Forum nieuws

Home/Forum nieuws

VERSLAG DRESSUURFORUM 20 NOVEMBER 2017

Geplaatst op 28 november 2017 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 20 november 2017 bijeen. Opleidingen, welzijn en toezicht op het voorterrein en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein: uitbreiding pilot naar alle regio’s in 2018
Het dressuurforum is weer een stap verder gekomen. De aangekondigde pilot op 10 wedstrijden in regio Drenthe is inmiddels afgerond. Doel van deze pilot was om te toetsen of het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein mogelijk is, bij welke wedstrijden dat zou moeten, wat de voors en tegens zijn en wat de taken van een toezichthouder dan zijn. Naar aanleiding van de pilot adviseert het dressuurforum om in 2018 in iedere regio zo’n pilot te organiseren, waarbij op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder wordt aangesteld. Er is inmiddels een projectvoorstel geschreven en na goedkeuring gaan de forumleden hier in hun eigen regio mee aan de slag.

Opleidingen
Het forum besprak de mogelijheid om een regionaal opleidingspunt in te stellen. Iedere regio bespreekt dit en koppelt de resultaten terug.

Reglementswijzigingen
Er komen geen reglementswijzigingen in 2018, behalve als de FEI wijzigingen doorvoert die ook in het KNHS-reglement doorgevoerd moeten worden. De FEI maakt dit eind november bekend.

In blokjes rijden tijdens Subtopwedstrijden klasse ZZ-Zwaar
Vanuit de Subtop (klasse ZZ-Zwaar) is gevraagd of het ook op wedstrijden met maar één 1 ring mogelijk kan worden om “in blokjes rijden”. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld 4 deelnemers eerst de 1e proef rijden en direct daarna de 2e. Een ongeschreven regel bij de Subtop was altijd dat wanneer de 2e proef door hetzelfde jurykoppel beoordeeld wordt, de juryleden van plaats wisselen voor de tweede proef. Dit wordt in een aantal gevallen niet meer toegepast. Het dressuurforum is van mening dat de juryleden niet van plaats hoeven te wisselen bij het beoordelen van de tweede proef in de klasse ZZ-Zwaar.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het voorstel voor de pilot toezichthouder voorterrein, het jaarplan 2018, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke  onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum

De leden van het dressuurforum denken na over de dressuursport, bespreken nieuwe ideeën en evalueren de reglementen. Zij kijken naar de hele breedte van de sport, dus van instroom tot topniveau. Heb jij goede ideeën, neem dan contact op met het forumlid in jouw regio. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en abonneer je op de nieuwsbrief dressuur!

By |zaterdag 8 december 2018|

VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2018

VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2018

Geplaatst op 14 september 2018 in Springenen KNHS

Op 3 september kwam het Springforum voor de vierde keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met de volgende onderwerpen: bijscholing parcoursbouwers, opleiding springjuryleden, stijlbeoordeling klasse B, kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen en de toekomst van de Hippiade. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

UPDATE OPLEIDINGEN:

Parcoursbouwers: De bijscholing voor de parcoursbouwers vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 oktober. Er vinden 2 sessies per dag plaats. Deze bijscholing is voor parcoursbouwers t/m ZZ. In 2019 zal de groep vanaf 1.40m bijgeschoold worden. De bijscholing wordt verzorgt door de Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers ( www.parcoursbouwers.nl )

Opleiding nieuwe springjuryleden: Deze gaat in november van start. In de opleiding zal er extra aandacht komen voor de soft skills die we van de juryleden verwachten. Ook zal een stage bij een FEI-steward onderdeel uitmaken van de opleiding om controle op het voorterrein op gedrag en harnachement meer aandacht te laten krijgen.

Bijscholing springjuryleden: Dit zal plaatsvinden op 30 oktober (Rotterdam), 5 November (Asten), 6 november (Exloo) en 13 november (Ermelo). Er wordt een middag- en een avondsessie gehouden. Aan de orde komen wedstrijdsituaties, voorterrein, samenwerking jury, parcoursbouwers, ruiters en organisatie.

Tevens worden er een aantal casussen behandeld en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen. In week 36 worden de juryleden geïnformeerd en kan er via MIJN KNHS aangemeld worden. Van de bijscholing zal vooraf een try-out gehouden worden.

KAMPIOENSCHAPSREGLEMENT INDOORKAMPIOENSCHAPPEN

Het kampioenschapsreglement en de data van de Indoorkampioenschappen worden goedgekeurd waarbij het kampioenschapsreglement op de volgende punten, voor wat betreft het springen wordt aangepast:

  • Combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50m of hoger zijn niet startgerechtigd op de
  • Een deelnemer kan alleen starten op het regiokampioenschap van de regio waar de deelnemer bij aanvang van het indoorseizoen (1 oktober) lid is. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de regio

Het toekennen van wildcards bij de pony’s voor de kaderleden wordt bij de indoorkampioenschappen niet aangepast. Voor de Hippiade zal dat op een later moment worden besproken.

HIPPIADE

In het springforum is de Hippiade 2018 geëvalueerd. Er is uitgebreid gesproken over het voorstel om de Hippiade doordeweeks in de zomervakantie te houden vanaf 2020. De Hippiades in 2018 waren zeer goed bezocht en de vraag is of deelnemers en publiek ook gaan komen als het op doordeweekse dagen wordt georganiseerd. Het voordeel zal wel zijn dat er meer deelnemers in de lagere klassen kunnen worden toegelaten en dat de dagen korter zijn. Ook zal er meer losrijruimte zijn als de rubrieken over meer dagen worden verdeeld. Het springforum vindt het te vroeg om hier over te adviseren en wil dit eerst met de regiobesturen en met de achterban bespreken. Als er wordt gewijzigd moet dat we een verbetering zijn.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 12 november. Op de agenda staat dan wederom de toekomst van de Hippiade, onderbouwing beoordeling rijstijl springen en de reglementswijzigingen 2019.

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum

By |zondag 16 september 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM OP 18 JUNI 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM OP 18 JUNI 2018

Geplaatst op 26 juni 2018

Het dressuurforum kwam op 18 juni voor de derde keer dit jaar bijeen. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en het KNHS Indoorkampioenschap Subtop waren de belangrijkste gesprekspunten.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op vier wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio. Het vinden van juryleden die deze taak op zich willen nemen blijkt lastig!

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaat met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het tweede kwartaal van dit jaar hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum voor de tweede keer bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een voorstel verder uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt. 

Indoorkampioenschap Subtop
Op basis van de deelname de afgelopen jaren, met als dieptepunt de geringe deelname aan de selecties en KNHS Indoorkampioenschappen Subtop van afgelopen jaar, concludeert het dressuurforum dat ruiters blijkbaar steeds minder waarde hechten aan een indoorkampioenschap Subtop. De vraag is dan ook of we dit nog steeds moeten organiseren als ruiters en publiek geen belangstelling hebben? Het dressuurforum adviseert dan ook om geen geen KNHS Indoorampioenschap Subtop meer te organiseren. Dit advies zal worden voorgelegd aan de Technische commissie dressuur en het KNHS-bestuur.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 10 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dressuursport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid uit jouw regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

By |dinsdag 26 juni 2018|

Welzijn en toezicht op het voorterrein dressuur!

Welzijn en toezicht op het voorterrein dressuur.
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum van de KNHS start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.
Afgelopen week is in de Regio Groningen de startbijeenkomst geweest. In de periode juli-september zullen een aantal dressuurjuryleden mee werken aan deze pilot en één of meerdere dressuurwedstrijden bezoeken als toezichthouder op het voorterrein.
De toezichthouder is herkenbaar d.m.v. bijgevoegde badge.
Meer informatie en achtergrond kun je vinden op www.knhs.nl of bij Gerard Arkema, dressuurforumlid Groningen. 
By |vrijdag 22 juni 2018|

Terugkoppeling Forumcafé vrijdag 24 november 2017 KNHS Regio Groningen

Terugkoppeling Forumcafé vrijdag 24 november 2017 KNHS Regio Groningen

Thema: Hoe ziet de wedstrijdsport eruit in 2025!

De volgende stellingen zijn besproken. Waarbij er per stelling een groep sprak in de trant van boos of blij. Op basis van de bespreking per stelling is er een rode draad opgesteld. Deze rode draad is per stelling hieronder op genomen.

Voor het spring- en dressuurforumlid (Grietje de Vries en Gerard Arkema) van de regio Groningen, is of zal deze input gebruikt of ingebracht worden in de fora-vergaderingen van de KNHS te Ermelo.

Stelling en rode draad:

1. Afschaffen vrijheid van tenue!

Rode draad:

Vrijheid van tenue heeft zijn grenzen. De charme van de sport moet gewaarborgd blijven.

2. Juryleden mogen maximaal 5 keer jureren op dezelfde locatie per jaar!

Rode draad:

Juryleden gedragen zich professioneel, staan borg voor de kwaliteit van de sport en zijn zich bewust van hun positie.

3. Ruitergewicht is een reden voor startverbod!

Rode draad:

Voor ruiters en amazones staat het welzijn op de eerste plaats, ze houden daarbij rekening met hun omgeving.

4. Alleen nog outdoor kampioenschappen per jaar!

Rode draad:

Indoor en outdoor kampioenschappen zijn een belangrijke drijfveer voor ruiters en amazones.

5. Verblijfsklasses voor springen en dressuur toegestaan in alle klasses, ongeacht aantal startkaarten.

Rode draad:

Ruiters en amazones nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun promotie.

6. De ideale wedstrijd is door de week en op zand!

Rode draad:

De concoursen worden meer en meer door commerciële organisaties georganiseerd. Er is een concurrentieslag gaande, waarbij de eenzijdigheid en verarming van het aanbod op de loer ligt.

7. Iedere wedstrijdruiter moet 1x per jaar als vrijwilliger meewerken aan een concours!

Rode draad:

Concoursen is samen beleven, rijden en (mede)organiseren. Dan blijft de paardensport een familiesport.

8. Dressuurselectiewedstrijden zorgen voor een kwalitatief hoger niveau op de Regio kampioenschappen!

Rode draad:

Dressuur gaat om competitie. Selectie is daar een onderdeel van. Het verhoogt de kwaliteit.

9. Onvrede uiten over jurering of wedstrijdorganisaties mag op sociale media!

Rode draad:

Paardensport is emotie! Emotie geeft reactie! Gebruik sociale media verstandig.

10. Regio jeugdstimuleringsplan is alleen voor talenten die in aanmerking komen voor KNHS-talenten!

Rode draad:

JSP is bedoeld om iedere ruiter of amazone zijn of haar rijkunstig gevoel maximaal te ontwikkelen.

By |vrijdag 18 mei 2018|

Verslag vergadering recreatieforum 14 mei 2018

Verslag vergadering recreatieforum 14 mei 2018

Geplaatst op 31 mei 2018 in Buitenrijden en KNHS

Op maandag 14 mei kwam het recreatiesportforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. Het forum verwelkomt Els Kramer (Groningen), Herm Hullegie (Gelderland) en Bastian van den Ende (Noord-Brabant) als nieuwe forumleden. Daarnaast neemt het forum afscheid van Perry Boogaard (Zeeland) en Sanne van Mullekom (Limburg). De voorzitter spreekt namens het forum zijn dank uit richting Perry en Sanne voor hun betrokkenheid en inzet.

Focuspunten

Iedere regio / mendistrict heeft een jaarwerkplan met focuspunten voor recreatie opgesteld.Deze plannen zijn tijdens de ALV’s gepresenteerd. De forumleden gaan met veelenthousiasme aan de slag, maar vind je het leuk om mee te denken of te organiseren, neem dan contact op met je regio/mendistrict. Naast de forumleden zijn ook de regioconsulenten heel actief met het openhouden van de Nederlandse natuur voor ruiters en menners.

Adopteer je bos

Zonder goed onderhouden ruiterpaden is het onmogelijk om fijn en veilig buiten te kunnen rijden. Dit kan niet alleen aan grondeigenaren worden overgelaten, daar waar budgeten en subsidies sterk gedaald zijn. Ruiters en menners zullen hier zelf hun steentje bij kunnendragen. Het initiatief “Adopteer je Bos” heeft als doel om zowel ruiters en menners alsruitersportcentra en verenigingen aan te moedigen om zich in te zetten voor “hun” bos. Ditbetekent in eerste instantie natuurlijk mee helpen aan het onderhoud of ontwikkelen van ruiter -en/of menpaden. Daarnaast wil de KNHS betrokkenheid en interesse creëren door het delen van nieuws, feiten, tips en advies omtrent de natuur, wat er te beleven valt in een bos en natuurlijk ook rondom buitenrijden.

Recreatieve events

De KNHS wil meer aandacht besteden aan de recreatieve evenementen in ons land. Is je vereniging of bedrijf aangesloten bij de KNHS of FNRS en organiseren jullie leuke events die ook toegankelijk zijn voor publiek of andere deelnemers. Stuur dan je informatie naar recreatie@knhs.nl en wij publiceren jullie event op onze recreatiekalender.

Over het recreatiesportforum

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het recreatiesportforum wordt nagedacht over het implementeren en ontwikkelen van nieuwe recreatieve activiteiten, maar een heel belangrijk thema is het openhouden van de Nederlandse natuur voor iedereen Een heel actueel thema voor paardensporters die graag buitenritten maken. Behalve openhouden en vernieuwen van ruiter en menroutes willen we ook dat de routes aaneengesloten kunnen worden. Bereikbaarheid, veiligheid en trailer vriendelijke parkeerplaatsen horen daar ook bij. Heb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan via www.knhs.nl/recreatiesportforum contact op met de

portefeuillehouder recreatiesport in jouw regio of mendistrict en bespreek ze.

By |woensdag 16 mei 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

Geplaatst op 24 april 2018 in Dressuur & paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 16 april 2018 voor de tweede keer bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen, een leeftijdsgericht sportaanbod en de evaluatie van de indoorkampioenschappen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding (die onlangs ook in Paard & Sport belicht is). Het dressuurforum is hier enthousiast over.
Er is een plan in ontwikkeling om voor jurybijscholingen te gaan werken met regionale opleidingspunten in iedere Regio. Dit plan is in het dressuurforum besproken. Het doel van deze regionale opleidingspunten is dat juryleden dichter bij huis, op kleinschalige wijze en frequenter bijgeschoold worden. Om de eenduidigheid en kwaliteit van de bijscholingen te waarborgen wordt in iedere Regio een coördinator benoemd die hier in overleg met de afdeling Opleidingen op toeziet.

Evaluatie indoorkampioenschappen
Binnen het dressuurforum zijn de indoorkampioenschappen geëvalueerd. Het dressuurforum is van mening dat de indoorkampioenschappen goed verlopen zijn. De belangstelling van ruiters om deel te nemen aan het indoorkampioenschap Subtop is een punt van aandacht voor het dressuurforum. Het dressuurforum gaat de Technische Commissie hierover om advies vragen.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 juni a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

 

By |dinsdag 24 april 2018|

VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

Geplaatst op 19 april 2018 in Springenen KNHS

Op 9 april kwam het Springforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als de nieuwe instructeursopleiding, leeftijdsgerichtsportaanbod, evaluatie indoorkampioenschappen, Hunter Jumper Equitation en de uitwerking van het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Nieuw forumlid
Marius Bens was namens de regio Noord Brabant voor de eerste keer aanwezig. Met zijn komst is er weer een parcoursbouwer aanwezig in het forum.
Teun van de Broek was voor de laatste keer aanwezig maar blijft in de werkgroep leeftijdsgericht sportaanbod actief.

Nieuwe instructeursopleidingen
Voorafgaand aan de bijeenkomst van het springforum was Marion Schreuder namens de afdeling opleidingen aanwezig om een toelichting te geven op de vernieuwde instructeursopleidingen. De vernieuwingen hebben afgelopen periode in de hippische media al veel aandacht gekregen.
Het forum is positief over de ingezette lijn en maakt de volgende opmerkingen:

  • Zorg dat er voldoende aandacht is voor het lesgeven grotere groepen (verenigingslessen)
  • Geef manege-instructeurs uitdaging om na het behalen van aspirant instructeur door te gaan voor instructeur basissport.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In november is een startbijeenkomst gehouden van het leeftijdsgericht sportaanbod. In het forum is besproken hoe dit vorm gegeven kan worden in de springsport. In een volgende bijeenkomst zullen samen met leden uit het dressuur- en eventingforum de plannen van de verschillende disciplines met elkaar besproken worden. Er wordt al wel voorgesteld om de jeugdcompetities springen anders in te richten.

Kampioenschapsreglement Hippiade en evaluatie Indoorkampioenschappen
Het kampioenschapsreglement voor de Hippiade wordt onveranderd goedgekeurd en is daarmee gelijk aan afgelopen jaar. Bij de evaluatie van de indoorkampioenschappen kwam naar voren dat hiervoor bij de pony’s meer belangstelling is vanuit de deelnemers en het publiek dan bij de paarden. Waar de echte ponytop op de indoorkampioenschappen aan de start komt hebben we bij de paarden veelal te maken met de top van de breedtesport. Vanuit het forum komt het idee om een 1.45m klasse in te richten.

Hunter Jumping Equitation (HJE)
De KNHS biedt HJE een podium door op 28 april een springring ter beschikking te stellen waar men een demonstratiewedstrijd organiseert. Het forum zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.

Project “Van hand veranderen”
Binnen de KNHS is het project “Van hand veranderen” gestart. Dit project omvat ook het onderwerp in het MJBK springen betreffende het registratie en contributiemodel.

Bijscholing springjuryleden
Het forum heeft met afdeling opleidingen samen gezeten om de bijscholing vorm te geven. Bij ieder bijscholing zal een parcoursbouwer een inleiding verzorgen en iets vertellen over verschillende parcoursen. Ook controle voorterrein zal een belangrijk onderwerp zijn waarbij met casussen de juryleden worden getraind hoe te reageren in verschillende situaties (ontwikkeling soft skills). De 5 bijscholing zullen eind 2018 plaatsvinden op verschillende locaties in de regio.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 25 juni. Op de agenda staat evaluatie Hunter Jumping Equitation demonstratie, Meerjarenbeleidskader (verschillen en overeenkomsten met KNHS MJBK), uitwerking bijscholing springjuryleden, voortgang leeftijdsgericht sportaanbod.
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

By |donderdag 19 april 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 FEBRUARI 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 FEBRUARI 2018

Geplaatst op 26 februari 2018 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 19 februari 2018 voor het eerst bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen en een leeftijdsgericht sportaanbod waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Binnen het dressuurforum zijn de official opleidingen besproken. Het dressuurforum heeft een advies gegeven over de aantallen op te leiden officials. Er is gesproken over de eisen voor deelname aan de officialopleidingen en is hierover een advies gegeven. Ook waren de wensen voor onderwerpen die tijdens de scholingen aan de orde komen onderwerp van gesprek.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.

Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 16 april a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. evaluatie van de indoorkampioenschappen, de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

By |dinsdag 27 februari 2018|