het losrijden, de vele foto’s die hiervan geplaatst worden op social media en de discussies die daarbij ontstaan, zoals over trainingsmethodes, het overmatig gebruik van zweep en sporen en het gebruik van “geweld” tegen het paard om de juiste houding af te dwingen. Het forum is van mening dat er nog meer ingezet moet worden op paardenwelzijn om de (dressuur)sport verder te helpen en volgens sommigen zelfs te behouden voor de toekomst. Er is al een stap gezet met de nieuwe lijn in de dressuurproeven, de bijscholingen voor de officials en de opleiding van instructeurs. Een toezichthouder op het dressuurterrein is volgens het forum een goede volgende stap. Daar is al een pilot voor geweest bij zo´n tien wedstrijden. Het forum besprak deze pilot en een werkgroep gaat nu aan de slag met een plan van aanpak.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden, zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.

Beter is het sportaanbod niet af te laten hangen van de grootte van de pony, maar van de leeftijd van de ruiter. Daartegenover staat dat het huidige promotie- en degradatie systeem wel bewezen werkt. Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een indeling op ponycategorie. De komende periode wordt dat verder uitgewerkt en zal leeftijdsgericht sportaanbod besproken worden binnen een werkgroep, waarbij ook andere disciplines aangesloten worden.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum is op 2 oktober. Dan wordt gesproken over o.a. de ontwikkeling van een visie, de structuur, de communicatie en binnengekomen opmerkingen uit het veld.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum. Blijf op de hoogte van al het dressuurnieuws en abonneer je op de nieuwsbrief dressuur. 

By |zondag 24 september 2017|

VERSLAG EVENTINGFORUM VAN 13 SEPTEMBER 2017

VERSLAG EVENTINGFORUM VAN 13 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 22 september 2017 in Eventing

Op woensdag 13 september is het eventingforum voor de derde keer in 2017 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder ideeën voor het nog op te stellen meerjaren beleidskader, de bijscholingen voor de crossbouwers en de technisch afgevaardigden, het plan om decentraal informatiebijeenkomsten te houden en de reglementswijzigingen 2018.

Het forum vergadert voor de eerste keer met de nieuwe voorzitter Dick Greve. Gelderland heeft een nieuwe afgevaardigde in het forum in de persoon van Dirk Jan Mosselman. 

Onderwerpen voor het meerjarenbeleidskader eventing
In het forum is gesproken over de speerpunten voor de komende jaren. Waar moeten we aandacht aan besteden, wat zijn onze doelstellingen? De volgende thema’s worden voorgesteld:

  • Het “All year round eventing” met de doorontwikkeling van de Eventingderby en Indooreventing
  • Het vermarkten van de unieke discipline eventing bij verenigingen en maneges. Kenmerken eventing: plezier, goede sfeer, trots op resultaat, lol met je knol, ‘wauw-gevoel’, blij naar huis, vrijheid in de natuur, kicken!
  • Om eventing te promoten en een kennis uit te wisselen decentraal bijeenkomsten organiseren met specifieke thema´s, gericht op wedstrijdorganisaties, oefenterreinbeheerders, officials en vrijwilligers en natuurlijk ook ruiters.
  • Nationale en internationale crossbouw in Nederland verbeteren. Eenheid in niveau voor de diverse klassen met doorlopende leerlijnen en een logisch promotie/degradatiemethodiek.

Deze speerpunten worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Bijscholing voor parcoursbouwers en TA’s eventing
Er worden in oktober drie bijscholingen georganiseerd voor PBC en TA’s. De inschrijving is open en per bijscholing is plaats voor maximaal 20 personen. De bijscholing wordt afgesloten met een toets en zijn in Hattem (een dag voor de wedstrijd en een dag na de wedstrijd) en in Barchem (een dag voor de wedstrijd)

Decentrale eventingbijeenkomsten
Het forum heeft het plan opgepakt om decentraal bijeenkomsten te houden over eventing. Voor deze bijeenkomsten worden secretariaten, hinderniscontroleurs, rekenkamermedewerkers, wedstrijdleiders, crossbouwers, stijljuryleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse thema’s, problemen, tips en trucs besproken. Tijdens de jaarlijkse kalendervergadering op 13 december zal om bespreekpunten gevraagd worden. Het voorstel is om met de drie noordelijke regio’s een pilot te starten. Dit wordt in de regiovergaderingen aangekondigd. De forumleden van de betreffende regio’s worden uiteraard bij de opzet en uitvoering betrokken.

Reglementswijzigingen 2018
De FEI heeft voorgesteld om de sterrenindeling van de eventingwedstrijden te wijzigen. Als dit in 2018 doorgaat, dan wordt het KNHS-reglement hierop aangepast. Het forum besluit even af te wachten of de wijziging inderdaad wordt doorgevoerd. Verschillende hebben er bij de FEI namelijk op aangedrongen om dit eerst verder uit te werken en nog een jaar te wachten. De kwalificaties van alle ruiters in de nationale database moeten bijvoorbeeld ook worden aangepast worden als het plan doorgaat. Een andere wijzigingen voor 2018 zijn aanpassingen door het gewijzigde protocol veterinaire keuring en de toepassing van de MIM-clip.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is op donderdag 30 november.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum of lees hier alle eerdere verslagen.

By |zondag 24 september 2017|